Rydych chi yn:  > 

Y Pentref Celtaidd

Rhagfyr 2010

Gaeaf yn y Pentref CeltaIdd

Postiwyd gan Ian Daniel ar 1 Rhagfyr 2010

Gaeaf yn y Pentre Celtaidd, cyfle i deuluoedd wylio sut mae darparu ar gyfer y gaeaf, dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen.

4 a 5 o Rha 12:00 i 13:00 a 14:00 i 15:30

Tachwedd 2010

Dathlu Moel y Gaer

Postiwyd gan Ian Daniel ar 12 Tachwedd 2010
Disgyblion Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd gyda Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru
Disgyblion Ysgol Rhos Helyg, Sir Fflint gyda Dewi Pws Morris
Agor y drysau

Diolch o galon i ddisgyblion Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, Sir Fflint ac Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd am ymuno gyda ni wrth ddathlu creu'r Moel y Gaer newydd ddoe. Roedd hi'n wych cael ysbrydoliaeth gan Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru. Buom yn creu perfformiad a darn o farddoniaeth. Byddaf yn cerfio'r geiriau hyn ar ddarn o bren dros yr wythnosau nesaf i'w harddangos nhw ger Moel y Gaer. Dyma'r gerdd i chi

Ti yw cartref y Celtiaid

Yn llawn o atgofion henfyd

Pobol cryf a dyfeisgar ein gorffennol

A ni? Dani yma o hyd

 

Medi 2010

Dysgu sgiliau newydd

Postiwyd gan Ian Daniel ar 24 Medi 2010
Ian Dan iel yn rhoi tro ar y turn
Drio fy llaw gyda'r turn
Ian yn creu bowlen o bren
Allwch chi weld y pren yn troi'n bowlen - cofiwch dyma oedd fy nhro cyntaf!
Ian yn gwneud bowlen o bren
Dim pwysau gyda gymaint yn gwylio!
basgedi Oes Haearn
Helep Campbell yn dangos i ni sut i fynd ati
» View full post to see all images

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu sgiliau newydd. Treuliodd Paul Atkin rai diwrnodau yn y Pentref yn dysgu fi sut i droi pren a chreu powlen. Adeiladodd durn ar fy nghyfer a gyda chefnogaeth ein crefftwyr yma, y gof a'r gwneuthurwr lledr, rydym ni'n gobeithio cynhyrchu ein powlenni ein hunain! Ymunwch gyda fi dros y misoedd nesaf wrth i mi baratoi ar gyfer y gaeaf.

Dewch i weld sut, yn fy marn i, yr oedd pobl yr Oes Haearn yn storio bwyd a phlanhigion ar gyfer y gaeaf

8-10 Hyd 11.00 - 13.00 a 14.00 - 16.00

Gwyliwch fi'n paratoi ar gyfer y gaeaf a dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen                       

4 - 5 Rhag 12.00 - 13.00 a 14.00 - 15.30

 

Gorffennaf 2010

Bywyd newydd i'r tŷ crwn

Postiwyd gan Chris Owen ar 30 Gorffennaf 2010
Dathlu gyda'r ymwelwyr
Beth gafodd eu claddu ger y fynedfa? Cewch weld yr wythnos nesaf.
Y tan cyntaf yn y Moel y Gaer newydd
Croeso i chi - yr ymwelwyr cyntaf i fy nghartref newydd.

Pwy sy'n gwenu heddiw ar y t? crwn newydd? Mae Dafydd a'r tim adeiladu yn mwynhau ffrwyth eu llafur wedi misoedd o waith caled. Wrth ddathlu agoriad Moel y Gaer mae pawb wedi bod yn eu llongyfarch am eu gwaith. Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu gyda ni ar yr achlysur arbennig hwn. Rwyf wedi mwynhau'n fawr trafod y gwaith gyda chi i gyd.

Agoriad Swyddogol Tŷ Crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Gorffennaf 2010
Ian Danile y tu allan i Moel y gaer
Fi y tu allan i Moel y Gaer ar ei newydd wedd
To Gwellt wedi ei orffen
Y to gwellt wedi ei orffen
Creu agorfa yn y to
Creu agorfa yn y to
Bwndeli cyrs
Gall y bwndeli cyrs gael eu symud fel eu bod nhw'n cynorthwyo gydag awyru'r adeilad
» View full post to see all images

Mae'r gwaith bron ar ben a'r dathlu ar fin dechrau! Fel y gallwch weld mae'r to wedi ei gwblhau ac rydym wedi arbrofi trwy greu twll bach ar gyfer y mwg. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn llwyddiannus - amser a ddengys! Rwyf angen gwneud rhywfaint o wyngalchu ar y waliau mewnol ac yna fe fydd wedi ei gwblhau. Byddwn yn dathlu trwy gynnal agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn os ydych o gwmpas dewch draw am 3 o'r gloch i ymuno gyda ni yn y 'Pentref Celtaidd'. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u diddordeb dros y misoedd diwethaf ac yn arbennig i'r gwirfoddolwyr Dylan Hammond a Lauren Parfitt.

Mehefin 2010

Adeiladu tŷ crwn - y to

Postiwyd gan Ian Daniel ar 11 Mehefin 2010
Creu to
Dafydd, Tim ac Andy yn gosod y tulath ar y trydydd haenen o wellt
To Gwellt Moel y Gaer o'r prif fynedfa
Dafydd wrthi'n creu'r to gwellt
Dafydd yn defnyddio rhwyf bren i dacluso'r to gwellt

Yn ystod y pythefnos diwethaf rydym wedi bod wrthi'n adeiladu'r to gwellt. Rydym wedi defnyddio saith mwdwl o gyrs ar gyfer y to, mae pob mwdwl yn cynnwys rhwng 80-100 o fwndeli. Fel y gallwch weld rydym wedi defnyddio tipyn o gyrs!

Cymrwch olwg ar y ffotograffau. Gallwch weld y bwndeli'n cael eu gosod rhwng y trawslathau gwiail o goed cyll cyn bod Dafydd yn mynd ati i dacluso'r to gwellt.

 

Mai 2010

Adeiladu tŷ crwn - mae'r gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Mai 2010
Cynnig help llaw gyda'r trawslathau
Cynnig help llaw gyda'r trawslathau
Gosod y trawslath uchben y drws
Rhaffau edefyn naturiol wedi eu gorchuddio â thar a'u defnyddio i glymu y pyst
Dafydd, Tim ac Andy yn gosod trawslathau yn uwch ar y to

Rydym ni wedi bod wrthi'n gosod y trawslathau yr wythnos hon. Dyma fydd yn cynnal y to gwellt. Mae diddordeb mawr gen i yn y broses hon. Roedd Dafydd, Tim ac Andy yn ddigon caredig i adael i mi helpu! Byddaf yn y Pentref rhwng dydd Llun a dydd Iau yn ystod hanner tymor. Dewch draw i weld y gwaith.

Adeiladu tŷ crwn - creu to

Postiwyd gan Ian Daniel ar 13 Mai 2010
Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Sylwch ar y trawstiau'n barod i'w codi
Golwg ar y trawstiaid oddi isod
Golwg ar y trawstiau oddi mewn y tŷ
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod

Rwy'n dechrau teimlo'n gyffrous nawr a'r adeilad yn magu to. Gallwch chi ddychmygu sut siap fydd arno pan fydd Dafydd a'r criw wedi gorffen y gwaith.

Roedd digon i Dafydd feddwl amdano. Aeth y chwech traws cyntaf i fyny yn eithaf di ffwdan ond wedyn roedd yn rhaid ystyried y lle gorau i osod y trawstiau cadwynog. Penderfynodd Dafydd eu gosod y tu allan i'r prif drawstiau. I wybod pam darllenwch ei ddyddiadur

Aeth y llwyth nesaf o drawstiau i fyny'n eithaf cyflym. Roedden nhw wedi cael eu rhicio fel bod modd iddynt fachu'r gadwyn. Llinyn wedi ei dario sy'n eu rhwymo ynghyd. Gosododd Dafydd ail gyfers o drawstiau cadwynog tua gwaelod y to. Cyn hir fe fyddwn yn gosod y to gwellt.

Darllenwch ddyddiadur Dafydd http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Adeiladu tŷ crwn - y gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 5 Mai 2010
Cynllun y to
Cynllun y to
Dechrau codi'r trawstiau
Dafydd Wiliam a'r criw yn trafod safle'r trawstiau
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Creu'r canol llonydd
Creu'r canol llonydd

Dechreuodd y gwaith ar y trawstiau ddoe. Mae 36 o rai onnen gennym ni i'w gosod. Byddwn yn dechrau creu trawstiau cadwynog ac yn defnyddio gwiail cyll ar gyfer y tulathau. Dewch draw i'n gweld ni wrthi.

Diolch i bawb ohonoch alwodd heibio ar y penwythnos - ges i dipyn o hwyl!

Ebrill 2010

Adeiladu tŷ crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 29 Ebrill 2010
Adeiladu tŷ crwn gydag Ian Daniel
Dathlu gorffen y ffram newydd ar gyfer y drws
Adeiladu tŷ crwn
Y ffram newydd ar gyfer y drws
Adeiladu tŷ crwn
Y bangorwaith wedi ei orffen
Adeiladu tŷ crwn
Creu bangorwaith rhwng y pyst
» View full post to see all images

Ers rhai wythnosau rydym wedi bod wrthi'n adeiladu t? crwn yma. Dewch i ymuno gyda ni dros yr wythnosau nesaf i weld y gwaith yn mynd rhagddo. Dafydd Wiliam sydd wrthi’n adeiladu ac fe fyddaf fi o gwmpas i esbonio’r hyn sy’n digwydd i chi. Gallwch ddilyn yr hanes yn ddyddiol ar

 http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Ar ddydd Sadwrn a dydd Llun (1af a'r 3ydd o Fai) dewch draw i brofi technegau cynnau tân a choginio. Tybed sut fyddai pobl yn ystod yr Oes Haearn wedi gwneud y pethau hyn?

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.