Rydych chi yn:  > 

Y Pentref Celtaidd

Rhagfyr 2010

Gaeaf yn y Pentref CeltaIdd

Postiwyd gan Ian Daniel ar 1 Rhagfyr 2010

Gaeaf yn y Pentre Celtaidd, cyfle i deuluoedd wylio sut mae darparu ar gyfer y gaeaf, dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen.

4 a 5 o Rha 12:00 i 13:00 a 14:00 i 15:30

Tachwedd 2010

Dathlu Moel y Gaer

Postiwyd gan Ian Daniel ar 12 Tachwedd 2010

[delwedd: ]

Disgyblion Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd gyda Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru

[delwedd: ]

Disgyblion Ysgol Rhos Helyg, Sir Fflint gyda Dewi Pws Morris

[delwedd: ]

Agor y drysau

Diolch o galon i ddisgyblion Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, Sir Fflint ac Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd am ymuno gyda ni wrth ddathlu creu'r Moel y Gaer newydd ddoe. Roedd hi'n wych cael ysbrydoliaeth gan Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru. Buom yn creu perfformiad a darn o farddoniaeth. Byddaf yn cerfio'r geiriau hyn ar ddarn o bren dros yr wythnosau nesaf i'w harddangos nhw ger Moel y Gaer. Dyma'r gerdd i chi

Ti yw cartref y Celtiaid

Yn llawn o atgofion henfyd

Pobol cryf a dyfeisgar ein gorffennol

A ni? Dani yma o hyd

 

Medi 2010

Dysgu sgiliau newydd

Postiwyd gan Ian Daniel ar 24 Medi 2010

[delwedd: Ian Dan iel yn rhoi tro ar y turn]

Drio fy llaw gyda'r turn

[delwedd: Ian yn creu bowlen o bren]

Allwch chi weld y pren yn troi'n bowlen - cofiwch dyma oedd fy nhro cyntaf!

[delwedd: Ian yn gwneud bowlen o bren]

Dim pwysau gyda gymaint yn gwylio!

[delwedd: basgedi Oes Haearn]

Helep Campbell yn dangos i ni sut i fynd ati

» View full post to see all images

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu sgiliau newydd. Treuliodd Paul Atkin rai diwrnodau yn y Pentref yn dysgu fi sut i droi pren a chreu powlen. Adeiladodd durn ar fy nghyfer a gyda chefnogaeth ein crefftwyr yma, y gof a'r gwneuthurwr lledr, rydym ni'n gobeithio cynhyrchu ein powlenni ein hunain! Ymunwch gyda fi dros y misoedd nesaf wrth i mi baratoi ar gyfer y gaeaf.

Dewch i weld sut, yn fy marn i, yr oedd pobl yr Oes Haearn yn storio bwyd a phlanhigion ar gyfer y gaeaf

8-10 Hyd 11.00 - 13.00 a 14.00 - 16.00

Gwyliwch fi'n paratoi ar gyfer y gaeaf a dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen                       

4 - 5 Rhag 12.00 - 13.00 a 14.00 - 15.30

 

Gorffennaf 2010

Bywyd newydd i'r tŷ crwn

Postiwyd gan Chris Owen ar 30 Gorffennaf 2010

[delwedd: ]

Dathlu gyda'r ymwelwyr

[delwedd: ]

Beth gafodd eu claddu ger y fynedfa? Cewch weld yr wythnos nesaf.

[delwedd: ]

Y tan cyntaf yn y Moel y Gaer newydd

[delwedd: ]

Croeso i chi - yr ymwelwyr cyntaf i fy nghartref newydd.

Pwy sy'n gwenu heddiw ar y t? crwn newydd? Mae Dafydd a'r tim adeiladu yn mwynhau ffrwyth eu llafur wedi misoedd o waith caled. Wrth ddathlu agoriad Moel y Gaer mae pawb wedi bod yn eu llongyfarch am eu gwaith. Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu gyda ni ar yr achlysur arbennig hwn. Rwyf wedi mwynhau'n fawr trafod y gwaith gyda chi i gyd.

Agoriad Swyddogol Tŷ Crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Gorffennaf 2010

[delwedd: Ian Danile y tu allan i Moel y gaer]

Fi y tu allan i Moel y Gaer ar ei newydd wedd

[delwedd: To Gwellt wedi ei orffen]

Y to gwellt wedi ei orffen

[delwedd: Creu agorfa yn y to ]

Creu agorfa yn y to

[delwedd: Bwndeli cyrs]

Gall y bwndeli cyrs gael eu symud fel eu bod nhw'n cynorthwyo gydag awyru'r adeilad

» View full post to see all images

Mae'r gwaith bron ar ben a'r dathlu ar fin dechrau! Fel y gallwch weld mae'r to wedi ei gwblhau ac rydym wedi arbrofi trwy greu twll bach ar gyfer y mwg. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn llwyddiannus - amser a ddengys! Rwyf angen gwneud rhywfaint o wyngalchu ar y waliau mewnol ac yna fe fydd wedi ei gwblhau. Byddwn yn dathlu trwy gynnal agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn os ydych o gwmpas dewch draw am 3 o'r gloch i ymuno gyda ni yn y 'Pentref Celtaidd'. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u diddordeb dros y misoedd diwethaf ac yn arbennig i'r gwirfoddolwyr Dylan Hammond a Lauren Parfitt.

Mehefin 2010

Adeiladu tŷ crwn - y to

Postiwyd gan Ian Daniel ar 11 Mehefin 2010

[delwedd: Creu to ]

Dafydd, Tim ac Andy yn gosod y tulath ar y trydydd haenen o wellt

[delwedd: ]

To Gwellt Moel y Gaer o'r prif fynedfa

[delwedd: ]

Dafydd wrthi'n creu'r to gwellt

[delwedd: ]

Dafydd yn defnyddio rhwyf bren i dacluso'r to gwellt

Yn ystod y pythefnos diwethaf rydym wedi bod wrthi'n adeiladu'r to gwellt. Rydym wedi defnyddio saith mwdwl o gyrs ar gyfer y to, mae pob mwdwl yn cynnwys rhwng 80-100 o fwndeli. Fel y gallwch weld rydym wedi defnyddio tipyn o gyrs!

Cymrwch olwg ar y ffotograffau. Gallwch weld y bwndeli'n cael eu gosod rhwng y trawslathau gwiail o goed cyll cyn bod Dafydd yn mynd ati i dacluso'r to gwellt.

 

Mai 2010

Adeiladu tŷ crwn - mae'r gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Mai 2010

[delwedd: Cynnig help llaw gyda'r trawslathau]

Cynnig help llaw gyda'r trawslathau

[delwedd: ]

Gosod y trawslath uchben y drws

[delwedd: ]

Rhaffau edefyn naturiol wedi eu gorchuddio â thar a'u defnyddio i glymu y pyst

[delwedd: ]

Dafydd, Tim ac Andy yn gosod trawslathau yn uwch ar y to

Rydym ni wedi bod wrthi'n gosod y trawslathau yr wythnos hon. Dyma fydd yn cynnal y to gwellt. Mae diddordeb mawr gen i yn y broses hon. Roedd Dafydd, Tim ac Andy yn ddigon caredig i adael i mi helpu! Byddaf yn y Pentref rhwng dydd Llun a dydd Iau yn ystod hanner tymor. Dewch draw i weld y gwaith.

Adeiladu tŷ crwn - creu to

Postiwyd gan Ian Daniel ar 13 Mai 2010

[delwedd: Codi'r trawstiau]

Codi'r trawstiau

[delwedd: Codi'r trawstiau]

Sylwch ar y trawstiau'n barod i'w codi

[delwedd: Golwg ar y trawstiaid oddi isod]

Golwg ar y trawstiau oddi mewn y tŷ

[delwedd: Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod]

Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod

Rwy'n dechrau teimlo'n gyffrous nawr a'r adeilad yn magu to. Gallwch chi ddychmygu sut siap fydd arno pan fydd Dafydd a'r criw wedi gorffen y gwaith.

Roedd digon i Dafydd feddwl amdano. Aeth y chwech traws cyntaf i fyny yn eithaf di ffwdan ond wedyn roedd yn rhaid ystyried y lle gorau i osod y trawstiau cadwynog. Penderfynodd Dafydd eu gosod y tu allan i'r prif drawstiau. I wybod pam darllenwch ei ddyddiadur

Aeth y llwyth nesaf o drawstiau i fyny'n eithaf cyflym. Roedden nhw wedi cael eu rhicio fel bod modd iddynt fachu'r gadwyn. Llinyn wedi ei dario sy'n eu rhwymo ynghyd. Gosododd Dafydd ail gyfers o drawstiau cadwynog tua gwaelod y to. Cyn hir fe fyddwn yn gosod y to gwellt.

Darllenwch ddyddiadur Dafydd http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Adeiladu tŷ crwn - y gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 5 Mai 2010

[delwedd: Cynllun y to]

Cynllun y to

[delwedd: Dechrau codi'r trawstiau]

Dafydd Wiliam a'r criw yn trafod safle'r trawstiau

[delwedd: Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?]

Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?

[delwedd: Creu'r canol llonydd]

Creu'r canol llonydd

Dechreuodd y gwaith ar y trawstiau ddoe. Mae 36 o rai onnen gennym ni i'w gosod. Byddwn yn dechrau creu trawstiau cadwynog ac yn defnyddio gwiail cyll ar gyfer y tulathau. Dewch draw i'n gweld ni wrthi.

Diolch i bawb ohonoch alwodd heibio ar y penwythnos - ges i dipyn o hwyl!

Ebrill 2010

Adeiladu tŷ crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 29 Ebrill 2010

[delwedd: Adeiladu tŷ crwn gydag Ian Daniel]

Dathlu gorffen y ffram newydd ar gyfer y drws

[delwedd: Adeiladu tŷ crwn]

Y ffram newydd ar gyfer y drws

[delwedd: Adeiladu tŷ crwn]

Y bangorwaith wedi ei orffen

[delwedd: Adeiladu tŷ crwn]

Creu bangorwaith rhwng y pyst

» View full post to see all images

Ers rhai wythnosau rydym wedi bod wrthi'n adeiladu t? crwn yma. Dewch i ymuno gyda ni dros yr wythnosau nesaf i weld y gwaith yn mynd rhagddo. Dafydd Wiliam sydd wrthi’n adeiladu ac fe fyddaf fi o gwmpas i esbonio’r hyn sy’n digwydd i chi. Gallwch ddilyn yr hanes yn ddyddiol ar

 http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Ar ddydd Sadwrn a dydd Llun (1af a'r 3ydd o Fai) dewch draw i brofi technegau cynnau tân a choginio. Tybed sut fyddai pobl yn ystod yr Oes Haearn wedi gwneud y pethau hyn?

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.