Pysgodfa Penfreision Môr Iwerydd Canada - tranc diwydiant pysgota ...

Ym 1992 methodd stoc penfreision Traethellau Mawreddog arfordir y Tir Newydd. Bu rhaid i Lywodraeth Canada gau'r pysgodfa a chollodd dros 40,000 o bobl eu swyddi. Felly sut ddiflannodd stoc penfreision un o bysgodfeydd mwyaf a mwyaf gwerthfawr y byd bron yn llwyr?

Mae hanes pysgota ar y Traethellau Mawreddog yn mynd yn ôl dros 500 mlynedd. Ym 1497 rhyfeddodd yr anturiwr John Cabot at nifer y penfreision yn nyfroedd y Tir Newydd. Dros y canrifoedd a ddilynodd, datblygodd diwydiant pysgota helaeth yn yr ardal. Cyn y 1950au roedd y pysgodfa penfreision hwn yn dwyn cynnyrch blynyddol o ryw 250,000 tunnell.

Fodd bynnag, yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif gwelwyd datblygiadau cyflym yn y dechnoleg pysgota. Daeth math newydd o long i'r fei - sef y 'treill-long ffatri'. Daeth y llongau hyn o wledydd miloedd o filltiroedd i ffwrdd ac roeddent yn gallu dal, prosesu a rhewi cannoedd o dunnelli o bysgod yn gyflym iawn.

Oes aur pysgodfa'r Traethellau Mawreddog oedd y 1960au hwyr gyda dalfeydd o dros 800,000 o dunelli. Nid oedd modd cynnal hyn. Erbyn canol y 1970au roedd y ddalfa flynyddol wedi disgyn i 300,000 tunnell gyda dirywiad difrifol ym mhoblogaethau rhywogaethau eraill o bysgod.

Bu rhaid i lywodraeth Canada weithredu. Estynnwyd yr hawliau pysgota tiriogaethol i 200 o filltiroedd morol. Cadwodd hyn llyngesau pysgota tramor o ddyfroedd y penfreision. Fodd bynnag, methodd llywodraeth Canada â sefydlu rheolaeth dda ar ei physgodfeydd. Yn hytrach, aethant ati i fuddsoddi'n drwm yn eu diwydiant pysgota eu hunain.

Datblygwyd dulliau treillio newydd oedd yn cynnwys llusgo rhwydi maint cae pêl-droed ar hyd wely'r môr. Mae dulliau o'r fath yn dal llwyth o bysgod, ond yn ddinistriol dros ben eu bod yn difa cynefinoedd hanfodol ar wely'r môr. Yn ogystal, roedd pysgod yn cael eu targedu wrth iddynt ymgasglu i silio, ac roedd hyn yn drychinebus i'r stoc pysgod.

Er gwaethaf y rhybuddion bod y stoc penfresion mewn trafferth, parhaodd y pysgodfa penfreision i gael ei orbysgota'n ddifrifol. Cadwyd y cwotas pysgota'n rhy uchel mewn ymdrech i amddiffyn swyddi. Ym 1992 methodd y stoc penfreision. Amcangyfrifwyd bod poblogaeth penfreision y Traethellau Mawreddog i gyd wedi dirywio i cwta 1,700 tunnell - o bysgodfa oedd wedi cynhyrchu dros 250,000 tunnell y flyddyn am dros 100 mlynedd.

Dros deg mlynedd yn ddiweddarach ac nid yw pysgodfa penfreision y Traethellau Mawreddog wedi dangos arwyddion sylweddol o wella. Mae'r effaith ar yr amgylchedd a'r bobl wedi bod yn aruthrol. Mae'n anodd credu bod modd gwthio pysgodyn mor gyffredin â'r penfras nes ei fod mor agos at ddiflannu. Ond mae modd rheoli pysgodfeydd penfreision mewn ffordd gynaladwy...

Profiad Gwlad yr Iâ: rheolaeth dda ar bysgodfeydd.

  • Yn gyntaf, gadewch i'ch penfreision dyfu i faint silio cyn eu dal. Isafswm maint pysgota: Gwlad yr Iâ 55cm, UE 35cm.
  • I leihau nifer y penfreision sy'n cael eu dal sy'n llai na'r isafswm maint rheolwch faint y tyllau yn y rhwydi: Gwlad yr Iâ 135mm, UE 110mm.
  • Caewch yr ardaloedd meithrin a silio i bysgota. Mae hyn yn galluogi'r boblogaeth i luosogi ac yn amddiffyn cynefinoedd gwely'r môr rhag niwed oherwydd treillio.
  • Monitrwch y stociau pysgod yn ofalus a rhowch newidiadau ar waith yn gyflym.

Cafwyd y delweddau yn y cyflwyniad hwn o wefan llyfrgell ffotograffaeth y Weinyddiaeth Forol ac Atmosfferaidd Genedlaethol yn http://www.photolib.noaa.gov/index.html

Dyddiad yr erthygl: 24 Hydref 2007

Sylw

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar