Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Diwydiant, diwylliant - cyfraniad chwiorydd Gregynog i Gymru

Roedd dwy chwaer o'r canolbarth, o'r enw Gwendoline (1882-1951) a Margaret Davies (1884-1963), ymhlith y cyntaf ym Mhrydain i gasglu darluniau'r Argraffiadwyr a'r Ôl-Argraffiadwyr Ffrengig. Gadawodd y ddwy eu casgliadau celf rhagorol i Amgueddfa Cymru, gan drawsnewid amrywiaeth ac ansawdd casgliad celf cenedlaethol Cymru'n llwyr.

[delwedd: Gwendoline Davies (1882 - 1951)]

Gwendoline Davies (1882-1951)
Gwen, y chwaer hynaf, a'r mwyaf penderfynol a meddylgar, a oedd hefyd yn gerddor medrus.

[delwedd: Margaret Davies (1884 - 1963)]

Margaret Davies (1884-1963)
Daisy, y chwaer iau, mwy ymarferol, a oedd hefyd yn arlunydd ac yn ysgythrwr rhagorol.

[delwedd: Neuadd Gregynog]

Neuadd Gregynog

[delwedd: David Davies (1818-1890)]

David Davies (1818-1890)
Mae'r llun yn ei ddangos yn gorffwys am ennyd prin. Casgliad preifat (Lord Davies)

[delwedd: 'The Loan Exhibition of Paintings' 1913]

'The Loan Exhibition of Paintings' a gynhaliwyd yn yr amgueddfa genedlaethol dros dro yn Neuadd Dinas Caerdydd yn 1913.

[delwedd: Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Castel Gandolfo, Bugeiliaid o'r Tyrol yn dawnsio ger Llyn Albano, olew ar gynfas, 1855-60]

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) Castel Gandolfo, Bugeiliaid o'r Tyrol yn dawnsio ger Llyn Albano olew ar gynfas, 1855-60

[delwedd: Jean-François Millet (1814-1875), Merch y Gwyddau yn Gruchy, olew ar gynfas, 1854-6.]

Jean-François Millet (1814-1875) Merch y Gwyddau yn Gruchy olew ar gynfas, 1854-6.

[delwedd: JMW Turner, Y Bore Wedi'r Storm, olew ar gynfas, tua 1840-45]

J M W Turner Y Bore Wedi'r Storm olew ar gynfas, tua 1840-45

[delwedd: Claude Monet (1840-1926), San Giorgio Maggiore yn y Gwyll, olew ar gynfas, 1908]

Claude Monet (1840-1926) San Giorgio Maggiore yn y Gwyll olew ar gynfas, 1908

Y chwiorydd Davies oedd y cyfranwyr mwyaf at gasgliadau'r Amgueddfa yn ystod ei chanrif gyntaf. Cafodd eu delfrydiaeth a'u haelioni effaith hynod ar fywyd diwylliannol a deallusol Cymru, ac rydyn ni'n dal i weld effeithiau hyn heddiw.

Etifeddiaeth ddiwydiannol David Davies

Roedd Gwendoline a Margaret Davies yn wyresau i David Davies, Llandinam, un o entrepreneuriaid mwyaf Cymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adeiladodd ran helaeth o system reilffyrdd y canolbarth, ac roedd yn un o arloeswyr mawr diwydiant glo'r de.

Creodd David Davies ffortiwn anferth. Bu farw ym 1890, ac fe'i holynwyd gan ei fab, Edward. Yn eu tro, etifeddodd Gwendoline, Margaret a'u brawd, David, yn ddiweddarach Arglwydd Davies y Cyntaf, y stad.

Magwraeth a phlentyndod

Ganed Gwendoline a Margaret ym 1882 a 1884, a llywiwyd eu plentyndod gan gredoau llym Methodistiaeth Galfinaidd. Cawsant eu dysgu bod dyletswydd arnynt fel Cristnogion i ddefnyddio'r cyfoeth mawr y byddent yn ei etifeddu er daioni.

Ar ôl cael addysg flaengar dda, datblygodd y ddwy gariad ddofn at gelf a cherddoriaeth. Gan fod hanes celf yn ei fabandod ym Mhrydain, astudiodd y chwiorydd yn yr Almaen a'r Eidal, cyn mynd ati i ddechrau casglu gweithiau celf.

Roeddent yn anghyffredin o wybodus ynglŷn â'r celfyddydau, yn enwedig o ystyried mai merched bonedd oeddent.

Dechrau casglu celf

Dechreuodd y chwiorydd gasglu celf o ddifrif ym 1908. Ymhlith y gweithiau cyntaf a brynwyd ganddynt roedd tirluniau o waith Corot, golygfeydd gwerinol o waith Millet a'r Storm a'r Bore wedi'r Storm o waith Turner.

Casglodd y ddwy bron i gant o ddarluniau a cherfluniau yn ystod eu chwe blynedd cyntaf o gasglu. Roedd eu chwaeth yn ddigon traddodiadol i gychwyn, ond ym 1912, trodd y ddwy at brynu gweithiau'r Argraffiadwyr.

Argraffiadaeth

Ar y cyfan, roedd y gweithiau Argraffiadol yn rhatach na'r gweithiau roedden nhw wedi bod yn eu prynu gan artistiaid fel Turner a Corot.

Prynodd Gwendoline ei pheintiad pwysicaf, La Parisienne, am £5,000 ym 1913.

Effaith y Rhyfel Mawr

Cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith sylweddol ar fywydau Gwendoline a Margaret. Bu'r ddwy'n gweithio gyda'r Groes Goch yn Ffrainc, ond llwyddodd y ddwy i ychwanegu at eu casgliad yn ystod y blynyddoedd hyn gan brynu gweithiau gan Daumier, Carrière, Renoir, Manet a Monet. Ym 1916 gwariodd Gwendoline Davies £2,350 ar ddeg peintiad olew a darlun o waith Augustus John

Ym 1918, prynodd Gwendoline ddau dirlun enwog o waith Cézanne, Hanner Dydd, L'Estaque a Thirlun ym Mhrofens,rhai o'i gweithiau pwysicaf a mwyaf craff.

Casglu ar ôl y Rhyfel Mawr

Ym 1920, prynodd Gwendoline rhai o'i gweithiau ceinaf efallai, sef Bywyd Llonydd â Thebot gan Cézanne am £2,000 a Glaw — Auvers gan Van Gogh am £2,020.

Talodd y chwiorydd symiau mawr am weithiau'r Hen Feistri hefyd, gan gynnwys Y Forwyn a'r Plentyn gyda Phomgranad o waith Botticelli.

Gwelwyd lleihad sydyn yn eu gwaith casglu ar ôl hynny. Ym 1921, ysgrifennodd Gwendoline pam nad oedd modd iddynt barhau i brynu gymaint 'oherwydd yr angen dychrynllyd sydd ym mhob man'.

Er hynny, fe wariodd y chwiorydd dros £2,000 ar Goleufa o waith Turner ym 1922 a £6,000 ar Ddadwisgo Crist o weithdy El Greco ym 1923. Ym 1926 rhoddodd Gwendoline y gorau i gasglu'n llwyr.

Gregynog: canolfan i'r celfyddydau, cerddoriaeth a chrefftau

Cefnogodd y ddwy lawer o fentrau cymdeithasol, economaidd, addysgol a diwylliannol yng Nghymru yn ystod y 1920au a'r 1930au.

Ym 1920 prynodd y chwiorydd Neuadd Gregynog i'w sefydlu fel canolfan i'r celfyddydau a cherddoriaeth yng Nghymru. Ym 1922, sefydlwyd Gwasg Gregynog yno lle argraffwyd rhai o lyfrau ceinaf Prydain rhwng y ddau ryfel. Roedd Gregynog yn cydategu'r Amgueddfa Gelf a Chrefft yr oedd y chwiorydd eisoes wedi helpu i'w chreu yn Aberystwyth.

Cynhaliwyd Gwyliau Cerdd a Barddoniaeth poblogaidd yng Ngregynog tan ddechrau'r rhyfel ym 1939, pan drodd y chwiorydd eu sylw at ymdrech y rhyfel unwaith eto.

Gregynog — diwedd cyfnod

Pan fu farw Gwendoline ym 1951, daliodd Margaret ati â'r gweithgareddau y gallai barhau â nhw yn ystod ei blynyddoedd olaf. Ond heb Gwendoline, y 'prif grëwr ac ysbrydolwr', ni ddaeth oes aur Gregynog fyth yn ôl. Y flwyddyn cyn ei marwolaeth, cyflwynodd Margaret y tŷ a'r gerddi i Brifysgol Cymru i'w defnyddio fel canolfan gynadledda breswyl.

Troi casgliad personol yn un preifat

Ym mis Hydref 1951, cyhoeddodd yr Amgueddfa Genedlaethol ei bod wedi derbyn cymynrodd 'y diweddar Miss Gwendoline Davies'. Dyma un o'r rhoddion mwyaf gwerthfawr i gasgliad cyhoeddus ym Mhrydain mewn blynyddoedd diweddar.

Daliodd Margaret Davies ati i gasglu gweithiau celf tan ychydig cyn ei marwolaeth ym 1963, gan ganolbwyntio'n bennaf ar waith gan artistiaid Prydeinig modern, a llawer ohonynt yn Gymry. Gadawodd ei gweithiau hithau hefyd i'r Amgueddfa, a phrynodd nifer o'r gweithiau diweddarach gyda'r Amgueddfa mewn golwg.

Ym 1963, ymunodd cymynrodd Margaret o 152 o weithiau â chymynrodd ei chwaer. Gyda'i gilydd, trawsnewidiodd gweithiau'r chwiorydd ein casgliad celf cenedlaethol yn llwyr.

Nodiadau ar y lluniau

  • Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Castel Gandolfo, Bugeiliaid o'r Tyrol yn dawnsio ger Llyn Albano, olew ar gynfas, 1855-60. Disgrifiwyd y gwaith hwn fel un o gampweithiau Corot ar y pryd. Talodd Gwendoline £6,350 amdano ym 1909. Roedd Margaret wedi cofnodi gweld 'sawl darn hyfryd o waith Corot' yn y Louvre yn gynharach yn yr un flwyddyn. Amgueddfa Cymru (Cymynrodd Gwendoline Davies, 1951) NMW A 2443.
  • Jean-François Millet (1814-1875), Merch y Gwyddau yn Gruchy, olew ar gynfas, 1854-6. Prynodd Gwendoline a Margaret nifer o weithiau gan artistiaid Ysgol Barbizon yn ystod blynyddoedd cyntaf eu gwaith casglu. Millet oedd un o ffefrynnau'r chwiorydd. Amgueddfa Cymru (Cymynrodd Gwendoline Davies, 1951) NMW A 2479.
  • JMW Turner, Y Bore Wedi'r Storm, olew ar gynfas, tua 1840-45. Prynodd Gwendoline y llun yma am £8,085 ym mis Tachwedd 1908, a phrynodd Margaret Y Storm oedd yn cyd-fynd ag ef. Mae'n debyg i storm fawr 21 Tachwedd 1840 ysbrydoli'r ddau lun. Amgueddfa Cymru (Cymynrodd Gwendoline Davies, 1952) NMW A 434.
  • Claude Monet (1840-1926), San Giorgio Maggiore yn y Gwyll, olew ar gynfas, 1908. Teithiodd y chwiorydd i Fenis ym 1908 a 1909. Mae'r llun yn dangos eglwys Baladiaidd San Giorgio Maggiore fel silwét porffor yn y gwyll. Talodd Gwendoline £1,000 amdano ym mis Tachwedd 1912. Amgueddfa Cymru (Cymynrodd Gwendoline Davies, 1951) NMW A 2485.

Dyddiad yr erthygl: 1 Ionawr 2009

10 sylw

Richard Startup ar 4 Gorffennaf 2014, 11:53

Is there a full listing and description available online of the 260 items in the Davies Bequest? At any one time how many of the items are on display in the museum to the public? On our recent visit we found it difficult to locate all the Davies' sisters works as they are displayed in more than one place. Such an arrangement is not maximally user friendly.

Amgueddfa Cymru ar 2 Ebrill 2013, 14:31

Dear Jill,
Margaret did paint in oils and watercolour and also made woodcuts. A number of her paintings can be seen on the BBC Your Paintings website, including the two works in the collection here, Olive Grove near Meganosque and Still Life with Polyanthus in a White Jug, which is signed ‘M S Davies’.

Jill Robbins ar 24 Mawrth 2013, 13:00

Did Margaret ever paint herself. We have a picture painted by a M Davies of 1915. (oil paints)signed. This we believe was given to her cousin Iris Stevens, this being her married name. We are very interested to find out more and would be so grateful if you are able to help us. Iris was our fathers step mother. Her middle name was Lilian

Kind regards

Jill Robbins


David C Roberts ar 16 Mai 2011, 08:53

An interesting article - entertaining and informative.

Robin Morrison ar 18 Tachwedd 2010, 10:23

have just spent ages trying to view the impressionist collection in the national museum and the site just won't allow me to do that. Can you improve the site?

thanks

Amgueddfa Cymru ar 2 Medi 2010, 11:48

Dear Alan Clarke, thank you for your comment, the Centre Block Galleries which include the Davies bequest is due to open on the 30th September 2010.
Many thanks for your interest in Amgueddfa Cymru

Alan Clarke ar 2 Medi 2010, 09:32

II have just seen the repeat of the 'Flog It' programme on BBC 2 which featured the Davies Sisters Bequest. It gave the impression that the whole collection was on display, which from the website I gather is not.

Amgueddfa Cymru ar 7 Gorffennaf 2009, 09:13 (Staff Amgueddfa Cymru)

Dear Hilary, thank you for your comment, please visit the following link which gives details of acquiring prints from the collections
http://www.museumwales.ac.uk/en/picturelibrary/
Many thanks for your interest in Amgueddfa Cymru.

Hilary Howarth ar 7 Gorffennaf 2009, 09:05

Hello,
My home is Seattle and for my independent study project in my oils art class, I\'ll be rendering a copy of San Giorgio Maggiore by Twilight.

I\'m interested in acquiring an image that is as true to the master work as possible. Do you have a poster or postcard, etc. that is a good likeness?

Thank you for your help in this matter.
Sincerely,

Hilary Howarth

Kathryn Brock ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

An exellent overveiw. It was very interesting

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: