Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Un o'r amgueddfeydd awyr agored pwysicaf yn Ewrop, yn cynrychioli bywyd a diwylliant Cymru, ac wedi'i lleoli mewn 100 erw o barcdir.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ail-ddatblygu Sain Ffagan - Busnes fel Arfer!

Mae'r adeiladau hanesyddol yn yr amgueddfa awyr-agored ar agor fel arfer ond mae ein horielau dan-do ar gau wrth ini adeiladu ardaloedd arddangos newydd. Rydym hefyd wedi ffarwelio gyda'n Pentref Celtaidd.

Mae Sain Ffagan wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid profiad yr ymwelydd. Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn agor oriel groeso a chyfleusterau ymwelwyr newydd, orielau newydd sbon ac yn codi adeiladau hanesyddol yn cynnwys fferm Oes yr Haearn ac un o lysoedd canoloesol tywysogion Gwynedd. DARLLENWCH FWY YMA...

Ar agor

10.00 am - 5.00 pm bob dydd.
Ar agor bob Dydd Llun Gŵyl Banc.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

4 milltir i'r Gorllewin o Ganol y Ddinas, Caerdydd.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Cyfeiriad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3490

Ebost ni

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Mae tir Sain Ffagan yn ymestyn dros 100 erw i gyd, gyda nifer o adeiladau yn yr ardal awyr-agored. Er bod yr amser y bydd ymwelwyr yn ei dreulio ar y safle yn amrywio, rydym yn argymell eich bod yn gadael 2 - 4 awr ar gyfer eich ymweliad.

Gwybodaeth Diogelwch ar gyfer Ymwelwyr

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

Mynediad

Bws

Traveline

Mae bysiau eraill yn rhedeg rhwng Gorsaf Fysiau Ganolog Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru drwy gydol y flwyddyn (rhif 32, 32A a 320). Mae'r rhan fwyaf o fysiau yn aros ger prif fynedfa'r Amgueddfa, ac mae cysgod i deithwyr yno. Mae'r Amgueddfa 20 munud ar fws o ganol dinas Caerdydd.

» Amserlen rhif 32 / 32A/ 320 (PDF)

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir tâl o 10c y funud o ffon cartref).

Trên

Parc Waungron yw'r stesion drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Rhedir y gwasanaethau gan Trenau Arriva Cymru. Mae Parc Waungron ger y brif lwybr bysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu'ch siwrnai. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch siwrnai.

Beic

Llwybr Elái yw'r prif lwybr beiciau i'r Amgueddfa o ganol dinas Caerdydd. Mae arwyddion ar y cymal rhwng y Tyllgoed a’r Amgueddfa, cymal heb draffig yn dilyn llwybr tawel ar hyd yr afon.

Beth am ystyried beicio i'r Amgueddfa o orsaf drenau Parc Waungron ar hyd cymal 2 filltir o Lwybr Elái?

Gallwch chi gloi eich beic yn un o'n llochesi beiciau yn y brif fynedfa, maes parcio a gaiff ei wylio gan staff diogelwch. Ymddiheuriadau, nid ydym ni'n gallu darparu loceri ar hyn o bryd.

Cerdded

Mae nifer o gylchdeithiau cerdded pleserus ar gael yng nghyffiniau'r Amgueddfa. Mwynhewch y golygfeydd wrth grwydro'r ardal fel rhan o'ch ymweliad â'r Amgueddfa.

Car neu Fws

Ceir arwyddion am yr Amgueddfa o gyffordd 33 Traffordd yr M4, gyda mynediad uniongyrchol o’r A4232.

Ydych chi wedi ystyried rhannu car? Os ydych chi’n chwilio am gwmni, am arbed arian ar danwydd neu leihau eich ôl troed carbon, gallech chi ganfod rhywun i rannu'ch siwrnai. Ymunwch â chynllun rhannu ceir lleol am ddim yn www.sewtacarshare.com.

Codir tâl o £3.50 y diwrnod ar bob car mewn mannau Talu ac Arddangos. Gellir prynu tocyn tymor 12 mis gwerth £17.50 o Dderbynfa'r Amgueddfa. Ni chodir tâl ar ddeiliaid bathodynnau anabl na beiciau modur.

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

I archebu neu gael manylion pellach cysylltwch trwy'r dulliau canlynol:

Ffôn: (029) 2057 3500
E-bostwch ni

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a'r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr

Am ble i fwyta gwelwch Bwyd a Diod

Nodyn:
Ni chaniateir cŵn yn yr adeiladau hanesyddol, ond caniateir cŵn tywys.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn. Sesiynau trin a thrafod. Mapiau cyffyrddol a thaflenni gwaith mewn braille i rai â nam ar eu golwg. Toiledau i'r anabl mewn dau le ar y safle. Mannau parcio i'r anabl yn y brif fynedfa. Gostyngiad ar dâl mynediad.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk