Siarcod ... ysglyfaethwyr dan fygythiad!

Mae poblogaethau siarcod a physgod hela mawr eraill y byd o dan fygythiad mawr oherywdd gor-bysgota a llygredd. Mae gwaith ymchwil diweddar wedi amcangyfrif bod 90% o bysgod mawr y moroedd wedi diflannu yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Os bydd y pwysau hyn yn parhau, bydd sawl rhywogaeth yn diflannu'n llwyr, gan niwedio ecoleg y moroedd.

Mae siarcod yn agored iawn i beryglon. Y rheswm am hyn yw eu bod nhw'n byw am amser hir ac am eu bod nhw'n gallu cymryd amser hir i aeddfedu'n rhywiol. Mae'r cyfraddau atgynhyrchu yn araf ac yn aml iawn, dim ond llond llaw o rai bach gaiff eu geni ar y tro. Canlyniad hyn yw ei bod hi'n cymryd blynyddoedd mawr i boblogaethau siarcod ymadfer o effeithiau gor-bysgota.

Yn draddodiadol, nid oedd unrhyw werth masachol i siarcod, ac roedd pobl yn tueddu i'w gadael nhw i fod. Fodd bynnag, wrth i'r pysgodfeydd traddodiadol gael eu disbyddu, mae pysgotwyr wedi dechrau elwa ae y siarcod. Mae'r farchnad ar gyfer cynnyrch siarcod wedi tyfu mewn blynyddoedd diweddar.

Mae hyn yn cynnwys;

  • y cig i'w fwyta
  • y croen am nwyddau lledr
  • yr olew, y gwaed, y cartilag a'r squalene ar gyfer meddyginiaeth a fferylliaeth
  • yr esgyll ar gyfer 'cawl esgyll siarc'.

Mae'r farchnad siarcod yn fasnach fyd-eang erbyn hyn - ond nid yw pysgodfeydd siarcod yn cael eu rheoli na'u hamddiffyn.

Y cynnydd mwyaf un yn y galw'n fwy na thebyg yw'r galw am esgyll i wneud 'cawl esgyll siarc'. Arfer gweddol astrus yw hwn yn ardaloedd cefnog de Tsieina. Defnyddir y nodwyddau o'r esgyll i ychwanegu ansawdd yn hytrach na blas at y cawl.

Mae'r saig yn ddatganiad o bwysigrwydd cymdeithasol yn Asia. Mae'r pryd, oedd yn cael ei fwyta gan yr ychydig freintiedig ers lawer dydd, bellach yn cael ei fwyta gan filiynau o bobl bob dydd.

Mae'r galw am esgyll siarcod yn fwy heddiw nag erioed o'r blaen. Maent ymhlith cynnyrch bwyd môr drutaf y byd. Mae'r broses o dynnu esgyll siarcod yn arbennig o greulon. Mae'r siarcod yn cael eu dal yn fyw fel rheol. Wedyn mae eu hesgyll yn cael eu torri i ffwrdd ac mae'r siarc byw yn cael ei daflu nôl i'r môr. Nid yw'r siarc yn gallu nofio heb ei esgyll ac mae'n boddi.

Beth gellir ei wneud dros y siarcod?

Mae Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) yn edrych i mewn i'r problemau sy'n wynebu siarcod. Mae'r ymateb wedi bod yn araf hyd yma.

Mae grwpiau cadwraeth fel y WWF, Ymddiriedolaeth y Siarcod a Wildaid yn ymgyrchu'n galed i hyrwyddo gwella dealltwriaeth am siarcod ymysg gwleidyddion a phobl gyffredin.

Heb bolisi byd-eang ar reolaeth gynaladwy, bydd siarcod ymysg yr anifeiliaid cyntaf i ddiflannu o'r moroedd.

Dyddiad yr erthygl: 25 Hydref 2007

Sylw

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar