Rydych chi yn:  >   > 
English

Canllawiau Mynediad Amgueddfa Lechi Cymru

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

Sain
Gwrando ar fersiwn sain (1.7mb, MP3)

Pobl sy'n methu cerdded yn dda

Mynediad i'r safle

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd ar eu pen eu hunain i'r rhan fwyaf o'r amgueddfa, ar hyd y llwybrau llechi a graean. Gellir mynd mewn lifft i weld yr olwyn ddŵr yng nghefn yr amgueddfa a gellir mynd i'r incl'in V2 ym Mharc Gwledig Padarn ar hyd llwybr sydd wedi'i baratoi gan Gyngor Gwynedd. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn y tu ôl i orsaf Rheilffordd y Llyn.

Fodd bynnag, oherwydd natur adeiladau'r amgueddfa efallai y bydd angen cymorth mewn rhai mannau:—

Pobl sydd â Nam ar y Golwg

Pobl sy'n Drwm eu Clyw

Cyfleusterau

Cŵn


Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at: —

Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP