Rydych chi yn:  > 

Diwydiant a Trafnidiaeth

Hydref 2014

Golwg ar y Casgliadau Diwydiant

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 28 Hydref 2014

Buom yn ffodus iawn ym mis Hydref o dderbyn yn rhodd y bag powdwr gwn diddorol hwn a ddefnyddiwyd yn ffatri Curtis's and Harvey Ltd. yng Nglyn-nedd. Mae eu monogram i’w weld ar flaen y bag. Cafodd ei ddefnyddio gan Elizabeth Thomas, hen famgu y rhoddwr. Dyma hi’n gadael yr ysgol yn 14 oed i weithio ar fferm, cyn mynd i weithio yn y ffatri powdwr gwn yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r rhodd amser yn berffaith ar gyfer arddangosfa Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe sydd ar agor tan 15 Mawrth 2015.

Yn ystod y mis prynwyd tair tystysgrif ar gyfer ein casgliad pwysig o dystysgrifau cyfranddaliadau Cymreig.

Mae’r cyntaf am bum cyfran gwerth £100 yng nghwmni Abercwmeiddaw Slate Quarry Company Limited ac yn dyddio o 1898. Cofrestrwyd y cwmni yn Lerpwl ym 1876 i gaffael chwarel llechi o’r un enw yng Nghorris a agorwyd yn y 1840au. Roedd y cwmni canolig ei faint yn cyflogi 188 o ddynion ym 1882 ac yn cynhyrchu 4,000 tunnell o lechi, ond cafodd ei ddirwyn i ben ym 1905 gyda’r lleihad yn y galw am gynnyrch Cymru. Sefydlwyd cwmni ag enw tebyg ym 1911 wrth ailagor y chwarel ar raddfa lai, cyn i hwnnw ddod i ben ym 1938.

Mae’r ail yn dystysgrif am gyfran gwerth £50 yn y Pen-y-Bryn Slate Company Limited, yn dyddio o 1882. Cofrestrwyd y cwmni ym 1881 i gaffael chwareli llechi yn Nantlle a agorwyd gyntaf yn y ddeunawfed ganrif a’u rhedeg ar raddfa fawr ers y 1830au. Cwmni canolig cyffredin oedd hwn yn rhedeg pedwar chwarel dan law Blondins mewn dull oedd yn nodweddiadol o Ddyffryn Nantlle. Ym 1883 roedd yn cyflogi 240 o ddynion ac yn cynhyrchu 5,000 tunnell o lechi. Aeth y cwmni i’r wal ym 1887 a caewyd y chwarel tan 1895 pan gafodd ei ailagor ar raddfa lai a’i weithio tan y 1940au.

Mae’r dystysgrif olaf wedi’i hargraffu ar femrwn – cyfran gwerth £50 yn y Blaenavon Iron & Coal Company, wedi’i dyddio ar 8 Medi 1836. Sefydlwyd y cwmni cyfranddaliadau cyfun cynnar hwn (gyda chyfalaf anferth o £40,000) i gaffael gweithfeydd haearn a glofeydd y teulu Hill a’u partneriaid. Dyma’r cwmni newydd yn ehangu’n sylweddol ar y gwaith gan agor gwaith newydd Ger yr Efail, adeiladu nifer o dai a chyflwyno trenau stêm. Tyfodd y gweithfeydd yn un o brif gynhyrchwyr dur Prydain a daeth yn gwmni atebol cyfyngedig ym 1864.

Ar 26 Awst 1892 lladdwyd 112 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad yng Nglofa Slip. Mae’r caffaeliad newydd hwn yn un o ddau lyfryn o lythyrau ar gyfer Cronfa Gymorth Ffrwydrad Tondu (Caerdydd) fyddai wedi cael eu dosbarthu i godi arian. Cawsant eu dyddio yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 3 Medi 1892.

Mae gennym gasgliad bychan o wrthrychau a ffotograffau yn ymwneud â’r digwyddiad gan gynnwys mwg coffa

Cynhyrchwyd y fricsen hon yn un o lofeydd y brodyr Hedley, mwy na thebyg yn ardal Bryncoch. Cafodd ei achub o’r adeilad a elwir yn Ysgoldy Sant Pedr ar Ffordd Aberhonddu, Abertawe. Amgueddfa Cymru yw ceidwad casgliad briciau cenedlaethol Cymru, ac mae hwn yn atodiad gwerthfawr.

Llathen fesur swyddogol (neu Ffon y Dirprwy) yw’r gwrthrych olaf y mis hwn. Cai ei defnyddio gan Reolwr Bwrdd Glo Cenedlaethol olaf Big Pit cyn i’r pwll gau ym 1979. Byddai swyddogion yn cario llathen fesur ac yn ei ddefnyddio i brofi am nwy. Cyn y 1960au byddai’r Dirprwy yn gallu hongian ei lamp drwy’r twll yn un pen a’i chodi i’r nenfwd i brofi am nwy. Yn ddiweddarach byddai falf samplo arbennig yn cael ei ffitio i fferel ar ben arall y llathen, a byddai hwn yn cael ei ddefnyddio i roi sampl nwy o fwlb samplo mewn lamp ddiogelwch Garforth.

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Dilynwch ni ar twitter - @IndustryACNMW

Medi 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 29 Medi 2014

Amongst the new collections we have received in September is this unusual miniature miner’s dial. This is a compass-like instrument used underground for the surveying of passages and seams. The engraved plate on the lid of the box of this example shows that it was presented to Mr. W. Meredith by the workmen of Tylecoch Colliery on Sept. 12th 1881. The manufacturer is unknown.

We have been donated two twist boxes this month. These twist boxes were used by miners to carry their chewing tobacco. They were not allowed to smoke underground due to the risk of explosions. The one on the left even contains some original tobacco! Both examples belonged to ancestors of the donor and were both used in south Wales collieries. Twist boxes are fairly common mining related objects. An excellent display can be seen in our galleries in the old pit head baths at Big Pit: National Mining Museum.

This photograph was donated along with the two twist boxes and is a souvenir of the stay in strike at Parc Colliery. The donor’s grandfather is one of the men in the photograph.

Finally the certificate below was issued by the Monmouthshire Education Authority to Abraham Evans in 1945.

Mark Etheridge

Curator: Industry & Transport

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 3 Medi 2014

Amongst the new collections we have received in August was a collection of two ship models and six watercolours. The models and paintings are all by Mr Tony Jackson who was apprenticed to Sir William Reardon Smith & Sons in 1951. The two models are of the BP tanker British Sovereign, and a Liberty Ship. The six watercolours show the Orient City, Homer City, Devon City, Fresno City, Graig and Graigfelen. The photograph below shows Tony Jackson in his uniform aged 15. The next two show the ship model of the British Sovereign ship model and a painting of the Graig.

 

 

 

 

This photograph is one of three we received showing the basilica and copper mines at El Cobre, Cuba, taken in February this year. These mines were important as a source of ore to Welsh smelting works. We recently acquired a share certificate relating to the Royal Copper Mines of Cobre which you can see in my March blog.  

 

 

We have been donated a history of the Ely Brewery called ‘Beer and the Brewery’. This has been compiled by an ex-employee of the brewery who was an apprentice fitter and then fitter there from 1949 - 1962. This month we have also received 35 copies of the Ely Brewery house magazine ‘Mild and Bitter’. The image shows a front page from a 1956 edition.

 

 

We have purchased two interesting handbills for the collection. One is for the St. George’s SS Co. Ltd., and dates to 1910. The other is for a cruise along the Cardigan coast in 1968.

 

 

 

This Sharp 'Font Writer' Personal Word Processor (Model FW-710 UM) was purchased by the donor to be used during her university course. The word processor was manufactured by Sharp Electronics (UK) Ltd. at Wrexham in about 1995.

 

 

Mark Etheridge

Curator: Industry & Transport

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW 

Gorffennaf 2014

Golwg ar y Casgliadau Diwydiant

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 29 Gorffennaf 2014

Croesawyd amrywiaeth o gaffaeliadau newydd i’r casgliadau Diwydiant a Thrafnidiaeth ym mis Gorffennaf eleni eto. Ymhlith yr eitemau newydd mae -  

Offer mesur danheddog a ddefnyddiwyd yn chwarel Dinorwig i farcio/mesur llechi to cyn eu torri. Safonwyd enwau a maint llechi to ym 1738 pan ddyfeisiodd y Cadfridog Hugh Warburton (cydberchennog Ystâd y Penrhyn ar y pryd) system enwi llechi o wahanol faint. Gan eu mesur mewn modfeddi, rhoddwyd enwau ‘menywod bonheddig’ i’r llechi fel Empresses, Duchesses Mawr, Viscountesses, a Ladis Llydan. Buan y daeth y rhain yn dermau safonol y diwydiant, er bod y meintiau yn amrywio o dro i dro ac o ardal i ardal. Mae cyfanswm o ddau ddeg tri ‘dant’ ar y ffon fesur sy’n 26 modfedd o hyd. Ar y pen mae tri ‘dant’ ddwy fodfedd ar wahân (yn y pen agosaf at yr hoelen) tra bod y dau ddeg saith ‘dant’ arall un fodfedd ar wahân.

Ffon fesur hir allai gael ei defnyddio i farcio a mesur llechi mawr maint ‘Queens’. Y llechen leiaf allai gael ei marcio gan y ffon hon yw'r ‘Narrow Ladies’ (16 modfedd o hyd neu fyw). 

 

 

 Ar y fforch dostio hon mae llun o löwr ac arysgrif 'BIG PIT BLAENAVON'. Byddai’r fforch yn cael ei gwerthu yn siop Amgueddfa Big Pit yn niwedd y 1980au/dechrau’r 1990au. Bellach mae Big Pit yn un o wyth amgueddfa genedlaethol Amgueddfa Cymru. 

 

 Potel wag o chwisgi un brag ‘Madeira’ Penderyn yn ei bapur gwreiddiol. Lansiwyd y cwmni yn 2000 fel y Welsh Whisky Company, cyn newid yr enw’n ddiweddarach i Penderyn Distillery gan fod y cwmni wedi’i leoli ym mhentref Penderyn, y tu fewn i ffin ddeheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Lansiwyd chwisgi un brag Penderyn gan Dywysog Cymru ar 1 Mawrth 2004 yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Caiff ei aeddfedu i ddechrau mewn casgenni bourbon cyn ei aeddfedu ymhellach mewn barriques Madeira arbennig.

 

Cwmni rheilffordd Neath and Brecon a gynhyrchodd y dystysgrif cyfranddaliad hon gwerth £10. Awdurdodwyd y rheilffordd gan Ddeddf Seneddol ym 1862 a dechreuwyd cludo glo i Gastell Nedd dan yr enw Dulais Valley Mineral Railway. Gwnaed y gwaith hyrwyddo ac adeiladu gan y contractiwr John Dickson ac ef dderbyniodd y dystysgrif hon. Wedi cael caniatâd i ymestyn y rheilffordd i Aberhonddu newidiwyd yr enw i’r Neath and Brecon Railway.  

 

Dau DVD yw’r eitem olaf. Ffilm am drychineb Glofa Albion ym 1894 wedi’i chreu gan staff a disgybl yn Ysgol Uwchradd Pontypridd yw’r cyntaf. Teitl yr ail yw ‘Memories of Old Clydach’ ac mae’n gasgliad o ffotograffau, dogfennau ac atgofion gan drigolion yr ardal yn y 1940au a’r 1950au. Mae un adran yn trafod Glofa Clydach Merthyr a gweithfeydd tunplat Players. 

 

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Dilynwch ni ar twitter - @IndustryACNMW

Golwg ar y Casgliadau Diwydiant

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 1 Gorffennaf 2014

Ymhlith caffaeliadau newydd mis Mehefin oedd teledu lliw a theletestun Sony ‘Trinitron’ 14” gyda theclyn rholi o bell. Cynhyrchwyd y set gan Sony ym 1995 ym Mhencoed, Pen-y-bont. Edrychwch ar flog mis Rhagfyr i weld teledu arall a gyrhaeddodd yn ddiweddar.

 

Daw’r sampl hon o lechen o chwarel Maenofferen, Blaenau Ffestiniog. Byddai’r sampl yn cael ei hanfon i gwsmeriaid posibl i ddangos lliw a safon y garreg a gloddiwyd yn y chwarel. Mae sawl gwythïen lechi yng nghyffiniau Blaenau Ffestiniog a phob un ag enw unigryw; Llygad Newydd, Hen Lygad, Llygad Cefn, a Llygad Mochyn. Daw’r sampl hon o Lygad Cefn Chwarel Maenofferen.

 

Rydyn ni wedi derbyn casgliad hyfryd o 91 ffotograff yn rhodd, â’r mwyafrif yn dangos gwaith ailddatblygu’r Bwrdd Glo Cenedlaethol yng Nglofa Glyncorrwg yn y 1950au. Mae tair golygfa i’w gweld yma. Tynnwyd y ffotograff cyntaf ar 11 Medi 1951 cyn i’r gwaith ddechrau gan edrych ar hyd y dyffryn i’r gogledd.

 

Mae’r ddau lun nesaf yn dangos y gwaith ailadeiladu. Yn y cyntaf gwelwn nenbont gylch ar 1 Tachwedd 1955 ac yn yr ail mae gwaith yn mynd rhagddo ar offer pen y pwll ar 6 Chwefror 1957.

 

 

 

Ar 17 Mai 1965 achosodd llosgnwy ffrwydrad yng Nglofa Cambrian, Cwmclydach gan ladd 31 o lowyr. Roedd y pwll wrthi’n cael ei gau a llawer o’r gweithlu wedi’u symud, felly gallai llawer mwy fod wedi marw. Dyma glawr blaen rhaglen y gwasanaeth coffa a gynhaliwyd ar 17 Mai 2014, ac arno gwelwn yr offer pen pwll mewn gardd goffa.

 

 

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Dilynwch ni ar twitter - @IndustryACNMW

 

Mai 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 30 Mai 2014

Amongst this month’s new accessions was an aluminium prop withdrawer, known as a 'buller', manufactured by Parsons. It consists of handle and rack, and was used in coal mines for pulling out roof supports (as well as other tasks). This one is unusual in that it is made of aluminium for lightness. However the use of aluminium was later banned (because of its tendency to induce sparking) after the Horden Colliery explosion in 1953.

 

We have been donated the following four badges manufactured in 2014 that relate to the 1984/85 miners’ strike. These include two limited edition badges to commemorate the 30th anniversary of the 1984/85 miners’ strike. The inscription on reverse reads “Forget not the / lessons of / our past”.

 

This badge with the slogan ‘Coal Not Dole’ issued by The Orgreave Truth and Justice Campaign which included ex-miners, Trades Unionists, activists and others determined to get justice for miners.

 

The final badge in this collection is in the shape of a miners flame safety lamp. WAPC-NUM stands for Women Against Pit Closures - National Union of Mineworkers, and was manufactured for their 30th Anniversary.

 

We are currently working on documenting an important collection of approximately 150 film negatives taken by E. Emrys Jones in the 1950s and 1960s. The negatives show the slate industry in north Wales, concentrating on the Dinorwig slate quarry. Many images are of the Dinorwig quarry workshops (Gilfach Ddu) which is now the Welsh Slate Museum, and part of Amgueddfa Cymru. Below are three images taken from this collection.

A general view of Dinorwig Quarry, 1950. It shows the ‘Wellington’ section of Dinorwig Quarry, with the Muriau Shed in the foreground, and the Ceiliog Mawr in the background.

 

This view shows loaded slate wagons outside Gilfach Ddu (now the National Slate Museum) in the 1950s or early 1960s.

 

This group of quarrymen are probably at Dinorwig Quarry.

 

This model of an opencast coal truck was manufactured from South Wales anthracite coal. It is inscribed OPEN CAST / EXECUTIVE.

 

With 2014 being the centenary of the start of the First World War it is poignant that we have acquired a collection of photographs and documents relating to Captain Anthony Starkey of Bristol. Capt. Starkey was master of the S.S. Torrington which was torpedoed and sunk off the Scilly Isles in April 1917. 34 members of the crew were killed, and Capt. Starkey was the sole survivor. He was taken from the ship and held as prisoner aboard the U-boat for 15 days. He was then held in four different prisoner of war camps in Germany (including Brandenburg, Holminden and Strohenmoor).

This view shows the S.S. Torrington with an inset portrait of Capt. Starkey.

 

This photograph shows Capt. Starkey during his internment in Germany. It will have been taken in one of the four prisoner of wars camps in Germany that he was held in.

 

Mark Etheridge

Curatorial Assistant (Industry)

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

 

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 1 Mai 2014

One major acquisition that entered the industry collection this month was a collection of 76 film negatives of collieries in South Wales. 61 of these film negatives show the reconstruction at Hafodyrynys Colliery in 1956. Two images showing the ongoing work are shown here :- 

 

 

Another object to enter the collection this month is this receipt is from the Dinas Steam Colliery Co. Ltd. to Mrs Thomas of the Graig Ddu Inn, Dinas, and is dated 3 December 1887. The Graig Ddu Inn was 100 yards from the colliery, and the tram of coal would have been delivered direct to the house.

