Cyfarfod â’r Crefftwyr: Jenny Coombs

[delwedd: Jenny Coombs]

Mae Cyfarfod â’r Crefftwr yn gyfle i chi ddysgu mwy am y bobl sy’n creu ein cynnyrch gwych. Dyma ni’n gofyn rhai cwestiynau i Jenny Coombs, sy’n cynhyrchu ein Pecynnau Creu Cardiau.

Chi oedd enillydd cyntaf cystadleuaeth y colegau yn Amgueddfa Wlân Cymru. Pa gwrs oeddech chi’n ei astudio ar y pryd?

Cymerais ran yn y gystadleuaeth yn ystod blwyddyn gyntaf fy ngradd gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, sef BA (Anrhydedd) Dylunio Patrymau Arwyneb. Rydw i newydd orffen fy mlwyddyn olaf a byddaf yn graddio ym mis Gorffennaf 2013.

Disgrifiwch y briff ar gyfer y project.

Y briff oedd creu a chynhyrchu prototeipiau ar gyfer cyfres o nwyddau masnachol i’w gwerthu yn siopau Amgueddfa Cymru. Y casgliadau cenedlaethol a’u hanes fyddai’r prif ddylanwad a’r thema fyddai Cofroddion. Byddai’n rhaid i’r cynnyrch fod yn hawdd ei sypgynhyrchu ac roedd angen ystyried y cwsmer targed, dull gweithgynhyrchu, y dewis ddefnydd, cost a phecynnu.

Beth yn benodol am Amgueddfa Wlân Cymru wnaeth eich ysbrydoli?

Cefais fy nenu’n syth at liwiau a dyluniad y carthenni Cymreig traddodiadol. Fel dylunydd tecstilau, roedd gen i ddiddordeb brwd yn sut y cawsant eu cynhyrchu. Yna, y peirianwaith oedd man cychwyn fy syniadau a darluniau ar gyfer y project.

Pam wnaethoch chi ddewis pecyn creu cardiau?

Ar ôl gweld casgliad yr Amgueddfa, roedd y crefftwaith a’r medrau yn amlwg drwyddi draw. Roeddwn i am greu cynnyrch fyddai’n parhau â’r syniad o grefft a chreu. Roeddwn i am i ymwelwyr fanteisio ar y cyfoeth o wybodaeth yn yr Amgueddfa a chael cofrodd i’w chadw sy’n adleisio ysbryd yr Amgueddfa. Cafodd fy ystod o becynnau crefft eu dylunio er mwyn i bawb o bob oedran a gallu fedru creu rhywbeth gan ddwyn eu hysbrydoliaeth o’r Amgueddfa.

Mae’r broses rhwng y syniad cychwynnol a’r cynnyrch terfynol yn ddiddorol dros ben. Beth wnaethoch chi ei ddysgu am y broses?

Mae’r datblygiad o’r prototeip cychwynnol i’r cynnyrch terfynol wedi bod yn ddiddorol iawn ac rydw i wedi dysgu llawer. Wrth ddechrau dylunio’r cynnyrch, doeddwn i ddim wedi ystyried rhai agweddau er enghraifft sicrhau ei fod yn ddwyieithog, yn hawdd ac yn gosteffeithiol i’w gynhyrchu. Mae’r broses hon wedi rhoi amser i mi ymgorffori’r newidiadau hynny ac rwy’n falch iawn o fy nghynnyrch!

Yn olaf, ydych chi’n meddwl bod mynd drwy’r broses hon wedi helpu wrth gynllunio eich gyrfa?

Mae’r broses wedi fy ysbrydoli a’m haddysgu ac ar ôl i mi raddio eleni byddaf yn parhau i gynhyrchu a gwerthu fy ngwaith. Yn y dyfodol, hoffwn i ddechrau fy musnes fy hun a pharhau â phrojectau tebyg i hyn. Mae Amgueddfa Cymru wedi rhoi cyfle gwych i mi gael creu fy nghynnyrch fy hun. Megis dechrau ydw i, ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am fy nyfodol!