Rydych chi yn:  > 
English

Tŷ Gwyrdd

Ebrill 2012

Babis Gwyrdd yn Sain Ffagan!

Postiwyd gan Hywel Couch ar 24 Ebrill 2012
Amrywiaeth o cewynnau a ellir eu hailddefnyddio.
Gemma o Little Gems Nappies gyda amrywiaeth o gewynnau
Stondin Fairdos yn y Ty Gwyrdd
Coeden Syniadau Babis Gwyrdd

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cynnal cyfanswm o 5 diwrnod Babis Gwyrdd yn y T? Gwyrdd yma yn Sain Ffagan. Y syniad tu ôl i'r dyddiau Babis Gwyrdd oedd hybu ymarferion gwyrdd ac i leihau'r effaith amgylcheddol y gall godi babi gael. 

Er mwyn gyflawni hyn gwahoddwyd nifer o arbenigwyr mewn i'n helpu, fe hoffwn i ddiolch pob un ohonynt! 

Yn amlwg un o'r prif ffyrdd o leihau effaith amgylcheddol wrth fagu plentyn yw drwy ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Mae hyn hefyd yn ffordd wych o arbed arian, tua £ 700! Mae'r cewynnau y gellir eu hailddefnyddio wedi symud ymlaen cryn dipyn ers dyddiau terry towelling a phinnau enfawr! Roedd yn wych gweld ymateb pobl pan ddangosir enghreifftiau o'r gewynnau ffansi newydd ac i glywed eu straeon! 

Felly, rhaid i mi roi diolch enfawr i'r 3 darparwyr cewynnau y gellir eu hailddefnyddio a helpasom ni dros y 5 diwrnod. Yn gyntaf oll i mamigreen sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd a ddaeth i helpu i ni ar y 2 ddiwrnod cyntaf Babis Gwyrdd. Yn ail diolch yn fawr iawn i Gemma o Little Gems Nappies (Pontypridd) a ddaeth i'n helpu dros 3 diwrnod yr wythnos diwethaf yn ystod gwyliau'r Pasg. A hefyd diolch yn fawr iawn i Melanie o Little Lion (ger Pen-y-bont ar Ogwr) am fenthyg i ni amrywiaeth o gewynnau a gellir eu hailddefnyddio er mwyn i ni ei harddangos! 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am gewynnau y gellir eu hailddefnyddio neu yn ystyried defnyddio nhw, yna edrychwch ar eu gwefannau. Maent i gyd yn ymdrin â'r rhan fwyaf o de Cymru ac yn ymgynghori dros y ffôn yn ogystal ag ymweliadau cartref! 

Roedd hefyd stondin gan Fairdos sef siop Masnach Deg yn seiliedig yn Nhreganna yng Nghaerdydd. Fel cyflenwr o bob math o nwyddau Masnach Deg roedd hwn yn gyfle gwych i arddangos eu dillad baban, teganau a bibiau o gotwm Masnach Deg. Diolch yn fawr iawn i'r gwirfoddolwyr Fairdos a roddodd eu hamser i staffio'r stondin! 

Y maes olaf buom yn eu trafod oedd bwyd babanod. Mae gwneud bwyd baban eich hun yn iach, yn rhad, ecogyfeillgar, ac rydych yn gwybod yn union beth sydd ynddo! Roedd gennym ddogfennau cyngor Llywodraeth Cymru a ryseitiau ar gael i'w darllen. Fe wnaeth llawer o ymwelwyr gofyn i ni lle gallent ddod o hyd i'r dogfennau eu hunain. Felly dyma ni ...

Dogfennau Cymraeg

Dogfennau Saesneg 

Yn olaf, diolch enfawr i bawb a ddaeth i'n gweld yn ystod y digwyddiad ac am rannu eich gwybodaeth, yn enwedig y rhai a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth drwy roi cyngor ar ein coeden syniadau Babis Gwyrdd! Cyn bo hir byddwn yn dewis enillydd a chysylltu â nhw er mwyn anfon gwobr iddynt

Gwneud Tro a Thrwsio

Postiwyd gan Hywel Couch ar 5 Ebrill 2012
Gweithdy Gwneud Stôl Troed yn y Tŷ Gwyrdd
Poster am y Gweithdy Gwneud Bwrdd Du

Mae Wood for the Trees yn dychwelyd i'r T? Gwyrdd ar Ddydd Sadwrn, 7 Ebrill. Yn gynharach eleni, cynhaliwyd gweithdy gwneud stôl droed, a oedd yn llwyddiant mawr fel y gwelir o'r llun. Gwnaeth ymwelwyr gwneud stôl droed eu hunain o'r dechrau i'r diwedd, o’r gwaith saer i'r gwaith clustogwaith ar y diwedd. 

Roedd y gweithdy stôl draed ar gyfer pobl oedd wedi archebu ymlaen llaw, ond y tro yma, bydd drysau’r T? Gwyrdd yn agored i bawb am Upcycling Chalky Workshop! Bydd cyfle i wneud bwrdd du eich hun i fynd adref gyda chi a hefyd cyfle i addurno rhai dodrefn!

Bydd y T? Gwyrdd ar agor rhwng 11 ac 1 yn y bore ac eto o 2 tan 4 ar ôl cinio, felly beth am alw draw i weld beth sydd ar gael!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.