Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Wedi rhewi mewn amser: y Casgliad Cenedlaethol o Adar yn Amgueddfa Cymru

[delwedd: Glas y Dorlan: un o'r sbesimenau newydd o adar wedi'u rhew-sychu]

Glas y Dorlan: un o'r sbesimenau newydd o adar wedi'u rhew-sychu

[delwedd: Fireo llygatgoch: aderyn mudol prin o Ogledd America a laddwyd wrth daro goleudy Ynys Enlli]

Fireo llygatgoch: aderyn mudol prin o Ogledd America a laddwyd wrth daro goleudy Ynys Enlli

[delwedd: Hutan: aderyn mudol sy'n brin yng Nghymru; lladdwyd wrth daro Goleudy Enlli]

Hutan: aderyn mudol sy'n brin yng Nghymru; lladdwyd wrth daro Goleudy Enlli

[delwedd: Tylluan Glustiog: aderyn magu prin ac ymwelydd gaeaf â Chymru, a laddwyd gan gar]

Tylluan Glustiog: aderyn magu prin ac ymwelydd gaeaf â Chymru, a laddwyd gan gar

Un o gasgliadau cyntaf Amgueddfa Genedlaethol Cymru nôl ym 1915 oedd casgliad Amgueddfa Caerdydd o adar. Roeddent yn cael eu dangos mewn casys, gyda'u nythod a'u hwyau mewn dioramâu bychain o'u cynefinoedd.

Bu'r casgliad hwn yn rhan bwysig o orielau'r Amgueddfa hyd at 1992. Dros y blynyddoedd, bu'r Amgueddfa'n ganolfan ar gyfer astudio llawer o adar, fel y Barcud - mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar (RSPB) a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC).

Rhew-sychu

Erbyn heddiw, mae gan Amgueddfa Cymru gyfleusterau healeth i rew-sychu eitemau er mwyn eu cadw. Caiff sbesimenau eu rhewi mewn siambr wactod ar dymheredd o tua -20°C.

O dan yr amodau hyn, mae'r dŵr sydd wedi rhewi yn y sbesimen yn cael ei wthio allan fel anwedd yn hytrach na fel hylif. Mae hyn yn gadael y sbesimen yn hollol sych ac, yn bwysig, mae ei siâp a'i faint fwy neu lai'n union yr un peth ag oeddent pan oedd yn fyw.

Mae rhew-sychu yn ddull symlach o lawer na blingo - sef y dull traddodiadol o gadw'r rhan fwyaf o sbesimenau ar gyfer amgueddfeydd.

Gosodir yr adar mewn ffordd sy'n golygu y gellir archwilio manylion plu'r adenydd a'r gynffon. Mae hyn yn dangos oed a rhyw'r sbesimenau. Mae'r casgliad yn cael ei anelu at adarwyr y maes ac artistiaid fel ei gilydd ac mae'n ychwanegu at gasgliad presennol yr Amgueddfa o grwyn.

Ynys Enlli

Ynys Enlli, oddi ar Ben Llŷn, yn y gogledd yw prif ffynhonnell y sbesimenau ar gyfer y casgliad hwn.

Mae angen awyr glir ar adar sy'n mudo yn y nos er mwyn canfod eu ffordd. Os bydd yn gymylog neu'n niwlog gallant ddrysu a chânt eu denu at olau goleudy'r ynys.

Maent yn hedfan o gwmpas y golau neu i lawr pelydrau'r golau a chânt eu lladd wrth daro'r tŵr. Mae warden yr ynys yn chwilio o gwmpas gwaelod y tŵr bob bore ac mae'n casglu unrhyw adar marw ac yn eu rhewi cyn eu hanfon i'r Amgueddfa yng Nghaerdydd.

Rydym yn canolbwyntio ar adar o Brydain ond ceir hefyd rai rhywogaethau prin o rannau eraill o'r byd.

Mae'r adar hyn a sbesimenau eraill a gawn gan y cyhoedd yn cael eu harddangos neu eu defnyddio at ddibenion addysgol gan ennyn diddordeb pobl mewn adar a gwneud iddynt edrych yn fwy gofalus ar eu hamgylchoedd. Defnyddir y casgliad i dynnu sylw at fioamrywiaeth a materion amgylcheddol, yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o effeithiau newid hinsawdd a cholli cynefin ar adar sy'n mudo rhwng Prydain ac Affrica.

Dyddiad yr erthygl: 12 Mehefin 2007

3 sylw

Timothy Hale ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Hello,

I would like to request your assistance. I have a dove/pigeon (doveon) chick that is half way hatch but died during the process. The unusual thing is that there are two heads showing from the opening of the shell. My plan is to remove the shell and preserve the bird inside in a container with whatever formula needed to keep the specimen intact and in the best long term condition as possible. I am going to donate it to my daughter’s high school biology class for show and study. Can you tell me what is the best preparation and formula to preserve this specimen? We currently have it in a zip-loc bag in the freezer. We hope that is ok temporarily. Any help would be greatly appreciated.

Sincerely,

Timothy Hale
mrezmonie@aol.com

Amgueddfa Cymru ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Timothy

Your best option is probably to leave the egg and chick in the position you want it preserved and place it back in the freezer, but leave it open i.e. don't cover in plastic or seal in a box. This way it will gradually freeze-dry. However this will take a while in a domestic freezer - over 6 months. Freeze drying can work very well but the specimen will be open to insect pest damage from species such as clothes moths and dermestid beetles so will need a good storage box afterwards.

Other methods of preservation use ethanol (alcohol) or formaldehyde. Here in the museum we use Denatured ethanol (basically methylated spirits without the purple colour) diluted to 70 - 80% with water or a 4% formaldehyde solution (popularly called 'formalin') but it will be difficult to buy these chemicals as an individual. Some taxidermy supply companies may be able to help e.g. Snowdonia taxidermy supplies. You will also need a good storage jar that allows a good view of the specimens but can contain the preserving medium. Again these can be hard to source. Also if preserved this way it is unlikely the school will want the specimen due to the Health and Safety issues with chemicals such as ethanol and formaldehyde.

Julian Carter
Zoological Conservation Officer

Timothy Hale ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Thank you very much for the information, it is very helpful and we appreciate you spending the time to help us.
Sincerely,
Timothy Hale

Gadael sylw


Geirfa

Bioamrywiaeth
Yr amrywiaeth o fywyd ar ein planed neu'r nifer a'r mathau o organebau sydd mewn ardal neu amgylchedd.

Diorama
Arddangosfa maint-llawn o sbesimen o fywyd gwyllt mewn amgylchedd realistig a chefndir wedi'i beintio.

Erthygl gwreiddiol

Cliciwch i lawrlwytho'r erthygl gwreiddiol.

bird studies.pdf
40 KB

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: