Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Palasau Alwminiwm - bywyd mewn pre-fab

Caffaelwyd pre-fab i'w arddangos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 2000. Gwnaeth yr Amgueddfa apêl i'r cyhoedd am wybodaeth ynglŷn â byw mewn pre-fab. Rydym bellach wedi derbyn dros 40 o lythyrau yn llawn gwybodaeth amhrisiadwy o lygad y ffynnon. Mae un o'r goreuon yn cofnodi ymateb Mrs Ann Owens pan symudodd i mewn i'w pre-fab yng Nghefn-Coed-y-Cymer, ger Merthyr Tydfil, ym mis Ebrill 1947:

[delwedd: Ystafell fyw]

Ystafell fyw

[delwedd: Cegin]

Cegin

[delwedd: Ystafell wely'r plant]

Ystafell wely'r plant

"Roedd y tai pre-fab yn ymddangos yn rhyfedd i ni, redden nhw'n llwyd ac yn dwt a ffres, ond braidd yn anghyffredin efallai... Aethon ni i mewn drwy'r drws ffrynt a baentiwyd yn wyrdd fel y ffenestri a'r drws cefn, a gweld bod yr ystafelloedd wedi'u paentio'n lliw hufen a gwyrdd, a oedd yn cyd-fynd yn union â'n chwaeth ni.

Roedden ni mewn cyntedd cul â chwpwrdd cotiau ac ati ar y dde. Ar y chwith roedd yna dŷ bach. Tŷ bach yn y tŷ, dyna foethus! Yna ystafell ymolchi gyda basn dwylo a chwpwrdd sychu dillad. Roeddem wrth ein boddau gan fod hyn yn llawer mwy nag yr oeddem wedi'i ddisgwyl. Ar y dde roedd y ddwy ystafell wely, gyda wardrobau a chypyrddau wal bendigedig! Yr ystafell fyw oedd nesaf, ystafell fawr gyda rhagor o gypyrddau a droriau. Roedd y lle tân ar y chwith... Hwn oedd yn cynhesu'r dŵr, roedden ni'n mynd i gael dŵr poeth drwy'r tap. Roedd hyn yn anhygoel, a chyda dau o blant, roedden ni ar ben y byd.

Erbyn cyrraedd y gegin oedd yn cynnwys popeth o dan haul, roedd fy ngŵr yn fud gan ei fod mor hapus. Es innau ati i agor cypyrddau a droriau ar hyd yr unedau gwyrdd, boeler dŵr i olchi dillad, popdy trydan, ac yn fwy hynod na'r cwbl, oergell. Doedden ni ddim yn gallu credu'n lwc... Yr unig bethau ychwanegol y bu rhaid i mi eu cael oedd bwrdd i fynd o dan y ffenestr, llenni rhwyd a gorchuddion llawr...Roedd gennym dâp mesur i fesur y ffenestri ar gyfer y llenni, a'r lloriau ar gyfer y gorchuddion. Yna roedd rhaid penderfynu sut i wario'n cwponau.

Bu'n rhaid i ni orchuddio'r estyll a phrynu linoliwm ar gyfer pob ystafell. Medrais wneud y llenni fy hun, gan fod mam wedi rhoi ei pheiriant gwnïo troedlath Singer i mi. Roeddwn hefyd wedi gwneud r?g aelwyd wlân y gaeaf blaenorol. Cyn gynted ag yr oedd y lloriau wedi'u gorchuddio a'r llenni wedi'u hongian roedden ni'n teimlo bod gyda ni gartref. Wedi prynu'r celfi yr oedd gennym gwponau ar eu cyfer, roedd yn amser symud i mewn. Roedden ni'n hapus ac wedi cynhyrfu o fod yn berchnogion ar ein cartref cyntaf, ac o'n safbwynt ni ar y pryd, roedd yn cynnwys pob cysur modern.

Fe brynom swît dridarn Rexene brown a defnyddiais ddefnydd â streips oren, gwyrdd a llwydfelyn i wneud gorchuddion ar gyfer y clustogau a'r llenni i gyd-fynd â nhw.

Roeddem yn ffodus o gael swît ystafell wely cyflawn ac roedd modd i mi brynu cadair wellt a mat carped. Bu'n rhaid prynu gwely ar gyfer fy mab ond gan nad oedd cwponau gyda ni ar ôl fe drefnodd rheolwr y siop gelfi bod un yn cael ei wneud allan o hen fwrdd mahogani, a oedd yn wych. Roedd gan grud fy merch, a wnaethpwyd gan fy ngŵr, ochrau y medrem eu tynnu'n rhydd, er mwyn gwneud gwely bach iddi. Roedd yna gist fach, a gefais pan oeddwn yn 21, rhwng y gwelyau a'r mat carped.

Roedd linoliwm ym mhob ystafell. Rhytgoch a hufen yn y gegin, dail yr hydref yn yr ystafell fyw, gwyrdd a hufen yn y brif ystafell wely a glas yn ystafell wely'r plant."

Trwy ddefnyddio'r wybodaeth o'r llythyr hwn, a nifer o rai eraill, roedd modd i ni ddodrefnu'r pre-fab yn Sain Ffagan fel y byddai wedi bod ym 1950.

Dyddiad yr erthygl: 19 Chwefror 2007

6 sylw

Amgueddfa Cymru ar 15 Chwefror 2013, 15:49

Dear Gill,
Thank you so much for sharing this information. Its really interesting that you are were one of the people in that photograph! We will update our records with this information. A lot of our feedback from people who lived in prefabs is that it was a very happy time for them.

Diolch, thanks you
Graham Davies, Online Curator, Amgueddfa Cymru

gill samuel ar 15 Chwefror 2013, 15:04

i lived in a prefab in llandinam crescent for 12 years, i am in fact one of the children in the party photograph 1 was 11, i hated moving away but we needed more space, living in the prefb was the happiest time of my life

Dear Terry ar 9 Rhagfyr 2010, 09:48 (Staff Amgueddfa Cymru)

Dear Terry - Thank you for this fascinating account of growing up in a prefab. It is important to hear of experiences such as this and we have added your submission to our archive records.
Graham Davies, Curator, Rhagor.

Terry Cummings ar 9 Rhagfyr 2010, 09:25

I moved into our pre-fab in 1947 with my parents in Clock Face, St. Helens. My Dad had only recently been demobbed as being in the RAF in Burma and India he was one of last released. Before that my Mum and me stayed with my Grandma and Grandpa in a two up two down terraced house in St. Helens that was rather overcrowded as my Aunts Lillian and Ruth and Uncle Tommy also were at home.

My first memory of our pre-fab was standing between my Dad's knees in the cab of the lorry borrowed from his work carrying the furniture contributed from various members of the family - people pulled together in those days and the space, the space!!!! To a child of the terraced streets of an industrial town with endless back to back terraced houses to have front and rear gardens and a shed divided for coal storage - no more coal under the stairs and play space paradise. I remember my Mum was in tears and I did not know why as I sped from room to room and claimed my bedroom. Eventually I had two brothers and we still had plenty of space.

Hot water, we had hot water - no more cold water washes or the tin bath in front of the fire with complete lack of privacy. But the biggest change was suddenly seeing my Grandpa and all my uncles at least once week walking up the path with rolled towels under their arm and a bag of coal in the other. This was in the days before every coal mine had pit head baths and a hot soak was a luxury for them. Often if they were particularly dirty in the week they would drop in. "Our Ada" (my Mum) made sure there was always hot water available in the evenings, even in summer for this.

We were one of the first families to move in and as I walked to school across the estate it was daily growing as the trucks rolled up. That Christmas I asked Father Christmas for a "Pre-fab Lorry" and a crane. Guess it was a bad year for cranes but he did leave me a "Pre fab Lorry" with a detachable low loader trailer with a jack and removable wheels.

In addition to sheltering me and keeping me warm my fond memories of that pre-fab, now sadly demolished was of an extremely happy childhood.

Tom Godfrey ar 11 Ionawr 2010, 09:28

We still live in American Prefab, most of which is original, ie windows, doors, floor, and the bath is also original as can be seen in a Pathe News clip of the construction of the American Prefab, I notice in Greg Stevensons "Palace for the People" he was of the opinion that none had survived. Mine does. Yours Tom Godfrey.

Greg Stevenson ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Good article and nicely illustrated - exactly what the museum should be doing, and does well.

If you are interested in prefabs ...I did a small Batsford book called 'Palaces for the People' in 2003 (sadly now out of print) but it has many many photos of Welsh prefabs and would be available from libraries.
Greg Stevenson

Gadael sylw


Geirfa

Erthygl gwreiddiol

Cliciwch i lawrlwytho'r erthygl gwreiddiol.

aluminium_palaces.pdf
378 KB

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: