Rydych chi yn:  > 
English

Ymgysylltu â'r Gymuned

Hydref 2013

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 29 Hydref 2013
Delw Durga

Y Fforwm Amrywiaeth

 

Dyma grŵp o gynrychiolwyr sefydliadau sy’n gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol amrywiol. Sefydlwyd y grŵp gyda’r nod o sicrhau y bydd ailddatblygiad Sain Ffagan yn hygyrch, o ddiddordeb i bawb ac yn cynrychioli pawb. Cafwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Ebrill a thrafodwyd dulliau o gydweithio, dulliau o ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol a phwysigrwydd datblygu modelau arfer gorau.

O ganlyniad i’r Fforwm, cymerodd grŵp o gynrychiolwyr Cymunedau yn Gyntaf De Glan yr Afon ran mewn gweithdai dehongli ym mis Awst. Ymhlith y gwrthrychau a drafodwyd roedd delw o’r dduwies Durga a chyfres o wrthrychau archaeolegol yn ymwneud â’r gweddillion dynol hynaf i’w canfod yng Nghymru. Dywedodd y curaduron ei bod yn braf gweld y gwrthrychau trwy lygaid newydd. Roedd y grŵp yn awyddus i osod y gwrthrychau yng nghyd-destun hanes y byd – dull diddorol fyddai’n helpu i ymgysylltu â’r rhieni o gefndiroedd amrywiol sy’n byw yng Nghymru a’r holl ymwelwyr tramor yr Amgueddfa.

 

 

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 22 Hydref 2013
Ymweld ag M Shed
Ymweld ag M Shed

Fforwm Dylunio’r Defnyddwyr

 

Dyma grŵp sy’n pontio’r cenedlaethau ac sy’n cynnwys oedolion ifanc o Fforwm Ieuenctid Caerffili, eu harweinwyr Ieuenctid a phedwar athro o ysgolion uwchradd de Cymru. Mae’r grŵp wedi bod yn cyfarfod ers dros ddwy flynedd ac wedi gweithio’n agos gyda’r penseiri ar ddyluniad yr adeilad newydd (y Gweithdy) a datblygu’r Prif Adeilad. Maent hefyd wedi bod yn cyfarfod â’r dylunwyr arddangosfa (Event) i roi adborth am y syniadau ar gyfer y gofodau oriel. Eu cyfraniad diweddaraf oedd mynychu gweithdai dehongli lle cawsant gyfle i ymateb yn uniongyrchol i wrthrychau a thrafod dulliau o gyflwyno a dehongli gyda’r curaduron perthnasol.

Dyma luniau o’r grŵp ar daith feincnodi i M Shed ym Mryste (gofod arddangos a ddyluniwyd gan Event) a’r gweithdy dehongli ym mis Gorffennaf.

 

Gweithdai dehongli

 

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 14 Hydref 2013
Fforwm Dylunio’r Defnyddwyr
Y Fforwm Crefft

Helo, a chroeso i gofnod cyntaf ein cylchlythyr rheolaidd am ddatblygiad Fforymau Cyfranogi Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Fel rhan o’r project ailddatblygu cyffrous (diolch i grantgan Gronfa Dreftadaeth y Loteri), mae’r Amgueddfa wedi bod yn datblygu dulliau o ymgysylltu â’r cyhoedd a thrafod â chynrychiolwyr sefydliadau’r trydydd sector ac unigolion o Fôn i Fynwy. Mae'r grwpiau yn nodweddiadol am eu bod yn rhan o'n ffordd newydd o weithio, ac yn gam sylweddol tuag at ein nod o fod yn amgueddfa sy'n wirioneddol gyfranogol.

 

Bydd trin a thrafod yn thema amlwg yn yr orielau newydd. Mae’r curaduron yn gweithio gyda’r tîm dylunio, Event, i ddatblygu dulliau o gofnodi barn ac ymateb y cyhoedd i wrthrychau. Ar hyn o bryd, y bwriad yw parhau â’r drafodaeth ar-lein trwy greu fforwm fydd yn lle i bobl ymateb i’r orielau a’i gilydd gan greu llwyfan drafod ac ysbrydoli gweddill datblygiad yr Amgueddfa.

 

Mae nifer o faterion y bydd yn rhaid i ni fynd i’r afael â nhw er mwyn sicrhau bod yr Amgueddfa yn cynrychioli Cymru gyfan, gan gynnwys:

  • creu cysylltiadau â grwpiau cymunedol clos sydd o bosib o’r farn nad yw’r Amgueddfa yn cynrychioli eu hanes
  • mynd i’r afael â rhwystr tlodi er mwyn sicrhau bod yr Amgueddfa’n hygyrch i bawb
  • sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer pobl o bob oed, gallu a chefndir.

 

 Y prif nod yw sicrhau ein bod yn cynrychioli Cymru heddiw ac ein bod yn cyrraedd pob cwr o’r genedl. O adrodd a thrafod ein hanturiaethau, gallwn ddatrys y materion hyn. Gallwn ni gynrychioli pawb yng Nghymru ben baladr trwy sicrhau y gall unrhywun weld ein datblygiadau a chymryd rhan yn y drafodaeth.

 

Felly beth am agor y drafodaeth? Thema’r oriel gyntaf fydd ‘Dyma yw Cymru’. Bydd yn trafod y syniadau ystrydebol am Gymreictod ac yn rhoi cyfle i drafod ystyr Cymru i eraill, a datblygiad Cymru trwy hanes. Felly, beth yw Cymru i chi? Rydyn ni’n datblygu Cwmwl Geiriau anferth o ymatebion. Defnyddiwch y ddolen isod i anfon pum gair atom sydd, yn eich barn chi, yn crynhoi Cymru. Byddwn yn eu hychwanegu at ein Cwmwl Geiriau ac yn dangos y canlyniadau yma!

Cliciwch yma i anfon eich geiriau chi

 

Nawr, beth am eich cyflwyno i’r Grwpiau Fforwm a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am sut maen nhw’n helpu’r Amgueddfa i gyrraedd y nod…