Rydych chi yn:  > 

Ionawr 2011

Wythnos wych

Postiwyd gan David Anderson ar 28 Ionawr 2011

Mae'r wythnos hon wedi bod yn wych. Dydd Mawrth, roedd agoriad swyddogol ein harddangosfa Dazu ac rwyf yn eithriadol o hapus gyda'r cyfan. Mae'r arddangosfa yn hynod o drawiadol, ac mae'n fraint eu bod yma'n Nghymru y tro cyntaf iddyn nhw fod tu allan i Tsieina. Anrhydedd fawr i ni ac i Gymru! Mae'r holl sylw yn y wasg wedi adlewyrchu pwysigrwydd yr arddangosfa ac mae'n wych gweld cymaint o bobl yn dod i'r amgueddfa i'w gweld. Drwy gyd-ddigwyddiad, fe fûm i'n ddigon lwcus i ymweld â Dazu flynyddoedd yn ôl a'u gweld gyda fy llygaid fy hunan. Roedd yn safle anhygoel, ac rwyf yn falch ein bod yn medru rhoi cyfle i bobl Cymru gael blas ohonyn nhw gyda'r arddangosfa yma.

Heblaw am hynny, rwyf wedi bod yn brysur yn cyfarfod gyda phartneriaid gwahanol megis y Fed - Ffederasiwn o Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru. Er ein bod eisoes yn gweithio'n agos gyda'n gilydd, credaf y gellid cryfhau'r berthynas a chefais drafodaeth fuddiol gyda'u Llywydd yngl?n â'r posibiliadau ar gyfer y dyfodol. Mae'n bwysig ein bod yn cefnogi'n gilydd sêl sector, er mwyn sicrhau sector amgueddfaol cryf yma'n Nghymru.

Bûm yn siarad mewn cynhadledd Dehongli Cymru, a hefyd bum yn Wakefield yn sgil fy rôl fel un o Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Cloddio Glo Cenedlaethol yno. Roeddwn yn falch iawn o fedru bod yn symud o gwmpas wythnos yma ar ôl gorfod cymryd tridiau i ffwrdd o'r gwaith yr wythnos ddiwethaf ar ôl imi frifo fy mhen glin. Er ei fod yn boenus, rwyf yn medru cerdded yn awr ond bydd angen physio i gryfhau'r cyhyrau. Ond dyna ni, fel yna mae bywyd weithiau!

Mae hi wedi bod yn brysur ers imi ddechrau yma ond rwyf yn mwynhau. Mae'r staff wedi bod yn eithriadol o groesawgar, ac rwyf yn llawn cyffro yngl?n â'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn arbennig felly prosiect ail-ddatblygu Sain Ffagan. Does dim amser i fod wedi fy niflasu ac rwyf yn falch o fod yn rhan o sefydliad sydd yn llawn bywyd.

Your top questions & reports

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 27 Ionawr 2011

[delwedd: ]

Help the RSPB to count birds. Take part at home this weekend http://www.rspb.org.uk/birdwatch/ or in your school http://www.rspb.org.uk/schoolswatch/

[delwedd: ]

Caught on camera! This hungry squirrel was caught on our wildlife cameras at St Fagans.

Last week Bishop Childs C.I.W Primary asked: "If you plant your bulb at the same time as your partner will they open their flowers at the same time?"  

This is a very good question and if the bulbs were planted at the same time, were around the same size and kept in the same conditions then they could possibly open on the same day. But, all the bulbs are slightly different sizes and some may get more water or sunshine - so the tend to open on different days.

Generally, all of the bulbs in one school will open within a week or two of each other. At first, you get a few then the majority will open within a few days of each other, then a smaller number will take a little longer. It's a bit like a race, there will be a few quick ones, a larger group that arrives about the same time then a few slow ones.

In this experiment, we take the average flowering time. So we record each date from each flower then divide it by the total number of flowers. Look at the results from your school last year http://www.museumwales.ac.uk/en/2135/

Ysgol Glantwymyn asks: Ydy'r tywydd yma yn dda?/ Is this weather good? The recent warm temperatures we are having are good - as it is getting our bulbs growing. But, if we have a another cold snap it could be very damaging to our bulbs and slow them down again.

Good reports from schools:

Cwm Glas Primary:  We have got some shouts.

Maesycwmmer Primary School: A very frosty and cold week. We have noticed a few of our bulbs have started to grow. We have our chart ready and we are going to keep personal records of how much they grow each week. This is a great idea!

St. Mary's Catholic Primary School: It has been quite sunny this week and we haven't had a lot of rain.

Many thanks

Professor Plant

Dazu: Dylunio'r arddangosfa

Postiwyd gan John Rowlands ar 26 Ionawr 2011

[delwedd: Cerfiadau Hynafol Dazu - Amgueddfa Cymru]

[delwedd: Cerfiadau Hynafol Dazu - Amgueddfa Cymru]

[delwedd: Cerfiadau Hynafol Dazu - Amgueddfa Cymru]

[delwedd: Cerfiadau Hynafol Dazu - Amgueddfa Cymru]

Rydw i wedi delio ag arddangosfeydd o bob lliw a llun yn ystod fy nghyfnod fel dylunydd yn Amgueddfa Cymru, ac roedd arddangosfa Cerfiadau Carreg Dazu yn sialens unigryw, yn enwedig y pennau!

Mae sawl pen carreg trwm yn rhan o’r arddangosfa, pennau sydd wedi eu gwahanu o’u cyrff drwy fandaliaeth hanesyddol neu draul amser (maen nhw dros 1000 o flynyddoedd oed wedi’r cyfan!).

Roedd hi’n broblem eu harddangos mewn modd diogel oedd hefyd yn hwylus i’r cyhoedd eu gweld. Roedd yn rhaid iddi fod yn system hyblyg a chyflym hefyd: dim ond deg diwrnod oedd gyda ni rhwng y cerfluniau’n cyrraedd a’u gosod yn eu lle!

Cawsom syniad yn y stiwdio ddylunio rai wythnosau’n ôl a gofynnom am gyngor arbenigol Annette a Mary o’r adran Gadwraeth i asesu rhinweddau ein syniad.

“Beth os bydden ni’n gosod y cerrig mewn mowld sbwng ehangol? Fyddai ganddo afael digonol yn y cerflun ac a fyddai’n dal yr arddangosiad yn ei le?”

Cytunai Mary ac Annette na fyddai defnyddio deunydd cadwrol o safon uchel a rhoi maneg o ffilm bolythen am y garreg yn effeithio ar y garreg (mewn termau syml). Byddai’n gweithio!

Yn goron ar y cyfan, tarwyd ar y syniad o ychwanegu gorchudd ffabrig fel gorffeniad fyddai’n barod i’w arddangos. Gwnaed model cyflym a gweld yn syth ei fod yn gweithio’n wych!

Diolch i waith caled Mary ac Annette cafod y pennau eu gosod mewn blychau wedi’i paratoi ymlaen llaw mewn labordy diogel yn ddwfn yng nghrombil yr Amgueddfa. Torrwyd y gorffeniad ffabrig a cafodd y blychau a’r cerfluniau eu trosglwyddo i’r oriel i gael eu harddangos dan oleuadau arbennig.

Mae’r pennau bellach i’w gweld ochr y ochr ag eitemau mwy ar blinthau arbennig a rhai cerfiadau cywrain iawn mewn casys. Dyfeisiwyd dulliau arddangos clyfar ar gyfer pob cerflun er mwyn gwneud hon yn arddangosfa aruthrol fyddai’n ysbrydoli.

Rydyn ni gyd yn llawn cyffro wrth weld yr arddangosfa hon yn dod i fwcl a gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn ei mwynhau hefyd.

Simon Tozzo, Dylunydd 3-D, Amgueddfa Cymru


Gwelwch mwy o luniau Dazu ar Flickr, cewch y newyddion diweddaraf am Dazu ar Facebook a dilynwch @museum_cardiff ar Twitter  #dazucymru

Paratowch i gyfri...

Postiwyd gan Hywel Couch ar 24 Ionawr 2011

[delwedd: ]

Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo ar ein cnau tu fas i'r cuddfan.

[delwedd: ]

Ji-Binc gwryw yn mwynhau'n hadau.

Ydych chi'n mwynhau gwylio'r adar yn eich ardd? Oes 'da chi hoff le i fynd i wylio'r adar? Penwythnos 'ma (29ain a 30ain Ionawr) yw'r Big Garden Birdwatch, sef arolwg blynyddol o adar Prydain sy'n cael ei threfnu gan yr RSPB.

Dim ond awr sy angen i recordio pa adar sy'n ymweld a'ch ardd neu parc lleol. Am restr o parciau Caerdydd, cliciwch yma.

Gallwch hyd yn oed ymweld a ni yma yn amgueddfa Sain Ffagan i weld pa adar gallwch weld o'n cuddfan adar. Ble bynnag da chi'n mynd, cofiwch i wisgo'n gynnes, gall fod yn oer iawn!

Does dim tal i cofrestru ac mae'r holl wybodaeth 'da chi angen ar gael ar wefan yr RSPB: www.rspb.org.uk/birdwatch 

Beth welwch chi??

St Dwynwen's day cards

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 20 Ionawr 2011

[delwedd: ]

We will be making St Dwynwen's Day cards this saturday (drop in session in Oriel 1 at the usual times of 11 until 1 and 2 until 4). Am still working on the designs for our cards, so far I have tried and been happy with two different pop up cards, one with material, and one with felt. For those who are a bit more adventurous (or possibly the adults!) we will be making felt hearts - you could even add a little pocket to leave a love note!

Cerfiadau carreg arbennig Dazu yn gadael Tsieina am y tro cyntaf

Postiwyd gan John Rowlands ar 19 Ionawr 2011

[delwedd: (c) Amgueddfa Cerfiadau Caerreg Dazu, Chongqing, Tsieina]

Pen Bwdha Vairocana, Baodingshan, Dazu, Llinach Song y de (OC 1174-1252).
(c) Amgueddfa Cerfiadau Caerreg Dazu, Chongqing, Tsieina

Mae Ionawr 26 yn ddiwrnod arbennig iawn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gydag agoriad swyddogol arddangosfa unigryw.

Mae O Lethrau Serth: Cerfiadau Carreg Hynafol o Dazu, Tsieina yn gasgliad o gerfluniau crefyddol Tsieineaidd prin o Safle Treftadaeth y Byd yn Dazu.

Mae’r cerflun cynharaf oll ar y safle yn dyddio o ganol y 7fed ganrif: cerfluniau prydferth sy’n dangos elfennau o gredoau Bwdhaidd, Taoaidd a Confuciaidd ac a ddaeth dan ddylanwad y tair crefydd.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys cerfluniau o’r 10fed a’r 13eg ganrif yn bennaf. Wrth gyfuno’r crefyddau eclectig yma, crëir ymdeimlad o harmoni ysbrydol hynod wreiddiol a daw hanes Tsieina’r cyfnod yn fyw.

Cafodd ymwelwyr eu gwahardd am flynyddoedd lawer tan 1961 a bu’n rhaid i ymwelwyr tramor aros tan 1980. Oherwydd hyn, maent mewn cyflwr arbennig er iddynt gael eu creu ganrifoedd yn ôl.

Tra bod nifer o’r cerfluniau mwyaf yn dal yn eu lle yng nghlogwyni a mynyddoedd Dazu, dyma’r tro cyntaf i’r cerfluniau haws eu trin adael tir Tsieina am y Gorllewin.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fydd yr unig amgueddfa y tu allan i Tsieina i gynnal yr arddangosfa hynod hon sy’n rhoi golwg i bob ymwelydd ar gelfyddyd carreg hynafol a diwylliant Tsieineaidd.

 

Gwelwch mwy o luniau Dazu ar Flickr, cewch y newyddion diweddaraf am Dazu ar Facebook a dilynwch @museum_cardiff ar Twitter  #dazucymru

Yw hi'n wanwyn eto?

