Bywyd misglod dwr croyw

Ble maen nhw'n byw?

Mae misglod yn claddu eu hunain yn y sediment ar waelod afonydd a llynnoedd. Mae rhan fach o'r gragen yn aros uwchben y sediment er mwyn i'r anifail estyn ei seiffonau allan i'r dŵr i fwydo.

Mae troed mawr ar waelod y gragen sy'n gweithio fel angor. Ni fydd rhai misglod yn symud mwy nag ychydig fetrau yn eu bywydau (sef hyd at 200 mlynedd yn achos rhai rhywogaethau!)

Rhaid claddu misglod ifanc yn llwyr ar y dechrau am fod eu traed yn rhy fach i'w hangori nhw'n dynn. Os oes llawer o lygredd yn y sediment bydd y misglod bach yn mogi.

Beth ydyn nhw'n ei fwyta?

Mae misglod yn sugno dŵr i mewn, yn hidlo'r gronynnau bwyd ac yn poeri'r dŵr allan eto. Mae hyn yn glanhau ein hafonydd a'n llynnoedd i ni. Fodd bynnag, os oes llawer o lygredd yn y dŵr, bydd y fisglen yn marw o 'fwyta' gormod o gemegau.

Gall misglen fawr mewn oed hidlo 38 litr (8 galwyn) o ddŵr y dydd!

Ydyn nhw'n flasus?

NAC YDYN! - Mae llawer o fisglod dŵr croyw yn tyfu'n fawr iawn ac maen nhw'n rhy wydn i bobl fwynhau eu bwyta nhw.

YDYN! - Byddai llawer o anifeiliaid fel dyfrgwn a racwniaid yn anghytuno! Maen nhw'n malu'r cregyn ac yn mwynhau bob tamaid o rai misglod.

O ble daw misglod bach?

  • Mae'r fisglen gwryw yn rhyddhau ei sberm
  • Mae'r fisglen benyw yn ei sugno i mewn ac yn ei gymysgu gyda'i hwyau
  • Caiff Glochidia (misglod larfal) eu rhyddhau i'r dŵr...
  • ...maen nhw'n glynu wrth math arbennig o bysgodyn
  • Ar ôl tyfu ar y pysgodyn, mae'r fisglen fach yn disgyn ac yn cael ei chladdu yn y sediment lle bydd yn byw am weddill ei hoes

Mae'r cylch bywyd cymhleth hwn yn dibynnu ar boblogaeth iach o bysgod!

Pam ydyn nhw'n diflannu?

Am fod misglod yn hidlo'r dŵr y maent yn byw ynddo, maen nhw'n sensitif iawn i newidiadau yn lefel y llygredd mewn afonydd a llynnoedd. Mae gormod o gemegau yn eu lladd.

Mae ambell i fisglen yn cynhyrchu perlau, felly maen nhw wedi cael eu lladd am eu trysor hefyd.

Mae newidiadau i afonydd fel codi argaeau, yn atal pysgod rhag nofio i fyny'r afon. Mae hynny'n golygu nad yw'r misglod yn gallu bridio, am fod angen pysgod arnynt i gwblhau cylch eu bywyd.

Beth yw'r ots?

Mae poblogaeth iach o fisglod yn dangos bod y dŵr y maent yn byw ynddo a'r tir cyfagos yn iach ac nad oes gormod o gemegau yno. Mae hyn yn golygu eu bod yn fesuryddion da o gyflwr yr amgylchedd ac maen nhw'n bethau da i'w cadw!

Mae misglod yn hidlo bacteria a gronynnau eraill o'r dŵr, gan ei lanhau i ni.

Gall gwely misglod iach sefydlogi afonydd a llynnoedd am fod nifer fawr ohonynt gyda'i gilydd yn cadw'r sediment yn ei le.

Helpwch i wella ein hamgylchedd, achubwch ein misglod a byddan nhw'n gwneud yr un peth i ni!

Dyddiad yr erthygl: 24 Gorffennaf 2007

Sylw

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar