Pa fath o gyfleoedd gwirfoddoli ydych chi yn eu cynnig yn Amgueddfa Cymru?

Gall gwirfoddolwyr gyfranogi mewn ystod o weithgareddau. Gweithio yn y gerddi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gweithio tu ôl i'r llen ar ein casgliadau, gweithio yn ein horielau wyneb yn wyneb gyda'n hymwelwyr, neu arwain teithiau tywys yn ein horielau celf ac archaeoleg.

Sut fedra i ddysgu mwy am gyfleoedd gwirfoddoli newydd?

Gosodir pob un o'n cyfleoedd gwirfoddoli ar y wefan hon,felly cadwch lygad ar y dudalen hon am ein cyfleoedd diweddaraf. Hefyd gallwch danysgrifio i'n system e-bost gwirfoddoli, yna byddwch yn derbyn manylion am gyfleoedd gwirfoddoli wrth iddynt godi.

Sut mae cyfranogi?

Os oes swyddogaeth wirfoddol yn tynnu eich sylw, cymerwch amser i ddarllen y disgrifiad swyddogaeth, fel bod modd i chi ystyried yn ofalus os oes modd i chi gyflawni anghenion ac ymrwymiadau'r swyddogaeth. Os hoffech ymgeisio, llenwch y ffurflen gais gwirfoddoli. Mae swyddogaethau gwirfoddoli yn dilyn proses ymgeisio, a gellir gwahodd ymgeiswyr i gael sgwrs anffurfiol fel rhan o'r broses ddewis.

Faint o amser sydd angen ei roi, ac a oes lleiafswm ymrwymiad?

Bydd y disgrifiad swyddogaeth yn nodi'r ymrwymiad amser angenrheidiol ar gyfer y project hwnnw. Mae'r mwyafrif o'n cyfleoedd yn hyblyg ac fe fyddwn yn ceisio gweithio o amgylch eich argaeledd.

Ar gyfer rhai projectau, yn arbennig y rhai sydd yn gweithio ym mlaen y tŷ, efallai y bydd y disgrifiad swyddogaeth yn nodi diwrnodau ac amseroedd penodol ar gyfer gwirfoddoli. O ran ymrwymiad, ar gyfer y mwyafrif o gyfleoedd ni fyddwn yn gofyn i chi ymrwymo at y swyddogaeth am gyfnod penodol. Fodd bynnag, ar gyfer rhai swyddogaethau lle bo gwirfoddolwyr yn dilyn rhaglen hyfforddi, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ymrwymo i'r swyddogaeth am gyfnod o amser.

Pa sgiliau a phrofiad sy'n ofynnol?

Bydd y disgrifiad swydd yn nodi'r gofynion hanfodol ar gyfer pob swyddogaeth, ond yn y mwyafrif o achosion, mae brwdfrydedd a chariad at y testun yn bwysicach na phrofiad neu gymwysterau.

A fyddaf yn derbyn tâl?

Gall gwirfoddolwyr amgueddfa hawlio treuliau rhesymol wedi’u cytuno’n barod fel a ganlyn:

  • Gwir gostau trafnidiaeth gyhoeddus (gyda derbynebau) lan at £15.00 am un ffordd
  • Os yn teithio mewn car – 22c y filltir a pharcio am ddim ar y safle

Rwy'n derbyn budd-daliadau lles. Oes modd i mi wirfoddoli?

Oes, ond rhaid i chi hysbysu'ch ymgynghorydd budd-daliadau eich bod yn gwirfoddoli. Nid oes cyfyngiad ar y cyfnod o amser y gallwch ei dreulio'n gwirfoddoli, cyn belled ag eich bod yn chwilio am swydd gyflogedig, ar gael i fynychu cyfweliadau swyddi ac yn medru cychwyn swydd ar wythnos o rybudd.

A ydych yn derbyn gwirfoddolwyr tramor?

Ydym. Os ydych o'r UE (ac eithrio Bwlgaria a Romania) nid oes cyfyngiadau ar wirfoddoli. Os ydych o ardal y tu allan i'r UE neu o Fwlgaria neu Romania, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'r fisa cywir yn eich caniatáu i wirfoddoli.

A fydd angen i mi gael gwiriad heddlu?

Mae hyn yn dibynnu ar y swydd wirfoddol, ac fe fydd yn cael ei nodi yn y disgrifiad swyddogaeth. Bydd unrhyw swyddogaeth wirfoddol sy'n cynnwys cysylltiad gyda phlant ac oedolion bregus yn derbyn gwiriad heddlu. Efallai y bydd angen gwiriad heddlu ar rai swyddogaethau eraill hefyd.

A oes unrhyw gyfyngiadau oed?

Rydym yn derbyn gwirfoddolwyr 18 oed a throsodd yn unig. Mae gennym raglen profiad gwaith penodol ar gyfer y rhai dan 18.