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 14 Ionawr 2011

[delwedd: ]

Arwyddion cynta'r gwanwyn yn yr ardd!

Wedi’r holl rew ac eira, mae hi’n teimlo’n gynnes yma yng Nghaerdydd heddiw er taw dim ond 10 gradd Celsius yw hi. Mae’n rhaid bob y bylbiau wedi sylwi hefyd – maen nhw wedi dechrau tyfu’n barod! Roedd gweld yr ardd yn dod yn fyw eto yn codi nghalon i!

Adroddodd Ysgol Porth Y Felin: "Wedi i’r eira glirio gallwn ni weld bod y planhigion yn tyfu. Mae’n cynhesu!" Newyddion gwych! Cofiwch roi gwybod i mi os yw’r bylbiau yn eich ysgol wedi dechrau tyfu neu os oes unrhyw arwyddion eraill bod y gwanwyn ar ei ffordd. Anfonwch ffotograffau os oes rhai ar gael.

Ar hyn o bryd dylai ysgolion sy’n rhan o ymchwil bylbiau’r gwanwyn fod wrthi’n brysur yn casglu cofnodion tywydd er mwyn cael cyfle i ennill trip, ac yn cadw llygad am unrhyw olwg o’r bylbiau’n tyfu bob dydd. Defnyddiwch yr adnoddau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod am beth i chwilio a sut i gofnodi’n gywir.

Daw fy hoff gwestiwn yr wythnos hon gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Bishop Childs. Gofynnon nhw: "Os ydych chi’n plannu’ch bwlb yr un pryd â’ch partner fyddan nhw’n blodeuo yr un pryd?” Rhowch gynnig ar ateb y cwestiwn a bydda i’n rhoi ateb cywir yr wythnos nesaf... 

Llawer o law a llifogydd. Yn anffodus, mae sawl ardal o Gymru wedi dioddef llifogydd, yn cynnwys ein hamgueddfa ni yn Sain Ffagan. Adroddodd Ysgol Gynradd Maesycwmer eu bod nhw wedi profi "Wythnos wlyb iawn!" gyda dros 100mm o law mewn un diwrnod. Edrychwch ar y cofnodion tywydd diweddaraf o’r ysgolion i weld faint o law mae’n nhw’n ei weld.

Mae nifer o wledydd ar draws y byd, yn dioddef llifogydd mawr. Mae llifogydd ym Mrasil, Awstralia a Sri Lanka wedi effeithio ar fywydau nifer o bobl. Er nad ydyn ni’n gallu gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng y llifogydd diweddar a newid hinsawdd, maen nhw’n rybudd at y dyfodol: mae gwyddonwyr yn rhagweld bydd cynnydd mewn dwyster ac achosion o dywydd eithafol wrth i’r blaned gynhesu.

Dyma pam mae gwaith pob ysgol bylbiau’r gwanwyn yn bwysig – felly daliwch ati!

Athro’r Ardd

Quilting Club

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 13 Ionawr 2011

I've blogged about it before, but we have started a quilting club here in Oriel 1, St Fagans: National History Museum. We meet every two months on a saturday morning between 11 and 12.30, our next meeting is on 5th March. It's a relaxed and informal session with a mixture of complete beginners and people that have been quilting for a while. Samantha Jenkins is there to help out when we make quilting errors and generally to offer hints and tips.

It's been really lovely and I have started making my own quilt too

[delwedd: ]

It looks pretty garish in this photo so I hope it's going to turn out ok! It would be great if the quilters in the group could email me photos of their works in progress too - my email address is sian.lile@museumwales.ac.uk

Llifogydd!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 13 Ionawr 2011

[delwedd: ]

Yr heol i mewn...

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images
Yn gyntaf oedd yr eira ac nawr y glaw! Torrodd yr Elai drwy'r dorlan ger Sain Ffagan heddiw. Diferion bychain i gymharu 'da beth sy'n digwydd yn Queensland Gallwch helpu'r rheini sydd wedi eu dal lan yn y llifogydd yn Awstralia yma
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.