 

This set of five British Coal South Wales Area rescue and fire fighting plans are for Marine/Six Bells Colliery. They are dated 23 September 1988. The five plans are stapled together, and the top one is shown here.

 

These two paintings are an important addition to our art collections relating to the coal industry in Wales. They were donated recently and are both oils on canvas. The first is dated January 1862 and is a portrait of Thomas Powell aged 81. Thomas Powell founded the Powell Duffryn Coal Company. In 1840 Powell sunk the first deep mine at Cwmbach, Aberdare. This was followed by further deep mines in Aberdare (Cwmdare, Abernant, Abergwawr, Middle Duffryn and Cwmpennar) and in the Rhymney Valley. At their peak these collieries produced over 400,000 tons of coal each per annum. Thomas was the world's first coal millionaire, and he died in March 1863.

 

The second painting shows Thomas Powell's eldest son, Thomas Powell Junior (1827-1869) with his wife Julia and son John, and dates to about 1862. The family along with the entire safari party they were part of were killed in Abyssinia (now Ethiopia) in 1869 whilst elephant hunting.

 

Mark Etheridge

Curatorial Assistant (Industry)

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

Mawrth 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 27 Mawrth 2014

Amongst this month’s new additions to the collections we have received 16 very interesting share certificates. The Museum holds by far the largest and wide-ranging Welsh-interest share certificate collection held by any public museum, library or archive. The collection ranges across railway and maritime transport, coal mining, the mining and smelting of metals, general industry, and service industries (finance, leisure, consumer products, etc). We seek to consolidate and expand whenever appropriate material is offered.

The Royal Copper Mines of Cobre company was founded in 1835 by predominantly Swansea and Llanelli copper smelting interests who, recognising the rapidly growing importance of Cuban ore to Welsh smelting works, sought to see the mines both worked much more efficiently and on a larger scale as well as under their control rather than under inefficient Spanish colonial direction. These certificates are a rare example of tangible objects reflecting the international reach of globally pre-eminent Welsh copper smelting industry. The two strongest international connections of the industry were with Cuba and Chile, with Cuban connections being especially intimate at Swansea. 

 

This Mynyddbach-y-Glo Colliery Company Limited share certificate dates from 1924. The company was registered 1924. It operated the colliery from 1924 to May 1926 when it when into voluntary liquidation, seemingly an early casualty of the miners’ strike which continued after the end of the General Strike. Winding up was completed in 1927. The colliery comprised a small slant located at Waunarlwydd on the western outskirts of Swansea.

 

This Pontypridd Gas Light and Coke Company share certificate dates from 1852. The company was registered in 1850, and was later purchased by Pontypridd Local Board of Health under the terms of the Pontypridd Local Board (Gas) Act 1893. The Local Board became an Urban District Council in 1907 and the latter authority transferred the gas undertaking to the Wales Gas Board following the passing of the Gas Nationalisation Act 1948. Pontypridd was only the fifth Welsh town to be lit with gas, its Act creating its gas company being early by Welsh standards. At the centre is an interesting vignette of the gas works in front of the Pontypridd’s famous bridge. The bridge was built by William Edwards in 1756. 

 

One donation this month included two commemorative ties that can be seen here. Trelewis drift mine was opened in 1954 and was adjacent to Taff Merthyr colliery. One of the ties show here commemorates 25 Years of its opening. Production ceased soon after this tie was made in 1991.  The other tie commemorates 73 years of Markham Colliery which was opened in 1912. The tie was produced in 1985 during the miners’ strike. Markham colliery was to close the following year. 

 

As well as the ties we were also donated two tobacco or twist boxes. These were used by miners to store their ‘twist’ (chewing tobacco). They were generally made of brass and usually oval in shape, although we have many examples of different materials and shaped tins in our collection. They are usually stamped with the miners name, address or colliery, and also often a date.

Of the two boxes illustrated here one is oval (with the date 1985 stamped underneath) and the other rectangular and in the shape of a book, with a simple combination locking mechanism underneath.

