4. Materion Curadurol a Chasgliadau

5. Gwybodaeth marchnata

6. Llogi corfforaethol


1. Gwybodaeth am AOCC

1.1 Swyddogion a Chyfarwyddwyr

Rhestr o’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Cyfarwyddwyr ynghyd â bywgraffiadau

Rhestr o’r Llywydd, yr Is-Lywydd, y Trysorydd ac aelodau’r cyngor ynghyd â’u bywgraffiadau

1.2 Adroddiadau, Cynlluniau a Strategaethau

Adroddiad blynyddol

Adroddiad Ariannol (blynyddol)

Cynllun Corfforaethol

Llythyrau gorchwyl AOCC oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru

Cymru y genedl ddiwydiannol gyntaf – gwella mynediad i gasgliadau diwydiannol AOCC – 1998

Adolygiad pum mlynedd

- Papur ymgynghori ar Adolygiad Pum Mlynedd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (Rhagfyr 2000)

- Adroddiad terfynol

Siarter a Statudau

1.3 Cofnodion

Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor:

Amserlen cyfarfodydd agored y Cyngor a’r Llys

1.4 Gweithio mewn Partneriaeth

Papurau ymgynghori AOCC

-Proses arddangos gweithiau celf

- Rhestr o ymatebion i’r papur ymgynghori ar arddangos gweithiau celf

1.5 Polisïau Mewnol AOCC

Côd ymarfer ar gwynion

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisïau cyfleoedd cyfartal

Hyfforddiant a datblygiad staff

Polisi dwyieithrwydd

Polisi Amddiffyn Plant

1.6 Rhoddwyr a Chymwynaswyr

Rhestr o noddwyr a phobl sydd wedi rhoi rhoddion ariannol o dros £250 oni bai eu bod wedi gofyn am gael aros yn anhysbys.


2. AOCC – NEWYDDION A GWYBODAETH CYFREDOL

2.1 Newyddion Cyfredol

Datganiadau i’r wasg

Premier – cyhoeddiad newyddion i gynulleidfaoedd o fydd-ddeiliaid yn cynnig gwybodaeth am y casgliadau a’r gweithgareddau.

2.2. Swyddi

Gwybodaeth am ddisgrifiadau swyddi, gwybodaeth am swyddi sydd ar gael.

2.3 Niferoedd ymwelwyr

Ffigurau ymwelwyr a gwybodaeth gysylltiedig ar gyfer holl safleoedd AOCC.


3. GWASANAETHAU A GWEITHGAREDDAU ADDYSGOL

3.1 Cyhoeddiadau ar CD

Her y Rhufeiniaid

CD ROM y Teulu Celtaidd


4. MATERION CURADUROL A CHASGLIADAU

- gwybodaeth i bobl sydd am ddefnyddio casgliadau, gwasanaethau a chyngor arbenigol yr Amgueddfa

4.1 Gwybodaeth am gasgliadau

Disgrifiad o holl adrannau AOCC, cysylltiadau â gwybodaeth sy’n berthnasol i’w casgliadau a’u gweithredoedd.

Ar gael ar y wefan:

Amodau benthyg a gwybodaeth ar gyfer amgueddfeydd sy’n dymuno benthyca gwrthrychau gan AOCC.

4.2 Rhaglenni Ymchwil

Rhestr o grantiau a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol.

Rhestr o raglenni ymchwil cyfredol.

Adroddiadau ymchwil.

Polisi ymchwil.

4.3 Casgliadau

- gwybodaeth am y gwrthrychau a’r sbesimenau sydd yng ngofal AOCC

Rhestr o gronfeydd data a chatalogau o gasgliadau ar y we.

Rhestr o gatalogau o gasgliadau sydd ar gael ar ffurf printiedig.

Rhestr o gyhoeddiadau a phapurau academaidd.

4.4 Adroddiadau, Polisïau a Gweithdrefnau Curadurol

Adroddiadau Cadwraeth – casgliadau diwydiannol

Polisïau Rheoli Casgliadau

Polisïau Caffael a Gwaredu

ar gyfer: Celf; Archaeoleg a Nwmismateg; Daeareg; Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol; Diwydiant; Hanes Cymdeithasol


5. Gwybodaeth Farchnata

5.1 Digwyddiadau

Ymlaen – rhestr o ddigwyddiadau cyfredol ac sy’n dod i AOCC

Rhestr o’r oriau agor a’r cyfleusterau sydd ar gael ar bob safle

Ar gael ar y wefan:

Calendr – hen gyhoeddiad yn disgrifio digwyddiadau a gweithgareddau yn AOCC

5.2 Gwybodaeth am safleoedd AOCC

Taflenni safle – gorolwg o’r gwasanaethau sydd ar gael ar bob safle

Ar gael ar y wefan:

Canllaw mynediad – yn cynnig disgrifiad o’r adnoddau mynediad corfforol ar gyfer pob safle

Ar gael ar y wefan:

Llawlyfr/canllaw safle ar gyfer pob safle

Ar gael ar y wefan:

Canllawiau'r Brand

5.3 Gwybodaeth hyrwyddo

Taflenni safle – gorolwg o’r gwasanaethau sydd ar gael ar bob safle

Premier – cyhoeddiad newyddion ar gyfer cynulleidfaoedd o fydd-ddeiliaid yn cynnig gwybodaeth am gasgliadau a gweithgareddau

Taflenni a phosteri – ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau penodol


6. Llogi Corfforaethol

6.1 Llogi Corfforaethol

Rhestr o’r gwasanaethau sydd ar gael i’w llogi yn AOCC