Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Amgueddfa Lechi Cymru yn ‘rapio’ tuag at filiwn o eiriau

Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws

Cafodd y caneuon ‘rap’ yma eu creu gan ddisgyblion o Ysgol Maesincla Caernarfon ac Ysgol Bro Plennydd, y Ffôr, wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithdai rap gyda’r cerddor Martin Dawes, yn rhan o gynllun cenedlaethol “Darllenwch filiwn o eiriau yng Nghymru” (RMWW), sef cynllun cyffrous llawn hwyl sy’n gosod her i ddisgyblion ysgol gynradd, dosbarthiadau ac ysgolion ddarllen miliwn o eiriau y flwyddyn drwy gyfrwng prosiectau rhyngweithiol dyfeisgar.

Eglurodd Eirian Lewis, cydlynydd y prosiect: “Mae’r prosiect Darllenwch Filiwn o Eiriau yng Nghymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o’i strategaeth ‘Geiriau’n Galw – Rhifau’n Cyfri’, a’r nod yw hybu agwedd bositif tuag at ddysgu ac annog llwyddiant i bawb, yn enwedig y rhai sy’n amharod i ddarllen ac yn cael trafferth i ddarllen. Nid yw’r prosiect yn ymdrin â llyfrau’n unig. Gofynnir i’r plant sylwi ar a chyfrif y geiriau sydd o’u cwmpas bob dydd – yn yr ysgol, yn y cartref, ac ym mhob man arall. “Mae’r prosiect hwn yn yr amgueddfa wedi rhoi cyfle gwych i’r plant ddod allan o’r ystafell ddosbarth a sylweddoli y gallant gyfrif geiriau ble bynnag y maent. Mae gweithdai Angela a Martin wedi cynnig cyfleoedd amrywiol, dynamig a chyffrous i’r plant gynyddu eu cyfrif geiriau.

Rap 1:

Rap 2:

Rap 3:

Rap 4: