Rydych chi yn:  > 

Chwefror 2011

Cwpan-benglog-flog

Postiwyd gan Sara Huws ar 23 Chwefror 2011

Ymddengys mai cwpannau-penglog yw'r 'zeitgeist' hanesyddol diweddara'.

Mae'r cyfryngau wrth eu bodd hefo straeon hanesyddol sydd 'chyding yn ych-a-fi, ac felly roedd darganfyddiad sawl penglog-gwpan yn Cheddar Gorge yn stori fawr, yn ymddangos ar y Beeb, y Guardian ac hydynoed ar hipster-flog Boing Boing. Defnyddwyd y cwpannau, sy' tua 15,000 mlwydd oed, ar achylsuron arbennig, a maent wedi eu gwneud o benglogau dynol.

Llamwch 'mlaen tua 14,000 o flynyddoedd, i 1057CE (neu 1057AD, yn dibynnu ar sut 'dych chi'n gweld pethe). Yno, fe ddowch ar draws ddarn o benglog pwysig iawn yn hanes Cymru - sydd hefyd yn gwpan arian.

Ymhell o bortread aflednais y cyfryngau o'n cyn-daid, yn yfed gwaed o benglog ei gyfarwydd, mae'r benglog arbennig hon yn dweud hanes llawer mwy sid't, un sy'n eiddo i deulu aristocrataidd Cymreig. Yn wir, mae'r benglog ei hun wedi ei gosod mewn arian o Garrard's yn Llundain, a byddai'n cael ei defnyddio mewn llwncdestun wrth rhai o fyrddau gwledd uchelwyr Cymru. Roedd hefyd, yn ôl yr hanes, yn arfer eistedd ar ysgwyddau sanctaidd un o enwogion Cymru: Teilo. Y benglog, hynny yw, nid y gwpan.

Erbyn hyn, mae'n cael ei gadw yng Nghadeirlan Llandaf, ble 'mae angen gwneud apwyntiad arbennig i'w weld. Fe es i lawr i'w weld yr wythnos diwetha', tra'n paratoi ar gyfer fy sgwrs 'Holy Relics!'y dydd Sadwrn 'ma.

Mae'r gwpan wedi'i selio y tu ôl i wydr, i arbed yr arian rhag cerydu. Rwy'n gofyn, felly, eich bod yn maddau ambell i adlewyrchiad ar y llun. Mae cysgod gofalwr chwilfrydig y benglog yn ymddangos yn rhai ohonynt, fel ysbryd mewn siwt!

Penglog Teilo
Cwpan-benglog Teilo, Cadeirlan Llandaf

Cafodd y benglog ei hetifeddu gan genedlaethau o'r teulu Mathew, ac roedd y traddodiad o yfed ohono'n adlais o gredoau ac arferion yr Eglwys gynnar. Roedd corff, neu ran o gorff Sant, yn wrthrych pwysig a phwerus iawn. Mae llawer o eglwysi wedi eu hadeiladu yn sgil presenoldeb esgyrn Cristnogion cynnar, pwysig, sy'n cael eu cadw oddi fewn i allorau, er enghraifft. Mae addoli yn defnyddio creiriau yn dal i ddigwydd, yn ogystal â'u cyfnewid - sy'n fater sensitif iawn i lawer.

Mae tudalen ar Ebay, hyd yn oed, sy'n eich cynghori ar sut i werthu a phrynnu creiriau, heb dorri rheolau Catholig. Os edrychwch chi ar wefan Celf Coll Interpol (un o fy hoff lefydd ar y we i gyd, yma), mae'n dangos i ni fod eiconau a chreiriau, o bob crefydd, yn dal i fod yn wrthrychau pwerus sy'n denu pob math o bobl atynt - hyd yn oed yr rheini sy'n dwyn.

Rwy wrthi'n ysgrifennu'r sgwrs ar hyn o bryd, yn barod ar gyfer dydd Sadwrn. Mae'n gyfnod cyffrous, ble mae'r holl wybodaeth 'ma'n chwyrlïo yn fy mhen, cyn y byddant yn setlo yn ryw fath o sgript gaboledig. Dwi am fynd i roi fy nhrwyn yn ôl ar y maen, felly. Neu falle a'f fi am baned o de yn gynta...

Half term art cart

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 18 Chwefror 2011

Art Cart starts tomorrow and the theme is love....

We will be looking at lovespoons, stay busks and tie on pockets and the kinds of symbols and patterns that are found on them. I have lots of A4 sheets for decorating and colouring, but i have also made four really large lovespoons that I need some fantastic art work for. Below is a picture of the sad white lovespoons - please help!!

Dathlu Hanner Tymor Pluog

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 14 Chwefror 2011
Titw Las ffoto BTO/Christine.M.Matthews
Nyth Drudwy ffoto BTO/Hugh Insley
Gwybedog Brith ffoto BTO/Mark.R.Taylor
» View full post to see all images

Mae hi'n National Nest Box Week yr wythnos hon ac mae hi'n Hanner Tymor yr wythnos nesaf felly 'da ni wedi penderfynu cyfuno'r ddau i gael gweithgareddau ar them adar yn y T? Gwyrdd dros y penwythnos yma ac o ddydd Llun i ddydd Gwener yr wythnos nesaf. Mi fyddwn yn gwneud bwytai a bocsys nythu i'r adar ac mi fydd yna becyn gwybodaeth am ddim i'ch helpu i ddenu adar i'ch gardd.

Mae'r gwanwyn ar y ffordd felly mae'n amser codi'r bocsys nythu cyn i'r tymor cenhedlu ddechrau. Mae'r gwanwyn a'r haf yn gyfnod hynod o frysur i'r adar wrth iddynt geisio ffeindio digon o fwyd i'r holl gywion yn ogystal i â nhw eu hunain. Dwi'n siwr y byddant yn ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth gennym ni!

Ardal Natur Newydd yn Oriel 1!

Postiwyd gan Hywel Couch ar 14 Chwefror 2011
Ardal Natur Oriel 1
Eith gwaith celf chi, a'r silffoedd newydd.
Ardal eistedd ar gyfer gwylio'n ffilmiau natur.
Panorama wal bywyd gwyllt.

Ar ddiwedd wythnos diwetha, dechreuodd gwaith i ail-wneud yr ardal nature yn Oriel 1 yma yn Sain Ffagan. Mae hyn yn rhan cyffroes o prosiect Archwilio Natur yma yn yr amgueddfa, bled a ni’n tynnu sylw at y wledd or bywyd gwyllt sy’n by war y safle. 

Y cam cynta o’dd i addurno’r lle. Lliwiau thema’r goedwig dewisom gyda paneli mawr lliwgar sy’n dangos rhai o’r anifeiliaid sy’n byw o fewn yr amgueddfa. Mae’r paneli nawr i gyd yn ei le, fel gallwch gweld o’r lluniau. Gobeithio mae’r rhain wedi neud yr ardal yn deniadol ond hefyd yn ffordd hwyl i ddysgu am ein bywyd gwyllt. 

Rydym yn gweld yr ‘ardal natur’ hefyd fel ardal gweithgareddau ble gall nifer o weithgareddau batur cymryd lle. Ma ‘na silffoedd newydd wedi ei osod yma, bydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn dangos samplau, cadw gemau ac ati ac wrth gwrs fel silff lyfrau yn dal amryw o lyfrau nature a bywyd gwyllt. Mae hyd yn oed gennym ardal i arddangos eich gwaith celf, felly dewch draw i arlunio campwaith! 

Wythnos ‘ma bydd y rhannau technolegol yn cael ei gosod, rhywbeth ‘da ni’n edrych ymlaen at yn fawr iawn! Ar hyd y wall hir (rhwng y deryn du a’r ystlum) bydd teledu mawr. Bydd y teledu yn dangos lluniau byw o’n bwydo adar-gam, felly byddwch yn gallu gwylio’r holl adar yn bwydo. Bydd hefyd modd i wylio lluniau o’n gwylltgamerau eraill, o’r camera ystlum a’n camera dan dwr. 

Ynghyd a ffilmiau o’n gwylltgamerau, mae hefyd gennym dogfennau bywyd gwyllt Sain Ffagan. Bydd rhain ar gael i wylio ar y sgrin fawr, o cysur y sofa os dymunwch. Mae’r ddogfen cyntaf yn dangos y wledd o bywyd gwyllt sy’n byw yn yr amgueddfa, tra bod yr ail ddogfen yn canolbwyntio or yr Ystlumod  Trwyn Pedol sy’n clwydo yn y Tanerdy yma.

Rydym yn hapus iawn gyda sut mae’r ardal nature newydd yn edrych, ac yn gobeithio cael popeth yn ei le ac yn gweithio erbyn hanner tymor, sef wythnos nesaf! Dewch draw i’r amgueddfa yn ystod wyliau hanner tymor, bwrwch golwg a rhowch wybod i ni be da chi’n feddwl! 

Os ni allwch ymweld wythnos nesaf, byddwch yn siwr i ymuno a ni am lawnsiad y prosiect Archwilio Natur, sy’n cymryd lle ar ddydd Sadwrn Ebrill 2ail! Am fwy o wybodaeth pwyswch yma.

Blodyn cyntaf

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Chwefror 2011
Fy nghrocws 1af - 11/02/11
Cennin Pedr - 20cm o uchder nawr - 11/02/11.
Dail gwyrdd ffres!

Mae fy nghrocws cyntaf wedi cyrraedd! Does dim ysgolion wedi son am rai eto, ond dwi’n disgwyl y bydd llawer o adroddiadau’n cyrraedd yr wythnos yma.

Cyn hir, bydd llawer o flodau yn ymddangos ar y map – yna gallwch chi weld yn union ble mae’r blodau yn agor gyntaf.

Cofiwch, mae blodau crocws yn agor tua chanol y bore, ac yn cau erbyn diwedd y dydd. Lawrlwythwch fy syniadau ymchwilio i brofi’r theori gyda’ch blodau crocws chi.

Peidiwch â cholli’ch blodau! Os na fydd eich crocws wedi agor erbyn diwedd yr wythnos, ewch â’ch pot adre gyda chi dros wyliau’r hanner tymor. Yna, gallwch chi fwynhau eich blodau a dangos i’r teulu beth rydych chi wedi bod yn ei dyfu.

Dydw i ddim wedi derbyn unrhyw gwestiynau’r wythnos hon, ond rydw i wedi cael adroddiadau o flagur gan Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff.

Anfonwch luniau o’ch dosbarth chi a’ch blodau ata i!

Athro’r Ardd

Gweithgareddau am ddim: Hysbys Sain Ffagan!

Postiwyd gan Sara Huws ar 11 Chwefror 2011
Church

Mae cymaint yn digwydd yfory ar safle Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, fy mod am eu casglu at ei gilydd yma i chi! Mae mynediad i'r amgueddfa'n rhad ac am ddim, a dydyn ni ddim yn codi tâl am ein gweithgareddau: bydd raid i chi chwilota am newid i dalu am y parcio, fodd bynnag (£3.50). Yn well fyth, gallwch ddilyn y llwybr beic i Dyllgoed, ac yna dilyn y rheilffordd, neu ddal bws 320 yng ngorsaf Caerdydd Canolog, fydd yn dod â chi'n syth at y drws ffrynt.

Fel arfer, bydd crefftwyr yn gweithio ar y safle. Yfory, bydd y ddau 'Eraint (Geraint y Melinydd a Geraint y Clociswr) yn gweithio ar y safle, yn arddangos sgiliau traddodiadol. Gallwch brynnu bag o flawd y Felin Bompren i fynd adre gyda chi (dwi'n clywed ei fod yn neud torth cwrw-melyn flasus iawn). Mae'n Clocsiwr hefyd yn hapus i'ch mesur ar gyfer pâr o esgidiau traddodiadol - mae hydnoed yn eu cynnig mewn nifer o liwiau mwy modern, hefyd!

Cewch weld y tîm amaethyddol wrthi ar y safle, yn bwydo'r moch am 3.30 yn Ffermdy Llwyn yr Eos. Yn ogystal â hyn i gyd, mae gweithgareddau arbennig ar gyfer pob math o ddiddordebau gennym ni hefyd:

Dathlu Diwrnod Teilo (10-1, 2-3) yn Eglwys Teilo Sant. Fe fydda i yn storïo, yn defnyddio ein cerfiad arbennig o hanes bywyd Teilo. Gallwch weld y cerfiad o flaen llaw yma, os hoffech chi. Fe fydda i'n gwneud fy ngore i ateb eich cwestiynau am furluniau, yr adeilad, chwaraeon Tuduraidd, neu unrhywbeth arall sy'n eich diddori.

Short Stories, Poems and Songs(2-3) yn Oriel 1, gyda'r awdur Paul Burston. Rydym am nodi lawnsiad Mis Hanes Hoyw, Lesbaidd, Deurywiol (LBGT) a Thrawsrywiol am y tro cyntaf yma yn Amgueddfa Cymru I ddathlu, bydd perfformiadau, darlleniadau a sgwrsio i ymchwilio a dathlu bywyd pobl LBGT yng Nghymru heddiw, a'u hanes. Bydd Dresel y Gymuned hefyd yn arddangos gwrthrychau gan y grwp cymorth Gay Ammanford.

Felly, rhywbeth i blesio pawb, gobeithio. Diwrnod prysur arall ym mywyd Sain Ffagan - gobeithio y gwelwn ni chi yno!

Dacw Dazu'n dwad: blinder a chyffro y daith i Tsieina

Postiwyd gan John Rowlands ar 10 Chwefror 2011

Wedi sicrhau bod arddangosfa Dazu yn dod i Gymru - y tro cyntaf erioed iddi fentro i’r Gorllewin – anfonodd yr Amgueddfa fi i Tsieina fel hwylusydd, wyneb cyfeillgar i gyfarfod â’r bobl ac adrodd ar y gofynion logistaidd llawn o gludo’r gwrthrychau sanctaidd yma yr holl ffordd i Gaerdydd.

Dyma ddyddiadur o atgofion y trip:

Po bellaf y teithiwch, y lleiaf y gwyddoch. Mae’r llinell honno o ddysgeidiaeth Tao yn fy atgoffa i anghofio unrhyw ragdybiaethau.

Rwy’n cyrraedd Dazu yn hwyr min nos ac wedi diwrnod cyfan o deithio mewn amrywiol seddi bychan anghyfforddus, rwy’n ddiolchgar i orffen fy nhaith o’r diwedd. Mae fy ngwesteiwyr wedi cyffroi fy mod wedi cyrraedd ac wedi paratoi swper croeso yn garedig iawn. Platiau mawr egsotig a lliwgar yw’r bwyd, prydau crefftus â garnais arbennig.

Platiau di-ri i Susan ddiog, cylch hud o aroglau a blasau anghyffredin sy’n gwneud i mi ddyheu am ollyngdod llwyr. Rwy’n cael fy helpu drwy bob cwrs gyda disgrifiadau manwl. Pryfed sidan, deintgig moch a chynffon rhywbeth! Mwynheais yn barchus fod yn destun digrifwch y noson, gwestai anrhydeddus y wledd gywrain.

Drannoeth dyma fi’n sefyll wrth droed y mynydd â’m gwadnau lledr ar risiau hynafol sydd wedi gweld sawl gwadn dros y canrifoedd. Mae llystyfiant trwchus yn gorchuddio’r copa sy’n gudd mewn mantell o niwl chwareus.

Yn Beishan mae pinacl cerfiadau carreg Tseineiadd, ac mae’r delweddau cyfarwydd o lyfrau bellach yn ddelweddau real artistig ac ysbrydol. Mae mawredd y cerfluniau rhagorol yma a’u hawdurdod cain yn neidio o’r waliau sy’n 10 metr o uchder, gyda phob cilfach yn gartref i olygfeydd gosgeiddig sy’n wych yn eu tywodfaen rhudd. Diwrnod i’w gofio heb os!

Mae’n bryd cwrdd â’r cyfryngau lleol y bore wedyn. Mae arogl gwniadur o wirod gwyn yn dweud cyfrolau am ei flas. Rwy’n gwybod bod yn rhaid i mi ei yfed ar ei ben. Fi yw’r atyniad pennaf heddiw ac mae pawb am gael gair â mi.

Ffilmio ar gyfer teledu Chongqing yw’r dasg gyntaf ac mae erthygl ar dudalen flaen papur lleol Dazu hefyd. Mae’n anodd cofio’r cyfweliadau, profiad swrreal braidd o ryddiaith Saesneg fratiog, drosgynnol wedi’i ddatgan gyda chyffro a syndod. Mae’n rhaid ei bod hi wedi mynd yn iawn a mod i wedi meithrin cyfeillgarwch wrth i giw trefnus ffurfio i rannu gwydryn arall o’r tân gwyn!

Heno yw fy noson olaf yn Tsieina yn anffodus. Rwy’n syllu drwy’r niwl parhaol ar nenlin tyrrau Chongqing sy’n taflu enfys neon dros afon Yangzi. Rwy’n gadael prysurdeb y strydoedd ac arogl huddygl a tofu’n ffrio, ac yn gweld y ddinas yn ei gogoniant o gwch pleser gorlawn.

Mae’r newidiadau creadigol a masnachol anferth sydd ar droed yn Tsieina yn adrodd hanes y newid o wleidyddiaeth rymus i economeg ymarferol. Gall Tsieina a gweddill y byd ddysgu llawer o ddidwylledd China. Rwy’n gadael â lle yn fy nghalon i’r wlad a’i phobl.

Lee Jones, Uwch Dechnegydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parcha’r byd fel dy hun

Gall y byd fod yn hafan it

Car y byd fel dy hun

Gall y byd fod yn ymddiriedaeth it.


Gwelwch mwy o luniau Dazu ar Flickr, cewch y newyddion diweddaraf am Dazu ar Facebook a dilynwch @museum_cardiff ar Twitter  #dazucymru

Ein hanes byw, amryliw

Postiwyd gan Sara Huws ar 7 Chwefror 2011
Mae tro ar fyd wedi bod ers i mi ysgrifennu atoch o Eglwys Teilo Sant y tro diwethaf. Mae pethe wedi bod yn mynd yn eu blaen yn dawel bach yno, ac mae ymwelwyr o dros y byd yn grwn yn parhau i ddod i ymweld â'r tlws lliwgar yng nghoedwig Sain Ffagan.

Tudor Group

Amser, felly, i roi hysbys bach ichi am beth sydd gennym ni ar y gweill ar gyfer 2011! Mae rhaglen flwyddyn gron gennym sy'n ymchwilio hanes 1500-1700 mewn ffordd unigryw a hwylus. Bydd arddangosfeydd byw, gwethgareddau a pherfformiadau yn dod â chyfnod y Tuduriaid, Stiwartiaid a'r Rhyfel Cartref yn fyw fel erioed o'r blaen.

Mi gyfeiriaf chi, felly, i dudalen ddigwyddiadau'r amgueddfa, lle cewch ragor o wybodaeth am ein digwyddiadau. Bydd pob digwyddiad yn rhad ac am ddim, a bydd rhan helaeth ohonynt yn rhan o'n prosiect Creu Hanes.

'Dyn ni wedi bod yn brysur yn gweithio ar arddangosfa arbennig i gyd-fynd â'r thema Creu Hanes. Bydd adeiladau hanesyddol y safle'n troi'n gefndir lliwgar ac addas i hanes byw o'r cyfnod 1500-1700. Bydd rhai o berfformwyr ac ymchwilwyr gorau'r DU yn ymuno â ni i roi bywyd a phersonoliaeth i'r hen lawysgrifau hanesyddol.

Misrule

Fe rannaf restr llawn o'r digwyddiadau â chi maes o law. Yn y cyfamser, dyma flas o beth fydd yn digwydd. Mae'r llun ar ben y dudalen yn dangos y Tudor Group, fydd yn byw yn nhŷ-hir Hendre'r Ywydd, ac yn dathlu'r Pasg o amgylch Eglwys Teilos Sant. Oddi tanynt, mae llun o fois Brwydr Towton a'u cyfaill, fydd yn cymryd rhan mewn gŵyl ddrewllyd, waedlyd ac afiach i blant o'r enw Anrhefn! Ar hyd y flwyddyn, bydd sioe ffasiwn Duduraidd, coginio Canoloesol, cosbau oes y Tuduriaid, a llawer mwy, i'w gweld ar y safle. Mi wnai gloi drwy ddweud bod rhywbeth arbennig iawn am ddigwydd yma yn Sain Ffagan dros yr haf - rhywbeth at ddant pob un sy'n licio brwydrau a chwffio trwy hanes! Cadwch lygad ar y blog a mi wnai roi gwybod ichi yn y dyfodol agos.

Spring shoots!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 4 Chwefror 2011
Daffodil shoots
Tree bud
crocus shoots
Tree buds
» View full post to see all images

Slowly, more and more schools are reporting shoot sightings! Cwm Glas Primary near Swansea have reported a few more shoots but still no sign at St. Mary's Catholic Primary School in Flint.

My daffodils are about 10cms tall now and my crocus have just popped through the soil. Even my mystery bulb is starting to grow and there are buds opening on my garden trees. A true sign that spring is coming!

Take a look at the pictures so you can be sure what bulbs you have growing. Send me some pictures of your shoots or how you collect your weather.

Watch your crocus very carefully now because once they start grow they can flower very quickly. As soon as they flower, send in your record so we can see on the map where the bulbs are opening first.

Competitions. Don't for get we have two fantastic competitions this year. The Daffodil Drawing Competition and the Win a trip competition. I've already recieved some very nice drawings from Bishops Childs Church in Wales School. I look forward to seeing some more from other schools soon...

Weather wise it's been very windy for most of us - so please check that your pots haven't fallen over.

Professor Plant

Sewing...

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 3 Chwefror 2011

After being inspired by our Quilting Club (next meeting is March 5th), I have been doing quite a lot of sewing. Over Christmas I got out the sewing machine and made about 8 bags, but mainly I've been concentrating on my quilt (see picture above). I've never quilted before (or sewn much really), so am learning as I go, and have been loving it.


This foray into sewing has meant that I've been spending lots of money on material and equipment and reading lots of books and articles. One of my favourite things I've found out is that on February 8th it's Hari-Kuyo festival in Japan. This festival gives people the chance to thank and appreciate the needles they have used in the past year by sticking them in to a big block of tofu! As one of the monks from the temple said in the article I read on the reuters website 'Sometimes there are painful things and secrets that women can't tell men, and they put these secrets into the pins and ask the gods to get rid of them.'

It made me wonder if there are any pins and needles or sewing customs in Wales (and the rest of the UK), does anyone know of any? In Oriel 1 we do have a charm bottle on display which has bent pins in it which is meant to protect the owner of the bottle from witchcraft, and of course, pins would be used with a voodoo doll or a poppet...

I had a look in Steve Roud's book 'The Penguin guide to the Superstitions of Britain and Ireland', and whereas there wasn't much about needles (other than if a needle breaks when you are sewing it will bring good fortune to the wearer of the article sewn) there are quite a few customs to do with pins. Pins used in the making of wedding dress are particularly lucky, you could also stick them into an onion as part of a love divination, but you shouldn't take pins on board a ship.

And back to quilting, and patchwork quilts in particular... 'If a lady completes one of these without assistance, she will never be married.'

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.