Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010

[delwedd: Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010]

[delwedd: Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010]

[delwedd: Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010]

[delwedd: Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010]

Helpwch ni i ddysgu mwy am ddirgelwch yr "Ysbrydwlithen" estron: Diweddaraf, Gwanwyn 2010

Diolch i'r 200 ohonoch chi sydd wedi cyfrannu hyd yma! Ers mis Gorffennaf 2008, mae pobl o bob cwr o'r DU (a thu hwnt) wedi dweud wrthym eu bod wedi gweld Ysbrydwlithen, ac mae'n dda gweld bod ein neges wedi teithio mor bell. Hefyd, aeth llawer o bobl ati i anfon ffotograffau neu sbesimenau atom er mwyn i ni adnabod eu gwlithod, neu ddod â nhw i'r Amgueddfa yma yng Nghaerdydd.

Dosbarthiad

Mae patrwm pendant wedi deillio o'r cofnodion Ysbrydwlithod a wiriwyd (gweler y map). Mae bron pob un wedi'i gweld yn y De-ddwyrain, gydag un ar y gororau yn y Gelli Gandryll ac un yn Knowle, Bryste. Er efallai bod pobl yn y rhan hon o Brydain wedi bod yn fwy tebygol o ymateb i'n hapêl, rydym o'r farn bod y canlyniadau hyn yn adlewyrchu dosbarthiad go iawn y rhywogaeth, gan fod ein hymatebion eraill wedi dod o bedwar ban byd.

Mae'r map yn dangos bod y wlithen eisoes wedi gwasgaru'n gymharol eang, ond dim ond mewn rhan fach o'r DU. Pam mae'r ardal hon mor fach? Efallai gan mai dim ond yn ddiweddar y cyrhaeddodd yr ardal, a'i bod yn dal i symud. Gwelwyd y wlithen gyntaf yn Aberhonddu yn 2004 . Ni all y gwlithod fod wedi ymlusgo mor bell ar eu pennau eu hunain, felly mae'n rhaid eu bod wedi'u gwasgaru gan ddyn, mewn pridd neu gompost o bosibl. Fel arall, efallai mai'r ardal lle mae'r gwlithod hyn wedi'u gweld yw'r ardal lle maen nhw'n goroesi ac yn bridio orau. Mae gan y De-ddwyrain ac ardal Bryste hinsawdd a phriddoedd cymharol debyg, ac mae'n amlwg bod hyn at ddant y gwlithod.

Mae'r holl gofnodion sydd wedi'u gwirio wedi'u cyflwyno i Gymdeithas Gregynegol Prydain ac Iwerddon , sy'n cofnodi dosbarthiad holl folysgiaid Prydain ac Iwerddon.

Cynefin a thymhorau

Daw'r holl gofnodion Ysbrydwlithod sydd wedi'u gwirio o erddi neu ardaloedd trefol yn ymyl gerddi. Mae'r rhain yn gynefinoedd lle mae llawer o rywogaethau estron eraill i'w gweld. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn llefydd lle mae pobl yn fwy tebygol o sylwi ar wlithod. Mae Ysbrydwlithod byw wedi'u gweld ar bron i bob adeg o'r flwyddyn (gweler y graff). Gwelir y rhan fwyaf ohonynt yn ystod y misoedd cynhesaf, a allai adlewyrchu cynnydd mewn gweithgarwch neu niferoedd gwlithod, ond dyma hefyd yr adeg pan mae pobl yn treulio mwy o amser yn eu gerddi. Mae'n ymddangos nad yw'r oerfel yn effeithio ar y rhywogaeth hon! Mae'r cofnodion diweddaraf yn profi bod o leiaf rhai Ysbrydwlithod wedi goroesi ein gaeaf oeraf ers 30 mlynedd; gwelwyd oedolyn yng Nghaerdydd ddechrau mis Mawrth 2010.

Gwlithen welw arall

Mae llawer o bobl yn drysu rhwng yr Ysbrydwlithen a Gwlithen y Maes, Deroceras reticulatum, sydd wedi'i chynnwys yn ein canllaw adnabod. Mae'r rhywogaeth welw, lysysol hon yn gyffredin mewn gerddi a lawntiau. Anfonodd ychydig o bobl sbesimenau gwelw o'r Wlithen Fwydyn (Boettgerilla pallens) atom. Daw'r enw "Gwlithen Fwydyn" o siâp y corff; yn wahanol i'r Ysbrydwlithen, nid yw'r rhywogaeth hon yn bwydo ar abwydod. Fel Gwlithod y Maes, mae gan Wlithod Mwydyn smotiau llygad a thwll anadlu yn agosach at ganol y corff. Mae'r twll anadlu yn y rhan siâp cyfrwy y wlithen, sef y fantell (gweler y llun). Mae'r Ysbrydwlithen yn wahanol; mae ei mantell a'r twll anadlu ym mhen isa'r corff, ac nid oes ganddi smotiau llygad. Credir bod y Wlithen Fwydyn wedi dod o'r Cawcasws (yr un rhan o'r byd â'r Ysbrydwlithen), ac wedi gwasgaru'n gyflym iawn ym Mhrydain ers y 1970au.

A ydym am wybod o hyd os ydych yn gweld yr Ysbrydwlithen?

Ydym! Rydym ni am fonitro unrhyw wasgariad pellach gan y rhywogaeth hon, yn enwedig os yw'n cael ei gweld mewn rhannau eraill o'r DU neu Ewrop. Mae manylion cyswllt ar y canllaw adnabod. Cofiwch bod rhaid i wlithod gael eu gwirio gyda sbesimen neu ffotograff cyn iddynt gael eu cyfrif.

Diolch unwaith eto i bawb sydd wedi cymryd rhan.

Dyddiad yr erthygl: 6 Mehefin 2010

14 sylw

Fiona McClennon ar 31 Hydref 2014, 21:10

Found one at my Allotment on Tuesday. Firmly attached to an earthworm. Saw several more today (Halloween). Just happened to be flicking through some old gardening magazines this evening and saw what they were. Poor worms.
Brockworth, Glos.

Marianne Last ar 30 Hydref 2014, 18:27

2 found today in my garden in Abergavenny. The first was eating a worm alive.

Hilary ar 19 Medi 2014, 23:29

I have just come in from slug watching and discovered a huge amount of white slugs on the lawn. Never seen them before. Checked on web site and they are ghost slugs. I am in Rugby Warwickshire. Also think there are Spanish slugs in the garden. These are huge!

Christine Purchas ar 12 Gorffennaf 2014, 18:17

Nr Devizes, Wiltshire: Our lawn aseems to be a seething mass of ghost slugs at the moment. We have resorted to picking them out of the turf by hand-hundreds of them. Yuk!!

Giles ar 5 Gorffennaf 2014, 17:36

I am not sure if you are interested, but this morning I found a Ghost Slug in my Wiltshire garden. I took a couple of photos as I had never seen a white slug before.

If you are charting the spread of the Ghost Slug, at least one is now in Devizes, Wiltshire!

barbara ar 13 Mehefin 2014, 20:55

recently half my lawn has went patchy in huge amounts, i noticed lots of little holes in the mud but didnt know why that was happening, after looking closely i could see white slugs and could see coming from the holes, i've found out these are called 'ghost slugs; i'm convinced they have ruined the lawn although some say not!
are they dangerous to dogs?? and also how can i get rid of these horrible little things

Lynda Snowden ar 10 Mai 2014, 08:48

My garden here in Hythe, Kent, England is absolutely covered in these things. Have no idea how they got here but I do wish they would go as they are on everything I touch.....................

yvonne ar 4 Hydref 2013, 19:51

Hi I have seen one in my yard not sure which one it is I live in Gateshead in the north east.

Julian Woodman ar 4 Ionawr 2013, 13:41

Hi Ben (I geuss)
Rich facey sent me this update - I am still looking but nothing yet.

Just wondered if it might be worth labelling the images in the update - I realise it says in the text that the photo is of Boettgerilla, i was initially confused.

I was pleased to have recently id'd Tandonia budapestensis and T. sowerbyi from my garden in Pentyrch. Also lots of Hygromia cinctella as well which i may have brought with me from Canton.

all the best
Julian

Graham frost ar 8 Awst 2012, 14:39

I live in edmonton alberta and i found a whole bunch if ghost slugs in my backyard. I found it odd their airway was so far back compaired to other slugs. If this is rare or not im not sure. Not much data on alberta slugs.

Jenny Gledhill ar 25 Mawrth 2012, 21:19

I have found between 4-6 Ghost Slugs on my allotment in North London, mainly where I had spread commercially bought compost/cow manure last autumn.

I knew I had dug up something unusual this spring when one of the slugs had an earthworm securely in what looked to be its mouth. My neighbour had to tug hard to free the red earth worm.

Emma ar 24 Mai 2011, 09:54

Forgot to leave you my email address when i posted last night: maddy_louise@yahoo.co.uk

Emma ar 24 Mai 2011, 09:17

I think i have ghost slugs in my garden!!! Have had them for 3 years now ......several garden centres have failed to identify them....i live in East Sussex

Nigel Houlden ar 21 Medi 2010, 09:42

I think I#ve just seen a ghost slug in my garden in Wrexham North Wales.
nigel@nhoulden.freeserve.co.uk

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: