Rydych chi yn:  > 

Ymchwilio ein Coedwigoedd

Hydref 2010

Ryseitiau'r Hydref

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 28 Hydref 2010
Mae Gwledd yr Hydref yn parhau am un diwrnod arall (fory, dydd gwener yr 29ain). Diolch i bawb a ddaeth i mwynhau'r bwyd yr wythnos yma. Mi fyddaf yn blogio ymhellach am yr Hydref cyn bo hir, ond yn y cyfamser dyma'r ryseitiau fe ddefnyddiom:

Mai 2010

Amser Swper @ Nyth Cam!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 20 Mai 2010
Mae'r cywion yn hanner cysgu ac yn cwtsio at ei gilydd i gadw'n dwym
Wrth ddychwelyd mae'r rhiant yn galw mas i'r cywion. Mae hyn yn gadael iddynt gwybod ei fod hi'n amser agor eu cegau! Mae hyn yn gyrru'r cywion yn wyllt wrth iddynt galw nol ac ymladd am y safle gorau yn y nyth
Wrth ddychwelyd mae'r rhiant yn galw mas i'r cywion. Mae hyn yn gadael iddynt gwybod ei fod hi'n amser agor eu cegau! Mae hyn yn gyrru'r cywion yn wyllt wrth iddynt galw nol ac ymladd am y safle gorau yn y nyth
Mae gan yr oedolion llawer o cegau bychain i fwydo!
» View full post to see all images
Edrychwch ar y gyfres yma o lyniau o'r Titywod Fawr sy'n nythu yn ein blwch nythu gyda camerau arbennig!

Moth Night

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 19 Mai 2010

Thanks to everyone who came to the Moth Night last Saturday. It was the first time we've had a moth night at St Fagans and I found it very interesting. I'll definitely like to do more in the future!

My personal favourite moths on the night were the Lunar Marbled Brown and the Nut-Tree Tussock. Here's a list of all the species we found - thanks to Dave at SEWBReC for this!

Micropterix thunbergella

Eriocrania subpurpurella

Agonopterx cf heracliana

Capua vulgana

Dark-barred Twinspot Carpet

Small Phoenix

Golden-rod Pug

Mottled Pug

Brimstone

Coxcomb Prominent

Lunar Marbled Brown

Flame Shoulder

Common Quaker

Hebrew Character

Nut-tree Tussock

Pictures and loads more info on moths can be found at UK Moths

Cywion yn Sain Ffagan!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Mai 2010
13/05/10 Mam a Dad yn bwydo'r cywion
Llun a dynnwyd ar 19/04/2010 09:11:38 Gwlân meddal ar gyfer y nyth.
Llun a dynnwyd ar 19/04/2010 09:47:31

Dilynwch ein camera nyth i weld y Titw Mawr yn Sain Ffagan!

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/2736/

Cafodd wyth wy eu dodwy ar 27 Ebrill, ac fe ddeoron nhw ddoe o’r diwedd. Mae’r cywion mor fach nid oes modd eu gweld ond pan maent yn agor eu cegau. Mae Mr a Mrs Titw Mawr yn brysur yn bwydo eu teulu yn y goedwig yn Sain Ffagan.

Ebrill 2010

Gwyrth y Gwanwyn

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 27 Ebrill 2010
Nest-cam
Captured on 19/04/2010 09:47:31
» View full post to see all images

Ar ôl un o’r gaeafau oeraf a hiraf a gofnodwyd erioed, mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r tywydd wedi bod yn gynhesach na nifer o hafau diweddar. Golyga hyn, ynghyd â’r ffrwydradau o flodau sydd i’w gweld ymhob cae, gardd a hollt yn y pafin bod y gwanwyn hwn yn argoeli i fod yn drawiadol dros ben.

Wedi gaeaf hirach nag arfer mae nifer o rywogaethau sydd fel arfer yn blodeuo’n gynnar yn y tymor wedi ymatal tan nawr. Er enghraifft y Cenau Cyll (‘Cynffonnau Ŵyn Bach’ i chi a fi), a flodeuodd yma ddiwedd Ionawr 2009, ond na ddechreuodd ddod i’r golwg nes dechrau Mawrth eleni. Yn Sain Ffagan mae’r blodeuo hwyr wedi golygu bod sawl rhywogaeth gynnar a hwyr yn blodeuo gyda’i gilydd; Eirlysiau, Llysiau’r Llew, Cennin Pedr a Chlychau’r Gog, felly mae gwledd a hanner i’r llygaid ar hyn o bryd! Am erthygl ddifyr am y tywydd anarferol eleni a’r goblygiadau i fywyd gwyllt cliciwch yma.

Ond mae’r gwanwyn yn fwy na blodau, ac mae crïoedd yr adar wedi bod yn cryfhau wrth i’r tywydd wella. Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae ein cyfeillion pluog yn ceisio denu cymar a gwarchod eu tiriogaeth drwy ganu mor uchel ac mor aml â phosibl. Wedi cyflawni’r dasg hon rhaid iddynt adeiladu nyth a magu nythaid (neu ddwy hyd yn oed os oes ganddynt ddigon o egni). Mae hyn yn fy arwain at newyddion cyffrous sydd gen i am y Titw Mawr sy’n nythu yn ein blwch nythu arbennig. Ar hyn o bryd adeiladu’r nyth a chlwydo yno yn y prynhawn yn unig y mae hi, ond unwaith y bydd yn dodwy wyau (dyma fi’n croesi ‘mysedd) bydd yn hynod o gyffrous! Byddaf yn cadw llygad barcud ar ddigwyddiadau ac yn rhoi unrhyw newyddion ar fy nhudalen Twitter – felly agorwch gyfrif os hoffech dderbyn ‘tweets’ am ein nythaid o gywion ar Twitter!

Mae nifer o adar wedi hedfan o’r cyfandir, neu hyd yn oed Affrica, i fanteisio ar yr holl bryfaid sy’n deor yma yr adeg hon o’r flwyddyn. Teloriaid fel y Siff-saff, yr Helygddryw, Telor y Coed a’r Telor Penddu yw’r mwyafrif o’r adar mudol hyn, ac maent yn ychwanegu digonedd o leisiau newydd i gorws y wawr, sydd ar ei orau ar hyn o bryd. Mae ambell le ar ôl ar daith corws y wawr dydd Sadwrn, os ydych chi awydd codi’n gynnar a mynd am dro o amgylch Sain Ffagan.

Ta waeth, mae’n well i mi ei throi hi. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw’n ôl yn fuan oherwydd mae’n mynd i fod yn dymor prysur!

Tachwedd 2009

Plannu coeden gyda Tree o'clock

Postiwyd gan Chris Owen ar 23 Tachwedd 2009

Gyda dyfodiad y gwyntoedd cryfion a'r glaw trwm wythnos diwethaf dwi'n ymbaratoi at ddiwedd yr hydref a dechrau'r gaeaf. Mae'n drueni gorfod ffarwelio â'r tywydd mwyn a bydd colled ar ôl lliwiau cynnes y dail yn Sain Ffagan. Ond mae'r tywydd garw wedi llarpio'r coed o'u dail sy'n gorwedd yn swp ar lawr.

Er nad ydynt ar eu prydferthaf, ar goed byddaf yn canolbwyntio wrth ddathlu Wythnos Genedlaethol y Goeden. Dros benwythnos olaf Tachwedd edrychwn ar y gwahanol fathau o goed yn Sain Ffagan a'u hadnabod wrth graffu ar y dail, yr hadau, y rhisgl a'r blagur. Bydd yr RSPB yma hefyd yn cynnal gweithgareddau sy'n ystyried pwysigrwydd y coed i'n hadar brodorol. Gan son am adar mae'r bwydo adar-gam yn brysyr iawn ar y foment, ac fe allwch dilyn y datblygiadau diweddaraf trwy'r tudalen Twitter yma

.

Dewch i ymuno â ni ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr pan fyddwn yn ceisio gosod record newydd y byd yn Llyfr Guinness ar gyfer plannu'r nifer uchaf o goed mewn awr. Mae'r ymdrech ar y cyd â llefydd i natur y BBC. Gallwch aros wedyn i greu addurniadau Nadolig cynaliadwy o'r perthi yn y T? Gwyrdd.

Nadolig cynaliadwy hefyd fydd thema fy ngweithgareddau yn y

Medi 2009

Autumn adventure

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Medi 2009
Horse chestnut leaves
Mesen ar goeden dderwen
Mesen Ffawydd
Cnau gastan melys
» View full post to see all images

Firstly, apologies for my extended absence from these pages. I don’t have an excuse other than the summer activities kept me very busy this year! However, I find myself in a bit of a calm period at the moment so I thought I’d update you on what’s coming up over the next few months.

The autumn is fast approaching and the evidence is all around St Fagans. A quick walk about the site reveals bursts of bright red berries on hawthorn bushes and rowan trees and delicate highlights of yellow and orange edging into the green leaves of the beech woodland. A walk in the woods is accompanied by the steady sound of beech mast dropping with the breeze. The horse chestnuts have already begun to fall too, and the acorns and sweet chestnuts look like they won’t be long to follow.

In October activities will focus on this season of change. For Seed Gathering Sunday we will be looking at the variety of tactics trees use to disperse their seed during an enjoyable walk about the grounds.

On October the 24th there’s a real treat in store as the Ty Gwyrdd kitchen will be in action for the first time in years to demonstrate some traditional apple recipes.

The apple theme continues in the Ty Gwyrdd on the 25th of October where you can take part in Feed the Birds Day with the RSPB, and learn how to use apples to make great bird feeders.

During October half term we will be running Autumn Feast activities looking at traditional foods grown in the autumn as well as the wild food that grows in our woods, fields and hedges.

And right at the end of November I will be running activities alongside the RSPB that look at ways of telling trees apart and the importance of trees for wildlife. If that appeals to you why not join us on the 5th of December when we'll be working with the BBC to try and break the world record for the most amount of trees planted in one hour!

So I hope to see you at an event this autumn, and in the meantime get out there and enjoy the sunshine!

Ebrill 2009

Pengliniau bawlyd, cacwn a blodau'r gwynt!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 9 Ebrill 2009
Bladau'r gwynt yn Sain Ffagan

Ar ôl gaeaf hir ac oer dwi'n siŵr bod llawer ohonom ni'n falch iawn bod y gwanwyn wedi cyrraedd o'r diwedd! Er ei bod hi erbyn hyn yn ddechrau Ebrill mae arwyddion cynnar y gwanwyn wedi bod gyda ni ers sbel. Roedd y mis Mawrth hwn ymhlith y rhai sychaf yng Nghymru er 2002 ac roedd bron pobman ym Mhrydain wedi cael lefelau uwch nac arfer o heulwen. Roedd hyn wedi esgor ar ffrwydriad o liw yn ein coedwigoedd gyda blodau'n ymagor, y filfyw, blodyn y gwynt a'r friallen. Mae cacwn hefyd wedi dihuno o'u gaeafgwsg ac wedi cripian o'u tyllau yn y ddaear i ddechrau casglu paill a neithdar i fwydo'r nythfa.

Drwy gydol mis Mawrth cynhaliom ni weithgareddau yn Sain Ffagan gan eich annog i fynd yn weithgar mewn gwarchodaeth gwenyn. Plannodd dros 400 o ymwelwyr flodau gwyllt sy'n gynhenid i Brydain i ddenu gwenyn a phili-palaod. Dwi'n falch dweud eu bod yn ffynnu! Os hoffech chi wybod mwy am warchodaeth gwenyn beth am ymweld â wefan Gwarchod ein Gwenyn?

Byddai tro bach yn y parc neu'r goedwig leol yn ddigon i chi ddeall bod yr adar yn brysur iawn ar hyn o bryd. Mae ein hadar cân yn paru a nythu ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf wedi ymlafnio drwy'r gaeaf llym yma ym Mhrydain ond nid pob un. Mae'r Siff Saff cyntaf yn cyrraedd Prydain yn gynnar ym mis Mawrth o dde Ewrop a gogledd Affrica. Gallwch chi glywed eu cri dau nodyn ‘siff-saff’ nodweddiadol yn ein coedwigoedd, parciau a gerddi wrth fod y gwrywod yn cystadlu am fenywod a thiriogaeth. Beth am foeli clust am eu cri arbennig y tro nesaf rydych chi allan, neu pam na ddewch i ddigwyddiadd Côr y bore bach ar y 3ydd o Fai?

 

Mae gyda ni lawer o weithgareddau ar gyfer y gwanwyn gydag Wythnos Genedlaethol Compost yn digwydd yn gynnar ym mis Mai ac arwyddion y gwanwyn yn ystod hanner tymor mis Mai. Ewch i'r tudalen digwyddiadau am fwy o fanylion. Yn y cyfamser rhowch wybod i mi am ryfeddodau'r gwanwyn rydych chi wedi'u gweld yn ddiweddar yn y blwch sylwadau isod - unrhyw fwtsias y gog eto?

Chwefror 2009

Eira!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 5 Chwefror 2009

Yn debyg i gweddill y wlad, rydym ni wedi bod ymysg tywydd oer ac eiraidd yr wythnos yma. O ganlyniad mae'r adar wedi bod yn mynd trwy'r bwyd yn hynod o gyflym wrth iddynt ceisio adeiladu storfa o fraster i'w helpu trwy'r nosweithiau oer.

Edrychwch ar y lluniau o ein bwydydd adar isod, a pham na wnewch gacen adar i helpu ein gyfeillion bach pluog?

Ionawr 2009

Bwydwch yr adar!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 20 Ionawr 2009

Mae’r dyddiau’n fyr, mae’r glaw yn oer, mae rhew ar y dail ac mae’r gwynt yn rhewi ’nhrwyn; mae’n rhaid ei bod hi’n fis Ionawr! Ond mae’r oerfel yn cael effaith ar greaduriaid eraill heblaw am bobl. Mae’n rhaid i adar fwyta llawer mwy yn ystod misoedd y gaeaf i gadw rhag rhewi i farwolaeth yn y nos. Edrychwch ar y i weld pa mor brysur yw hi!

Mae’r gaeaf yn amser gwych i ddenu adar i’ch gardd gan eu bod yn llai swil wrth ddod i gael bwyd. Efallai y byddwch chi’n denu rhai rhywogaethau nad ydynt yn ymweld â bwydwyr gardd fel arfer.

Mae yna gyngor ardderchog am ddenu adar i’ch gardd ar wefan yr RSPB, a thra eich bod chi yno beth am ymuno â Gwylfa Adar yr Ardd y penwythnos hwn? Gallwch gymryd rhan yn arolwg adar mwya’r byd o gysur eich ystafell fyw!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.