Rydych chi yn:  > 

Hydref 2012

Menig ymlaen!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 26 Hydref 2012
Plannu eich bylbiau - Powerpoint
Plannu yn Ysgol Stanford in the Vale.
Gwely blodau arbrawf ychwanegol yr Edina Trust.

Dwy fil o fylbiau yn cael eu plannu yn yr Alban heddiw!

Pob lwc i bawb yn yr Alban oherwydd fydd rhaid lapio'n gynnes wrth i'r tymheredd gwympo i  3 neu 4 radd! Mae’r tymheredd ar draws y DU wedi gostwng yn ddramatig heddiw ei gwneud ein teimlo'n debyg iawn i’r gaeaf.

Ysgolion yn Gymru a Lloegr yn gorffen ar gyfer hanner tymor a'r holl ysgolion yn paratoi ar gyfer gwneud ei gofnod tywydd 1af ar y 5ed o Dachwedd!

Cliciwch yma i baratoi ar gyfer cadw cofnodion

Cliciwch yma i sicrhau prawf teg wrth blannu  

Edrychwch ar y lluniau hyfryd a anfonwyd i mewn gan Ysgol Stanford in the Vale.

 Diolch yn fawr!

 Athro'r Ardd

Hwyl a sbri hanner tymor yn y Ty Gwyrdd!

Postiwyd gan Hywel Couch ar 25 Hydref 2012
Y Ty Gwyrdd, Amgueddfa Sain Ffagan
Gwnewch ystlum fel hon yn y Ty Gwyrdd wythnos nesa!
Dyma siytni nes i fel rhan o ddigwyddiad Wledd yr Hydref

Wythnos nesaf yw hanner tymor, felly mi fydd llawer yn mynd ymlaen yn y T? Gwyrdd gan gynnwys gweithgareddau celf a chyfle i flasu bwyd tymhorol! 

Ar ddydd Mawrth a Mercher wythnos nesa, Hydref 30ain a 31ain, mi fyddwn yn dathlu Calan Gaeaf trwy dreulio 2 diwrnod llawn gweithgareddau yn dathlu rhai o’n hoff drigolion. Mae gennym nifer o ystlumod gwahanol yn byw yn Amgueddfa Sain Ffagan ac mi fydd cyfle i chi ddysgu mwy amdan y creaduriaid rhyfeddol yma! Pa ffeithiau ystlum ydych chi’n gwybod eisoes? Faint o’r rhain sy’n wir a faint ohonynt sy’n ffuglen?? 

Gyda help ein tim o wirfoddolwyr, yn enwedig Anne-mie sy'n artist, rydym hefyd yn gobeithio creu gosodiad celf fawr yn y T? Gwyrdd. Rydym yn bwriadu creu ystlum fawr helyg i’w hongian o’r nenfwd wedi ei amgylchynu a nifer fawr o ystlumod bach. Dyma ble da ni angen eich help chi i greu cymaint o ystlumod bach a phosib! Fel gallwch weld o’r llun, bydd yr ystlumod bach wedi ei wneud allan o bapur newydd, bandiau elastig a glanhawyr pibell! 

Mae’r Amgueddfa hefyd yn cynnal digwyddiad mawr Nosweithiau Calan Gaeaf wythnos nesaf! Mi fydd yr amgueddfa ar agor gyda’r nos gyda nifer o weithgareddau yn cymryd lle. Eto, mi fyddwn yn hyrwyddo ystlumod gyda gweithgareddau celf bob nos. Mae’r Nosweithiau Calan Gaeaf yn cymryd lle rhwng nos Fawrth y 30ain o Hydref a nos Iau’r 1af o Dachwedd. Mae RHAID prynu tocynnau blaen llaw. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma  

Tua diwedd yr wythnos byddwn yn symud o Galan Gaeaf i edrych ar rhai o’r bwydydd gwych sydd ar gael adeg hyn o’r flwyddyn! Dewch i’m gweld ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn (2ail a 3ydd o Dachwedd) yn coginio yng nghegin y T? Gwyrdd yn defnyddio ryseitiau traddodiadol ac ambell i gynhwysyn o ardd y T?, Dewch i flasu siytni, cawl ac efallai hyd yn oed ambell i gacen! Gallwch gymryd ryseitiau adre er mhoen ei choginio adref hefyd! 

Ar y cyfan, mi fydd wythnos nesa yn un prysur dros ben, ond llawer o hwyl gyda digonedd yn mynd ymlaen, felly pam na ddewch chi draw i’n gweld!

Prawf teg i bedwardeg mil o fysedd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Hydref 2012

Pedwar a hanner mil o wyddonwyr ysgolion ar draws Cymru a Lloegr yn plannu bylbiau ar gyfer ymchwiliad hinsawdd syn cael ei rhedeg gan Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Mae pob disgybl yn plannu bylbiau ac yn dilyn methodoleg syml i sicrhau prawf teg.

Cyn plannu, maent yn dysgu sut i ofalu am fylbiau a chwblhau tystysgrifau mabwysiadu fel addewid i ofalu am eu bylbiau.

Hwn yw’r dechrau i’r cyfranogwyr y flwyddyn yma a fydd yn cofnodi amserau blodeuo ac amodau tywydd bob wythnos tan ddiwedd mis Mawrth.

Ymwelais ag ysgol St Joseph ym Mhenarth. Roeddwn yn synnu pa mor gyffrous a hapus i helpu oedd y disgyblion.

Ar holi, roedden amlwg bod y plant yn deall eu bod yn helpu gydag arbrawf mawr a beth oedd pwrpas y project.

Roeddwn wrth fy modd i glywed disgybl o Bl.3 yn gofyn "A yw'n brawf-deg os bydd yr holl ysgolion yn yr Alban yn plannu wythnos yn ddiweddarach?" Mae'n dangos ei bod yn wir yn meddwl am y logisteg yr astudiaeth ar raddfa fawr. Eglurais fod yr ysgolion yn yr Alban roedd yn plannu ar ddyddiad arall oherwydd bod eu gwyliau ysgol yn hollol wahanol i'r rhai yn Lloegr a Chymru ac y byddem yn edrych ar y data'r Alban ar wahân o ganlyniad.

Ar ôl ein trafodaeth aethom y tu allan i wneud y plannu - gweler fy lluniau.

Yn y cyfamser yng Ngorllewin Cymru, roedd Ysgol Stepaside hefyd yn prysur blannu . Dyma luniau o’r disgyblion sy'n cymryd rhan eleni.

Os oes gan unrhyw ysgolion eraill unrhyw ddelweddau y byddent yn hoffi rhannu, anfonwch nhw i mi.


Pob lwc gyda'r plannu'r wythnos hon yn Yr Alban - yr wyf yn gobeithio ei fod y tywydd yn aros yn sych!

Diolch yn fawr
Athro'r Ardd

Datrys dirgelion, archwilio coed a defnyddio'ch ffon symudol - beth sydd gan hyn i'w wneud a rhifedd?

Postiwyd gan Ciara Hand ar 16 Hydref 2012
Ymchwilio i'r gwahanol ffyrdd o fesur taldra coed.
Mae'n iawn i chi ddefnyddio'ch ffôn yn y sgwrs hon!
Pwy oedd y troseddwr?
Creu gemau cyfrifiadurol

Ymwelodd nifer o athrawon ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yr wythnos ddiwethaf er mwyn mynychu gweithdai a sgyrsiau gyda’r nod o ddysgu ffyrdd creadigol, llawn hwyl o ennyn diddordeb disgyblion mewn rhifedd.

Rhoddodd yr Athro Chris Budd, Prifysgol Caerfaddon a Rob Eastaway, Maths Inspiration, sgyrsiau hynod fywiog a diddorol yn ymdrin â mathemateg yn y byd modern, gan gynnwys sut mae Google yn gweithio a ffyrdd o fod yn greadigol â mathemateg.

Cafodd yr athrawon gyfle yn y gweithdai i raglennu gemau cyfrifiadurol eu hunain (Technocamps), dod yn dditectifs mathemateg i ddatrys trosedd (Techniquest), dysgu sut mae technoleg yn gweithio (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd), archwilio mathemateg mewn natur (Amgueddfa Cymru), a datblygu syniadau ar gyfer gemau llawn hwyl sy’n gweithio’r meddwl (TES Science).

Roedd y gynhadledd eleni yn bartneriaeth rhwng y Gymdeithas dros Addysg Gwyddoniaeth Cymru ac Amgueddfa Cymru. Hon oedd y bedwaredd flwyddyn a mynychodd athrawon o Gymru a Lloegr (a hyd yn oed Awstralia eleni!).

Cadwch lygad am fanylion cynhadledd y flwyddyn nesaf – gobeithiwn eich gweld chi yno!

Historic Photography Project

Postiwyd gan Arabella Calder ar 16 Hydref 2012

Here at the Museum, we've started digitising some of the images from our historic photographic collections. We have been very fortunate to be given funds from the Esmée Fairbairn Foundation to carry out this work, and over the last few months we've been busy, putting together a project team, renovating some office space and sourcing the specialist equipment we need to carry out this work.

A lot of the images that we are working with are around 100 years old, and most of the negatives are captured on glass plates, the medium most commonly used prior to the invention of film. So far we have scanned about 250 images. Some of these show Cardiff Castle during excavation work in the grounds. These photographs were mostly taken around 1901 and they include some striking pictures of the Castle Keep completely covered in shrubs and ivy, looking very different to how local residents know it today.

We have also digitised a collection of glass plate negatives of 'Notable trees of England and Wales' some of which date back to the 1890s. There are some beautiful images contained in this collection, including oak trees with immense canopies and ancient beech woods. We have shared these photographs with some local tree experts and they have helped us to pinpoint the locations of some of these trees. In some cases, if the tree is still there, they have helped us to compare our glass plate negatives with contemporary photographs of the tree to see how it has changed over the last 100 years.

We have plenty more images to scan and I'll be providing updates on our progress as we work our way through the collections. But in the meantime, here are a few of our favourite pictures so far.

Deuddeg mil o fylbiau yn paratoi i lanio mewn ysgolion ar draws y DU!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Hydref 2012
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
» View full post to see all images

Yr wythnos hon, chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ledled y DU yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr plannu bylbiau.

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio! Efallai fy mod yn awgrymu categori newydd i'r llyfr cofnodion Guinness ...

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 120 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn! Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto -  dilynwch y ddolen hon.

Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Mae plant Ysgol St Joseph ym Mhenarth yn gyffrous iawn i ddarllen fy llythyr ac yn awyddus iawn i helpu. Maent wedi ysgrifennu ataf ar bapur ddeilen ac wedi addo i blannu'r bylbiau a gofalu amdanynt. Diolch o galon St Joseph 's Rwyf wrth fy modd y rhain, syniad gwych!

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorb?r, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '.  Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn diogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.

Dim ond un wythnos tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd

Old Bones for a New Exhibition

Postiwyd gan Julian Carter ar 3 Hydref 2012

More than 20 years ago the Museum was donated a large research collection of animal bones. This had been put together by a veterinary scientist, Dr Barbara Noddle. The collection mainly consists of sheep, goat and cattle bones from many different breeds.

When it was donated the collection was in a poor state and required extensive conservation and curation. Today it is now housed in over 600 boxes at our offsite Collection Centre at Nantgarw, and a database is available on the website.

Over the years the Noddle Collection has mainly been used in zoo-archaeological research – this is the study of animal remains found at archaeological sites. However parts of the collection will soon find their way into the exhibition limelight!

From the 13th October ‘The Wolf Inside’ exhibition opens. This will be looking at animal domestication, focusing on dogs but also exploring other animals such as sheep and chickens. And this is where Barbara’s collection of old bones finds a new use. We are using a range of skulls from the collection to show some of the diversity found in the different breeds of sheep. A range of these skulls have been checked over and polished up ready for public display.

Along with the skulls there will also be a whole range of animal specimens on display from the museums collections, many of which we haven’t had the opportunity to bring out for many years.

The exhibition runs until February next year.

Craftivism at the Food Festival

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Hydref 2012

Did you come to our food festival in September? I hope so as it was such a great event - look out for it next year if you didn't make it.

This summer the Craftivist Collective launched a jamming and sewing project which you can read all about right here and I thought that would fit in perfectly with the food festival, so that's what we did!

The idea is that you make some tomato jam (I am proud to say that I made some all by myself and it tasted good too) following a recipe from an amazing lady called Christine who lives in Africa. Then you embroider a message on a fabric jam lid - maybe something like 'if you don't grow, you don't change' or anything to do with food and global food issues. After you have embroidred your message, pop it on the top, secure it with ribbon and give your pretty jar of jam away! I think the giving it away is the most important part as you are sharing the message, you could give it to your MP or your local shop if you wanted, or just pass it along to friends and family, it all helps spread the word and provides an opportunity for talking about what you eat and where your food comes from.

The project is also linked in with Oxfam and their 'Grow' campaign, and we were lucky enough in St Fagans that Louise from Oxfam was able to come along and lend a hand - she also provided lots of leaflets for further information.

What do you think about the project? did you come to our drop in session? did you make the jam and did you pass your jam along to someone else? I'd love to know!

Summer art activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Hydref 2012

How was your summer? it was pretty busy for me!

As usual we ran the art cart in Oriel 1 everyday throughout August and our focus this year was weaving. We mainly did paper plate weaving (or circular weaving) which proved to be really popular with all ages and looks really effective too - I am thinking of doing more of it for Halloween...but in black and orange of course.

Quite a few of the museum attendants helped run the art cart this year too and they also brought different ideas and skills along with them so that there was quite a variety of activities. Elen did some drop spinning with visitors and even showed them how to make their own drop spindle, and Elle showed everyone how to make amazing woven friendship bracelets using a circular piece of card.

In July Ian and I got together to plan and run a two day art activity in the Celtic Village. We decided to make Iron Age shields out of cardboard and to get the visiting children to decorate them with typical iron age patterns using stencils or their own designs.

The activity went really well and we were lucky that it fell on two beautiful sunny days (we were outside). It's definitely an activity we'll be running again

Come September and it was back to running sessions for visiting schools, I've written about my art session called 'Looking at Buildings' so won't go on about it again... just show you some pictures of wonderful drawings instead.

Then I took two weeks off work and went on holiday to San Francisco! and now I'm back and all inspired for more arts and crafts and workshops and everything! There are a few things coming up - the big draw this saturday and next (6+13 oct 2012), a couple of craftivist things (one this sunday 7th in gwdi hw which isn't directly linked with St Fagans, and one on the 20th of October as part of the Made in Roath festival whic is), and then it will be half term and time for Halloween!

phew, happy making!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.