Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Darganfod y cyfrinachau o dan yr wyneb - Chwyddwydr ar Dechnegau Arlunydd o'r 18fed Ganrif

[delwedd: Richard Wilson (1714-1782)]

Richard Wilson (1714-1782)

[delwedd: Pelydr-x Castell Dolbadarn]

Pelydr-x Caernarvon Castle (NMW A 73)

[delwedd: Castell Caernarvon Castle gan Richard Wilson]

Caernarvon Castle gan Richard Wilson

[delwedd: Pelydr-x castell Dolbadarn Castle ]

Pelydr-x Dolbadarn Castle (NMW A 73)

[delwedd: Castell Dolbadarn Castle mewn Golau Isgoch]

Dolbadarn Castle mewn Golau Isgoch (NMW A 5203)

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Amgueddfa wedi bod yn archwilio nifer o baentiadau o'r casgliadau gan Richard Wilson. Gall offer gwyddonol modern ddatgelu manylion cuddiedig ynglŷn â'r strwythur a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn y paentiadau hyn. Mae'r canlyniadau'n ffurfio darlun diddorol o arddull gweithio'r arlunydd, ac wedi arwain at ddarganfod tarddiad rhai o'r paentiadau sy'n peri'r mwyaf o ansicrwydd o blith gwaith Wilson.

Golau Isgoch

Defnyddiwyd golau isgoch i weld a wnaeth yr arlunydd addasu neu beintio dros rai o'r paentiadau. Mae golau isgoch yn gallu treiddio unrhyw liw heblaw'r pigmentau glas dyfnaf, i ddatgelu unrhyw arlliwiau tywyll a osodwyd ar y grwnd o liw golau. Darganfuwyd bod yna luniau o dan y braslun olew Castell Dolbadarn (NMW A 5203) a'r paentiad mawr gorffenedig o'r un testun (NMW A 72). Yn y braslun olew, mae pont yn croesi afon yng nghefndir y tan-lun, a ffens ar ochr dde'r blaendir. Ni ddefnyddiwyd y nodweddion hyn yn y braslun terfynol. Hefyd, mae Mynydd yr Wyddfa'n cael ei gynnwys yng nghefndir y fersiwn beintiedig, ac mae'r adeiladau pell ar lan yr afon wedi'u symud yn bellach i'r chwith. Mae ei allu i ailwampio ei gynlluniau'n dod ag amrywiaeth i'r fersiynau niferus a baentiodd o'r un testunau, ac mae'n help i esbonio sut y rhoddodd ymddangosiad mawreddog a chlasurol i'w olygfeydd Cymreig a Seisnig.

Strwythur Paent a Deunyddiau

Drwy ddefnyddio pelydr-x ar waith Wilson roedd modd archwilio strwythur ei baentiadau. Mae pelydrau-x yn treiddio'n rhwydd i rai deunyddiau, ond mae'n cael ei adlewyrchu gan eraill. Daw rhai pigmentau, a ddefnyddir yn draddodiadol mewn paentiadau olew, o fetelau trwm megis mercwri, cadmiwm a phlwm. Gwyn plwm oedd un o'r rhai mwyaf cyffredin i gael ei ddefnyddio. Mae pelydr-x yn dangos strwythur y paentiad, ac unrhyw newidiadau posibl a wnaed gan ddefnyddio gwyn plwm. Fel arfer byddai Wilson yn paentio awyr gyda chymysgedd o wyn plwm a phigment glas, ond dim ond at y gorwel, gan ddilyn ymylon unrhyw goed a dail a amlinellwyd yn erbyn yr awyr. Paentiwyd y blaendir a'r coed gyda lliwiau daearol yn bennaf, sy'n cael eu treiddio'n hawdd gan belydrau-x. Dylai pelydr-x nodweddiadol o baentiad gan Wilson ddangos cyferbyniad cryf rhwng awyr a darnau o flaendir. Yr enghraifft mwyaf clir o hyn yw Castell Caernarfon (NMW A 73). Gellir tybio felly nad Wilson sy'n gyfrifol am unrhyw dirluniau lle mae'r nodweddion hyn ar goll.

Mae rhai o'r paentiadau a archwiliwyd hyd yn hyn yn dangos bod Wilson weithiau'n ailweithio eu cyfansoddiad yn gyfan gwbl. Cychwynnwyd Dinas Bran (NMW A 3277) yn wreiddiol fel Golygfa o Tivoli (gweler NMW A 495). Gwelir y dref sydd ar lethrau'r bryn yn glir o dan belydr-x, yn ogystal â'r gysegrfa ar ymyl y ffordd, sy'n ymddangos mewn lluniau eraill ar yr un testun. Byddai hefyd yn ailddefnyddio cynfas yn achlysurol. Paentiwyd Castell Dolbadarn (NMW A 72) dros bortread o fenyw, ac fe baentiwyd Tirlun gyda Banditti o amgylch Pabell (NMW A 69) dros noethen yn lledorwedd yn y dull Fenisaidd.

Microsgopau pwerus

Cymerwyd samplau bach o baent ac edrychwyd arnynt o dan ficrosgopau eithriadol o bwerus.

Mae'r pigmentau a ddarganfuwyd yn y paent yn cydweddu'n union, bron, gyda'r palet a ddefnyddiodd Wilson. Glas Prwsiaidd ag indigo wedi'u cymysgu gyda phlwm yw'r prif bigmentau a welir yn ei awyr, a cheir ocr, melyn Naples, llynoedd coch a melyn, glas Prwsiaidd ac indigo yn y dail a'r blaendiroedd. Fodd bynnag nid ydym eto wedi dod o hyd i ddulas, a ddefnyddiodd Wilson i gwblhau ei awyr yn ôl ei gyfoedion.

Profi Ffugweithiau

Er y byddai'r mwyafrif o ddilynwyr agos Wilson wedi defnyddio paletau tebyg iawn i un eu meistr, mae'r math yma o ddadansoddi modern wedi profi bod dynwarediadau diweddarach yn ffug, gan eu bod yn cynnwys pigmentau na ddefnyddiwyd yng nghyfnod Wilson. Mae'r rhain yn cynnwys NMW A 5195 Golygfa Arfordirol ger Naples, sy'n cynnwys glas cobalt, a ddefnyddiwyd yn gyntaf ym 1817, a NMW A 5206 Castell Cilgerran sydd â grwnd sy'n cynnwys grisial trwm, a ddefnyddiwyd gyntaf ddiwedd y 18fed ganrif.

Mae'r ymchwil wedi cynhyrchu gwybodaeth hanfodol er mwyn cynyddu'r ddealltwriaeth hanesyddol am ddarnau unigol Wilson, a rhai casgliadau pendant ynglŷn â statws paentiadau o darddiad amheus.

Dyddiad yr erthygl: 30 Ebrill 2007

6 sylw

Kyon & Itsuki Koizami ar 10 Medi 2009, 09:33

Cool website. I'm really interested in these types of websites. Maybe you could open up a science section if you want? Please do open a science section, I really love science. My name's Itsuki, and me and my twin brother Kyon Love science.

Fei Dansen& Otta Dansen ar 10 Medi 2009, 09:32

its nice website

Kandy Price ar 3 Ebrill 2009, 10:02

Thanks for this information. It is so interesting I would love to learn more.

Thanks again for sharing.

Robert ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Hello,
I came upon this site of yours while browsing, and would be interested to hear if you know anything about the artist Muschamp.
There is a large oil by him of Snowdon that has been handed down through our family. It is a view from below, with the peak showing through trees across a shallow wooded stream.
The painting may have been purchased at one of the Great Exhibitions, maybe in 1881? as we know an ancestor exhibited at at least one.
Most of these details have been lost over time, and it would be interesting to piece together what we can.

With Thanks and Best Wishes

Robert Langlands. Melbourne, Australia.P.S. I am aware there were two Muschamps - father and son; and both were RA; but there is not much information available about them.

Art Department ar 3 Tachwedd 2008, 12:14 (Staff Amgueddfa Cymru)

Dear Robert - thank you for your comment - unfortunately , we do not hold works by either Muschamp in National Collection.

Francis Muschamp (exhibiting between 1865-1881) is the more likely artist of the work as he was a landscape painter who painted in North Wales.

Sydney Muschamp (exhibiting between 1870-1903) painted genre, historical and mythiological works similar to those of Alma Tadema.

This is the only information I could find in our reference books and files.

Hope it helps, thank you for your interest in Amgueddfa Cymru.

Ken Hall ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Hello - I am currently writing about a c.1715 portrait by Godfrey Kneller in our collection, and have (perhaps an odd) request that I am hoping you can help me with. Would you have any advice on where I can find a list of all the pigments or colours that were in use at that time? I'm hoping to include this with something I want to publish. Many thanks, Ken

Ken Hall, Assistant Curator, Christchurch Art Gallery, New Zealand

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: