Ymddiriedolwyr

Amgueddfa Cymru

Elisabeth Elias MA DL

Ymddiriedolwr (Llywydd)

Elisabeth Elias

Astudiodd Elisabeth Elias y Gyfraith yng Ngholeg Santes Hilda, Rhydychen, ac ymgymwysodd fel bargyfreithiwr. Yn y cyfnod 2000-2007 roedd yn Gadeirydd y Cyngor i Ymddiriedolaeth Ysgol Dydd y Merched, sefydliad sy'n gyfrifol am 26 ysgol annibynnol i ferched ac yn un o'r elusennau mwyaf ym Mhrydain. Tan yn ddiweddar, bu'n Gadeirydd Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a bu'n aelod o Fwrdd Prifysgol Morgannwg rhwng 2000 a 2010. Bu'n gwasanaethu fel aelod (a enwebwyd dros Gymru) ar Bwyllgor Ymgynghorol Nawdd Cymdeithasol o 1996 hyd 2005 a bu'n Gadeirydd Pwyllgor Lleol ar Foeseg Ymchwil ac yn aelod anweithredol ar Fwrdd Awdurdod Iechyd Cymru er Gwasanaethau Cyffredin o 1995 hyd 1999. Bu'n ynad am ddeunaw mlynedd nes 2000.

Dr Haydn Edwards

Ymddiriedolwr (Is-Lywydd)

Haydn Edwards

Mae gan Dr Haydn E Edwards gefndir yn y byd addysg a gwyddoniaeth a bu’n Brifathro a Phrifweithredwr nifer o golegau addysg bellach am 24 mlynedd, cyn ymddeol yn 2009 wedi treulio 15 mlynedd yn bennaeth Coleg Menai. Cwblhaodd draethawd doethuriaeth a gwneud gwaith ymchwil ym maes biocemeg ymbelydredd a bu’n gymrodor ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Notre Dame, UDA cyn dod yn Uwch Wyddonydd Ymchwil yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

Mae Dr Edwards yn Gymrawd y Gymdeithas Gemeg Frenhinol a Prifysgol Glyndŵr ac yn dal nifer o swyddi cyhoeddus ar hyn o bryd: mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol gydag Estyn a cafodd ei apwyntio’n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i Gadeirio Panel y Sector Datblygu Bwyd a Ffermio. Mae hefyd yn gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Rheilffordd Llyn Padarn, yn Lywydd Clwb Rygbi Llangefni ac yn aelod o Bwyllgor Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau. Bydd gwybodaeth helaeth Dr Edwards o addysg yng Nghymru a’i amrywiaeth o ddiddordebau sy’n berthnasol i waith yr Amgueddfa hefyd yn gaffaeliad.

Laurence Pavelin

Ymddiriedolwr (Trysorydd)

Laurence Pavelin

Mae Laurie Pavelin yn Gymrawd o’r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi bod yn Gadeirydd annibynnol ar Bwyllgor Archwilio Amgueddfa Cymru ers chwe blynedd bellach. Laurie oedd Prif Gyfrifydd Llywodraeth Cymru rhwng 1990 a 2005 a derbyniodd CBE yn 2000 am wasanaethau i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Yr Athro Robert Pickard

Ymddiriedolwr

Robert Pickard

Mae'r Athro Robert Pickard yn Athro Emeritws Niwrofioleg ym Mhrifysgol Caerdydd, Athro Ymweliadol yn y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol ac yn Gymrawd y Gymdeithas Fioleg a'r Gymdeithas Feddyginiaeth Frenhinol. Bu gynt yn Ymgynghorydd Annibynnol i Gomisiwn Cynulliad Cymru; Cadeirydd Pwyllgor y DU ar Reoli Gwastraff Niwclear; Cadeirydd Fforwm Corff Anllywodraethol Sefydliad Brenhinol Iechyd y Cyhoedd ac Adran Iechyd y DU; Cadeirydd Cymdeithas Defnyddwyr y DU, Which?; Cyfarwyddwr Cyffredinol y Sefydliad Maeth Prydeinig a Chadeirydd Tasglu Rhagweld Llywodraeth y DU, Food's Contribution to Health in the Future. Gwasanaethodd hefyd ar y Grŵp Gorchwyl Gweinidogol Bwyd a Ffitrwydd i Blant a Phobl Ifanc, Panel Arbenigol Canllawiau Bwyd Ysgol gydag Ymddiriedolaeth Caroline Walker a Chyngor EuroFIR. Mae'r Athro Pickard yn darparu cyngor gwyddonol i'r cyfryngau cyfathrebu ac amrywiaeth eang o sefydliadau; yn adrodd yn ôl i'r Gweinidog Ynni yn San Steffan a Gweinidogion yr Amgylchedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon; ac hefyd yn Ymgynghorydd Annibynnol i Gomisiwn Cynulliad Cymru. Mae hefyd yn awdurdod rhyngwladol ar fioleg gwenyn mêl ac yn Llywydd Cymdeithas Gwenynwyr Caerdydd a Chymdeithas Ganolog y Gwenynwyr.

Carole-Anne Davies

Ymddiriedolwr

Carole-Anne Davies yw Prif Weithredwr Comisiwn Dylunio Cymru. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Bae Caerdydd, a Swyddog Comisiynau'r Ymddiriedolaeth. Yn ogystal â'i gweithgareddau proffesiynol uniongyrchol, mae ei diddordebau eraill yn cynnwys swyddi fel Cadeirydd Cyntaf mes:a (y sefydliad sy'n gweithredu fel adnodd ar gyfer artistiaid annibynnol yn y maes perfformio), Cymrawd Oes i'r Sefydliad Materion Cymreig ac aelod o banel ymgynghorol Ysgol Celf a Dylunio Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Mae'n frwd dros arwyddocâd diwylliant poblogaidd ac enillodd wobr Cymraes y Flwyddyn: Y Celfyddydau a'r Cyfryngau yn 2005.

Christina Macaulay

Ymddiriedolwr

Christina Macaulay

Christina Macaulay yw Cynhyrchydd Gweithredol, Comisiynu gyda BBC Wales lle mae’n gweithio ar raglenni Saesneg ar gyfer Cymru. Mae’n byw yng Nghymru ers 1993 a bu’n gyfrifol am gyfresi megis Weatherman Walking, Welsh Towns, Cardiff Singer of the World, Welsh Greats a llawer mwy. Rhwng 1999 a 2007, bu’n Ymddiriedolwr Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban. A chanddi gefndir academaidd mewn hanes ac archaeoleg – a theulu ifanc – mae’n hoff iawn o ymweld ag amgueddfeydd.

Athro Emeritws Richard Gareth Wyn Jones CCDdC

Ymddiriedolwr

Richard Gareth Wyn Jones

Mae Gareth Wyn Jones wedi bod yn Ddarlithydd, yn Uwch Ddarlithydd, yn Ddarllenydd ac yn Athro yn Ysgolion Gwyddorau Biolegol ac Amaethyddol a Gwyddorau'r Goedwig ym Mhrifysgol Cymru, Bangor ac am sawl blwyddyn bu'n Gyfarwyddwr y CAZS-NR (Canolfan Astudiaethau Parthau Sych – Adnoddau Naturiol). Ymysg ei swyddi blaenorol mae Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Datblygu Polisi Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Rheolwr, Cadeirydd ac ymgynghorydd Rhynwgladol Adran Ddatblygu Rhyngwladol y DU. Mae e wedi gwasanaethu'r Cyngor Prydeinig a'r Comisiwn Ewropeaidd mewn sawl ffordd hefyd, fel aelod o Bwyllgor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru ac fel Cadeirydd Ymddiriedolaeth Treftadaeth Diwydiannol Amlwch a Fforwm Gwledig Cymru. Mae ei gefndir academaidd ym myd y gwyddorau natur a daear. Mae e wedi ysgrifennu neu gyd-ysgrifennu tua 180 o bapurau gwyddonol yn Gymraeg a Saesneg.

Miriam Hazel Griffiths MA

Ymddiriedolwr

Miriam Hazel Griffiths

Mae gan Miriam Griffiths 30 mlynedd o brofiad ym maes addysg uwch, bellach ac addysg oedolion ac o ehangu mynediad a chyfranogiad. Ymhlith ei swyddi blaenorol mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, a Phennaeth Addysg Barhaus Prifysgol Cymru, Bangor. Gweithiodd hefyd yn y sector gwirfoddol ac fel ymgynghorydd addysg ar gyfer cleientiaid yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Mae wedi gwasanaethu fel Cadeirydd anrhydeddus etholedig ac aelod bwrdd gyda nifer o gyrff elusennol ac wedi bod yn aelod o fyrddau a phwyllgorau cyrff statudol gan gynnwys yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth a diddordeb personol brwd mewn arddangosfeydd a chasgliadau amgueddfeydd a hanes perthnasol.

Yr Athro Tony Atkins

Ymddiriedolwr

Tony Atkins

Cymraeg i ddod.

Professor Tony Atkins grew up in Cardiff, and was a member of the National Youth Orchestra of Wales. He studied at Cardiff and Cambridge, worked in industry and taught at Oxford and the University of Michigan, Ann Arbor. A Fellow of the Royal Academy of Engineering, he is Visiting Professor at Imperial College and an Emeritus Professor of Reading University, where he served on the Board of the Museum of English Rural Life. He is very interested in industrial archaeology and the history of engineering. Married with three children, he is a Churchwarden of St Michael’s & All Angels at Inkpen (Berks). He holds no other Ministerial public appointments.

Victoria Mary Provis

Ymddiriedolwr

Victoria Mary Provis

Brodor o Gaerdydd yw Victoria Provis. Wedi gweithio mewn cyfathrebu corfforaethol a marchnata gwasanaethau proffesiynol gyda chwmnïau fel KPMG a McKinsey & Company, trodd Victoria at ganfod swyddogion gweithredol ym 1993. Rhwng 1995 a 2011 roedd yn un o Bartneriaid Odgers Berndtson yn Llundain, yn arbenigo mewn arwain ar gyfathrebu corfforaethol ac apwyntiadau ar lefel Bwrdd (gweithredol ac anweithredol) ar draws y DU a’r Cyfandir. Yn 2005 agorodd swyddfa’r cwmni yng Nghaerdydd a bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol yno tan 2011. Ym mis Mai 2014, ymunodd â Bwrdd Rex Bionics plc yn Gyfarwyddwr Anweithredol.

Mae’n rhannu ei hamser rhwng Tyddewi a Llundain ac yn aelod hefyd o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru a Glas Cymru, yn aelod o Gyngor Cyronfa Goffa Genedlaethol yr Arglwydd Kitchener ac yn gyn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Coleg Byd Unedig yr Iwerydd.

Keshav Singhal MBE

Ymddiriedolwr

Keshav Singhal

Cymraeg i ddod.

Mr Keshav Singhal is a Consultant Orthopaedic Surgeon working at the Princess of Wales Hospital, Bridgend and the Neath Port Talbot Hospital. He initially trained in India and subsequently finished his specialisation in the Midlands after which he took up his current job in Wales in 1996. He is the Chair of the HCA (Wales) and India Centre, Cardiff and is actively engaged in promoting and introducing arts and culture from the Indian Subcontinent to Wales and finding synergies and similarities between the two cultures. He is involved in promoting intercultural and interfaith dialogue and harmony. He is married with two sons.

Dr Glenda Jones

Ymddiriedolwr

Dr Glenda Jones

Wedi graddio mewn llenyddiaeth Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth parhaodd Dr Glenda Jones â'i hastudiaethau yn y coleg ger y lli drwy astudio Cymraeg Canol. Treuliodd gyfnod yng Ngholeg St Ioan, Caergrawnt hefyd ac ym 1991 cwblhaodd ei doethuriaeth. A chanddi dros 20 mlynedd o brofiad ym myd teledu, treuliodd Glenda 15 mlynedd yn gweithio i'r BBC yng Nghaerdydd yn yr Adran Cynhyrchu Teledu, gan gychwyn fel ymchwilydd teledu. Treuliodd 10 mlynedd yn Uwch Gynhyrchydd i'r Gorfforaeth gyda chyfrifoldeb dros y ddrama ddyddiol Pobol y Cwm. Yn 2000, dechreuodd weithio ar ei liwt ei hun ym maes cyfryngau a chyfathrebu. Gweithiodd ar nifer o brojectau cynhyrchu yn y sector annibynnol gan ddarparu cynnyrch ar gyfer S4C. Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf mae Dr Jones wedi cynyddu ei gwaith yn y maes hyfforddi a hyrwyddo ar gyfer cleientiaid yn y sector preifat a chyhoeddus. Mae hi'n arolygydd lleyg i Estyn, ac fe'i phenodwyd yn aelod o Awdurdod S4C ym mis Ebrill 2010.

Dr Carol Bell

Ymddiriedolwr

Carol Bell

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus o dros 20 mlynedd yn y byd olew a nwy a bancio buddsoddi dechreuodd yrfa luosog sydd bellach yn cynnwys archaeoleg academaidd, swyddi cyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau cyhoeddus ac ymddiriedolaethau elusennau sydd ynghlwm wrth y sector addysg, diwylliant ac ynni adnewyddadwy. Daeth yn aelod o’r Awdurdod sy’n llywodraethu S4C, sef y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg ei iaith, yn 2012. Mae’n teithio i bob ban byd yn sgil y ffaith ei bod yn aelod o fyrddau tri chwmni ynni ac mae’n hoff iawn o ymweld ag amgueddfeydd ac orielau yn ystod ei theithiau. Golyga hyn ei bod yn gyfarwydd iawn â’r casgliadau celf, archaeoleg ac ethnograffeg sy’n cael eu cadw gan rai o amgueddfeydd amlyca’r byd.

Dr Hywel Ceri Jones

Ymddiriedolwr

Hywel Ceri Jones

Ar hyn o bryd, mae Hywel Ceri Jones yn gadeirydd Bwrdd Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Hawliau Cyfartal ac Ymddiriedolaeth Ffederal dros Addysg ac Ymchwil. Mae wedi bod yn gynghorydd Ewropeaidd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac wedi cadeirio tasglu Cymru gyfan i baratoi’r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ei gyfrifoldebau Ewropeaidd.
 
Bu Hywel yn Gyfarwyddwr Addysg, Hyfforddiant a Pholisi Ieuenctid y Comisiwn Ewropeaidd a chynrychiolodd y Comisiwn yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, UNESCO a Chyngor Ewrop. Yn rhinwedd ei waith yn Gyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyflogaeth, polisi cymdeithasol a chysylltiadau diwydiannol, roedd yn benodol gyfrifol am weithrediad Cronfa Gymdeithasol Ewrop.
 
Ac yntau’n Gymro Cymraeg, mae’n aelod o Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n is-lywydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Kay Andrews

Ymddiriedolwr

Kay Andrews

Ganwyd Y Farwnes Kay Andrews OBE yn Nhredegar, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Lewis, Hengoed a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Dechreuodd ei gyrfa fel Clerc yn Nhŷ’r Cyffredin, gan arbenigo mewn polisi addysg a pholisi gwyddoniaeth. Cafodd ei phenodi’n gynghorydd polisi i’r Arglwydd Kinnock o Fedwellte ym 1985, gyda chyfrifoldeb penodol dros bolisi addysg, gwyddoniaeth ac iechyd.   

Ym 1992, fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr cyntaf Education Extra, elusen DU-gyfan sy’n ceisio sicrhau bod gweithgareddau dysgu tu allan i’r ysgol o fewn cyrraedd pob plentyn. Ymhlith ei llwyddiannau oedd sefydlu partneriaethau arloesol ag amgueddfeydd. Derbyniodd OBE am ei gwasanaeth i fyd addysg ym 1998 a daeth yn Arglwydd am Oes yn Nhŷ’r Arglwyddi yn 2000. Hi oedd cadeirydd benywaidd cyntaf English Heritage rhwng 2009 a 2013.

Yn 2013, cafodd wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddiwylliant a threftadaeth yng Nghymru. Diben yr adolygiad hwn oedd gweld sut y gellid creu rhagor o fanteision i drigolion cymunedau difreintiedig Cymru trwy gydweithio. Lansiwyd yr adroddiad ar 13 Mawrth 2014.

Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Kids in Museums ac yn gadeirydd ar y Foundation for Independent Living.