Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Amgueddfa Wlân Cymru yn joio Byw yn y Wlad

Galwch draw i fwynhau’r bywyd braf dros y penwythnos (Sadwrn 14 Mai 10am-3pm) yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-Fach, Felindre.

» Mwy

‘Uffern Rhyfel!’: Brwydr Coed Mametz a’r Celfyddydau

Arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» Mwy

Celfyddyd newydd yn glanio yn y Glannau

Mae Creiriau: Cymru Ffotosfferig i’w weld nawr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

» Mwy

Project ysgolion llwyddiannus yn dod â Miss Bogie i’r Glannau

Pleser Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yw agor arddangosiad newydd yn Oriel Cyflawnwyr Cymru.

» Mwy

Antur yn Amgueddfa Wlân Cymru

Roedd hi’n ddiwrnod prysur yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 2 Ebrill wrth i ni ddathlu Blwyddyn Antur Cymru.

 

» Mwy

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

» Mwy

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

» Mwy

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn derbyn cyfran o £11.5 miliwn o dâl gwerthu bagiau plastig

Pleser yw cyhoeddi ein bod wedi derbyn £10,000 gan fenter Bags of Help Tesco.

» Mwy

Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn ymgartrefu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yn ddiweddar mae disgyblion dosbarth derbyn yn Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, Abertawe wedi bod yn darganfod rhyfeddodau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel rhan o broject arloesol cenedlaethol gan Goleg y Brenin Llundain.

Treuliodd y disgyblion 4 a 5 oed y tymor diwethaf (ers 22 Chwefror) yn mwynhau gweithgareddau addysgiadol yn yr amgueddfa ger y lli, a bydd ail grŵp yn cymryd rhan o fis Mai.

Fel rhan o My Primary School is at the Museum mae’r disgyblion yn treulio eu diwrnod ysgol yn yr Amgueddfa. Wrth gael gwersi, cinio ac egwyl yn yr adeilad maen nhw’n cael profiad sy’n wahanol i ymweliad achlysurol.

» Mwy

Datganiad i'r Wasg: Gweithredu diwydiannol yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

“Yn anffodus, bydd sawl un o Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) dros benwythnos y Pasg (25 – 28 Mawrth 2016).

 

“Cynhelir y gweithredu diwydiannol ar adeg pan mae Amgueddfa Cymru yn ceisio dod â’r anghydfod dros daliadau ar gyfer gweithio penwythnosau i ben. Wythnos diwethaf, cyhoeddodd y sefydliad y byddai’n dechrau ymgynghori yn unigol â’r rhai gaiff eu heffeithio gan y newidiadau arfaethedig i Daliadau Premiwm. Disgwylir i’r broses hon ddechrau ar 4 Ebrill, oni bai y gellir dod i gytundeb cyn hynny.

 

“Mae’r manylion ynglŷn â’r effaith ar Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru fel a ganlyn:

 

Gwener 25 Mawrth     Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor o 1pm ymlaen ond dim teithiau tanddaearol.

Sadwrn 26 Mawrth     Amgueddfa Wlân Cymru ar gau.

Orielau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau.

Sul 27 Mawrth             Bydd safle, siopau a chaffi Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar agor ond gall fod rhai o’r adeiladau hanesyddol ar gau.

                                    Amgueddfa Lechi Cymru ar gau.

Llun 28 Mawrth           Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a chaffi. Ni fydd arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archeolegol na’r orielau celf ar agor ar y diwrnod hwn oherwydd gweithredu diwydiannol

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor o 1pm ymlaen ond dim teithiau tanddaearol.

 

Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar agor fel arfer dros y penwythnos.

 

“Mae’r Amgueddfa yn annog unrhyw un sydd am ymweld ag un o’r amgueddfeydd i fynd ar y wefan cyn teithio er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf (www.amgueddfacymru.ac.uk).

 

“Mae Amgueddfa Cymru yn wynebu toriad o 4.7% yn ei Chymorth Grant gan Lywodraeth Cymru ar ben lleihad o 25% yn ei chyllideb dros y pum mlynedd ddiwethaf. Oherwydd hynny, ni all Amgueddfa Cymru barhau i dalu Taliadau Premiwm yn eu ffurf bresennol, sy’n costio tua £750k y flwyddyn i’r sefydliad.

 

“Yn 2014, dechreuodd yr Amgueddfa ar y broses o ymgynghori â’i hundebau llafur cydnabyddedig ynghylch Taliadau Premiwm, a blwyddyn yn ddiweddarach cytunodd Undeb Prospect ar gynnig y sefydliad fel y gorau y gellid ei gael yn dilyn trafodaethau. Fodd bynnag, gwrthododd PCS y cynnig, ac mae hyn wedi arwain at ddau rownd o gyfarfodydd cymodi rhwng Amgueddfa Cymru a’r undeb llafur via ACAS. Ym mis Rhagfyr 2015, cyrhaeddwyd a llofnodwyd cytundeb gan PCS ac Amgueddfa Cymru.

 

“Serch hynny, cafodd Amgueddfa Cymru wybod yn gynharach y mis hwn na fyddai PCS yn cynnal pleidlais i’w aelodau ar gynnig y sefydliad ynghylch dyfodol taliadau am weithio ar benwythnosau, er bod hyn yn rhan greiddiol o’r cytundeb. Yn ogystal, rhoddodd yr undeb llafur wybod i Amgueddfa Cymru y byddai aelodau PCS yn Big Pit yn ailgychwyn ar weithredu diwydiannol nad yw’n streic o 21 Mawrth i 30 Ebrill, unwaith eto yn torri amodau’r cytundeb.

 

“Mae datrys yr anghydfod yn fater brys i Amgueddfa Cymru nawr, oherwydd y pwysau sy’n deillio o gyllideb wedi’i lleihau. Felly, nid oes dewis gan y sefydliad ond troi at broses o ymgynghori’n unigol. Cafodd Cynllun Diswyddo Gwirfoddol ei lansio ddoe, ac mae ar agor i staff ar draws y sefydliad.

 

“Mae Amgueddfa Cymru yn gwneud ei gorau i amddiffyn staff ac ymwelwyr rhag effeithiau’r toriadau cyn belled â bod hynny’n bosibl, ond rhaid gwneud penderfyniadau anodd i fantoli’r cyfrifon a sicrhau bod y sefydliad yn parhau’n gynaliadwy yn y dyfodol.”

 

Diwedd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

 

AMGUEDDFA CYMRU

Catrin Taylor

029 2057 3185

07920 027067

catrin.taylor@amgueddfacymru.ac.uk

 

» Mwy

Ewch ar antur fawr i safleoedd treftadaeth Cymru

I’r rhai sy’n chwilio am benwythnos o antur does dim rhaid edrych ddim pellach na rhai o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Cymru oherwydd byddant yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o Benwythnos Antur Cymru (dydd Sadwrn, 2 Ebrill a dydd Sul, 3 Ebrill).

 

Mae Cadw, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi dod ynghyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau treftadaeth ar safleoedd ledled y wlad fel rhan o Benwythnos Antur Cymru i ddathlu Blwyddyn Antur Croeso Cymru 2016. 

 

O saethyddiaeth, arddangosfeydd dinosoriaid a phicnic i ddigwyddiadau cerddorol, chwedleua a llwybrau marchogion a thywysogesau, mae yna antur i bawb sy’n fodlon mentro!

 

Mae cyfraniad Cadw i’r Penwythnos Antur yn rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanes i geisio ennyn diddordeb pobl yn hanes Cymru ac i annog pobl i fynd ar antur hanes eu hunain. 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n wych gweld sefydliadau treftadaeth pwysig Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i ddenu ymwelwyr ar y Penwythnos Antur. Gyda chymaint o wahanol ddigwyddiadau ar safleoedd ledled y wlad, mae digonedd o gyfle i ymwelwyr gael eu hanturiaethau treftadaeth eu hunain yn ystod Blwyddyn Antur Cymru.”

Dim ond y dechrau yw’r Penwythnos Antur.  Bydd teuluoedd yn gallu parhau ar eu taith anturus drwy gydol yr haf gyda rhestr newydd sbon o 24 o anturiaethau treftadaeth cwbl ‘epig’, gan gynnwys syllu ar y sêr yn adfeilion yr Abaty sydd yn y cyflwr gorau yng Nghymru, gweld het, chwip a siaced Indiana Jones, creu castell Lego, teithio 300 troedfedd dan ddaear i lofeydd Cymru neu hyd yn oed ymuno â hwylnos ganoloesol fawr yn un o gestyll mwyaf eiconig Cymru.