 

One final new accession this month is very poignant as last year we commemorated the 100th anniversary of the Sengehydd disaster in which 440 miners lost their lives in the worst mining disaster in Britain. This horse’s hoof mounted in silverplate was given to Reginald Mortimer of Standard Colliery, Ynyshir for his work with colliery horses during the disaster. It is inscribed "KILDARE" / 1ST HORSE FROM THE / SENGHENYDD / EXPLOSION. OCT. 14. 1913.

For more objects relating to the Senghenydd disaster check out our Images of Industry database. You can also find out more about the disaster in our article Senghenydd 1913 on Rhagor.

 

Mark Etheridge

Curatorial Assistant (Industry)

 Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

 

 

Chwefror 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 27 Chwefror 2014

This month we have been donated six lamp checks to add to our very comprehensive collection of checks. Lamp checks informed colliery management of who was in work and became vital when rescue services needed to know how many men were actually underground during an incident such as a fire or explosion. Colliery check systems apparently became common during the late nineteenth century and became mandatory in 1913 after an amendment to the 1911 Coal Mines Act. The two lamp checks shown here were manufactured by E. Thomas & Williams at their Cambrian Works in Aberdare in 2013 using original dies owned by the company. The one on the left was produced to celebrate the 30th anniversary of Big Pit operating as a museum.

If you would like to find out more information on check and tokens then check out an article written by our coal curator on Rhagor.

http://www.museumwales.ac.uk/rhagor/article/lampchecks

You can also see a selection of checks and tokens from our collection on our online database ‘Images of Industry’.

http://amgueddfacms/industry/images/?action=browse_category&category=1716

 

 

This ophthalmoscope was used by colliery nurse Sister Iris Evans for checking ears and eyes in Pochin and Oakdale Collieries. After completing her training in 1952 Sister Evans joined the National Coal Board as a nursing officer at Pochin Colliery in 1955. Later she was transferred to Oakdale Colliery. She retired in 1985 finishing her career as Senior Nursing Officer for South Wales Area NCB. During her career she helped out during the Six Bells Colliery disaster in 1960. She also vaccinated many miners at Lady Windsor Colliery during a smallpox outbreak in South Wales in the 1950s.

 

 

This large 15 ton piece of coal is now located at Bedwellty Park, Tredegar, and is Grade II listed. It was cut at the Yard Level, Tredegar as a single block with the intention to display it at the Great Exhibition of 1851. It was originally 20 tons, however, after a 5 ton piece broke away in transportation it was decided not to transport it to London as it might not survive the journey. It was subsequently set up in the grounds of Bedwellty House. The smaller block of 2 tons (to the left) was cut in 1951 from the same seam as the earlier one. It was exhibited at the Festival of Britain in London, before being placed next to the earlier block in Bedwellty Park.

 

 

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

 

Ionawr 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 29 Ionawr 2014

We have had a number of interesting objects coming into the Industry collections since my last Blog. Here are just a few.

This wooden full hull ship model is of the m.v. Innisfallen. The Innisfallen was built in 1969 to inaugurate British & Irish Line’s Swansea to Cork ferry service. She was eventually sold to Corsica Ferries and then to Sancak Lines, Turkey. After a number of name changes she was broken up in 2004.

 

The commemorative plate below was manufactured by Ceramic Arts in 1989. It commemorates both the National Justice For Mineworkers Campaign, 5th Anniversary of 1984-85 strike, and the centenary of the National Union of Mineworkers.

 

This illuminated address was presented to Harry Brean by the workmen of the Risca Collieries for bravery during the “Gob Fire” at the Old Black Vein Colliery between July 12th and August 9th 1918. Presented towards the end of the First World War, it is interesting to note that the address states that “the Coal Mines produce their Great Heroes no less than the Battlefield”. The address is of a standard format that was printed by the Western Mail Ltd., Cardiff, and then hand illuminated. Note that his name is spelt incorrectly on address!

 

The object below we believe to be a calendar mount. It was printed on tinplate by Metal Box Company Limited in Neath, c.1960. The image is of a painting by the artist Harold Forster. The original oil on board painting depicts the hot strip mill at Abbey iron and steel works in Port Talbot and dates to 1955. The original painting is in our collection and details of this work and others by Harold Forster can be seen on our Images of Industry online catalogue - http://www.museumwales.ac.uk/industry/images/?action=search&search_type=artist_title&artist=forster&title=

 

 Mark Etheridge

Curatorial Assistant (Industry)

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.