 

Aiff Ken Skates yn ei flaen: “Gall ymwelwyr barhau i archwilio hanes Cymru drwy gydol yr haf drwy edrych ar y we ar y rhestr newydd o anturiaethau treftadaeth. Rydw i’n annog pawb i ryddhau’r rhan anturus o’u natur a chymryd rhan yn y rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau er mwyn dysgu mwy am hanes rhyfeddol Cymru.”

» Mwy

Ewch ar antur fawr i safleoedd treftadaeth Cymru

I’r rhai sy’n chwilio am benwythnos o antur does dim rhaid edrych ddim pellach na rhai o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Cymru oherwydd byddant yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o Benwythnos Antur Cymru (dydd Sadwrn, 2 Ebrill a dydd Sul, 3 Ebrill).

 

Mae Cadw, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi dod ynghyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau treftadaeth ar safleoedd ledled y wlad fel rhan o Benwythnos Antur Cymru i ddathlu Blwyddyn Antur Croeso Cymru 2016. 

 

O saethyddiaeth, arddangosfeydd dinosoriaid a phicnic i ddigwyddiadau cerddorol, chwedleua a llwybrau marchogion a thywysogesau, mae yna antur i bawb sy’n fodlon mentro!

 

Mae cyfraniad Cadw i’r Penwythnos Antur yn rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanes i geisio ennyn diddordeb pobl yn hanes Cymru ac i annog pobl i fynd ar antur hanes eu hunain. 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n wych gweld sefydliadau treftadaeth pwysig Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i ddenu ymwelwyr ar y Penwythnos Antur. Gyda chymaint o wahanol ddigwyddiadau ar safleoedd ledled y wlad, mae digonedd o gyfle i ymwelwyr gael eu hanturiaethau treftadaeth eu hunain yn ystod Blwyddyn Antur Cymru.”

Dim ond y dechrau yw’r Penwythnos Antur.  Bydd teuluoedd yn gallu parhau ar eu taith anturus drwy gydol yr haf gyda rhestr newydd sbon o 24 o anturiaethau treftadaeth cwbl ‘epig’, gan gynnwys syllu ar y sêr yn adfeilion yr Abaty sydd yn y cyflwr gorau yng Nghymru, gweld het, chwip a siaced Indiana Jones, creu castell Lego, teithio 300 troedfedd dan ddaear i lofeydd Cymru neu hyd yn oed ymuno â hwylnos ganoloesol fawr yn un o gestyll mwyaf eiconig Cymru.

 

Aiff Ken Skates yn ei flaen: “Gall ymwelwyr barhau i archwilio hanes Cymru drwy gydol yr haf drwy edrych ar y we ar y rhestr newydd o anturiaethau treftadaeth. Rydw i’n annog pawb i ryddhau’r rhan anturus o’u natur a chymryd rhan yn y rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau er mwyn dysgu mwy am hanes rhyfeddol Cymru.”

» Mwy

Ail amgueddfa gymunedol i agor ei drysau ym Mhenderi

Unwaith eto, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn helpu grwpiau cymunedol i greu amgueddfa eu hunain.

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gymunedol Penlan, bydd yr amgueddfa newydd yn agor yn swyddogol i’r cyhoedd ar ddydd Gwener 18 Mawrth gyda diwrnod agored i ddathlu’r achlysur.

» Mwy

Dathlu Diwrnod Mynediad i’r Anabl yn y Glannau

Yn ddiweddar (Sadwrn 12 Mawrth) bu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cymryd rhan mewn Diwrnod Mynediad i’r Anabl.

Mae Diwrnod Mynediad i’r Anabl yn ddigwyddiad cenedlaethol sy’n annog pobl anabl i ymweld â rhywle newydd sbon gyda theulu a/neu ffrindiau, boed yn gaffi, sinema, canolfan chwaraeon neu amgueddfa.

» Mwy

» Archif Newyddion