Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Dros y pythefnos diwethaf rydym ni wedi bod yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer teuluoedd i'w wneud ag arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Wnaeth dros 400 ohonoch chi gymryd rhan ac mai hi wedi bod yn bythefnos bendigedig o anturiaethau ffotograffig! Rydw i wedi bod yn brysur yn llwytho siwd gymaint o'r lluniau ag sy'n bosib i dudalen Flickr Clwb Ffoto AGC ac mae rhaid i mi ddweud eu bod nhw'n edrych yn wych! Mae'r lluniau ar y dudalen Flickr wedi eu trefnu i mewn i setiau ar ochr dde'r dudalen felly os wnaethoch chi gymryd rhan y cwbl sydd angen i chi wneud yw clicio ar ddyddiad eich ymweliad i'r Amgueddfa a chwilio am eich enw!

Mi fydd y lluniau yn cael eu harddangos ar y sgrin yng Nghanolfan Ddarganfod Clore yn yr Amgueddfa ar ddydd Sadwrn Medi'r 8fed felly os wnaethoch chi gymryd rhan yn y gweithdai dewch i weld eich lluniau yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol!

Hoffwn ddiolch i Cat, Lauren a Catherine am wneud job mor dda o redeg y gweithgareddau a hoffwn ddiolch hefyd i bawb wnaeth cymryd rhan. Diolch!

[delwedd: ]

Cadno gan Patrick - NMC Photo Workshop - 24/08/12

Os ydych chi unrhyw beth fel fi, byddwch wedi bod yn gwylio rhaglenni gwych Springwatch ar y BBC dros y diwrnodau diwethaf. Mae’r gwanwyn yn amser gwych o'r flwyddyn ym myd natur gyda chymaint yn digwydd o'n cwmpas, ac mae Amgueddfa Sain Ffagan yn lle gwych i ddod wyneb yn wyneb gydag amryw o fywyd gwyllt! 

Dros hanner tymor, beth am ddod i ymweld â ni a chodi un o'n llwybrau natur teulu, y gallwch ddod o hyd i yn y brif dderbynfa ac yn Oriel 1. Bydd y llwybr yn mynd â chi i’r llefydd gorau yn yr amgueddfa i weld ein bywyd gwyllt gwych. Gallwch wylio adar yn bwydo o gysur ein cuddfan adar, ymweld â'r Tanerdy lle gallwch wylio ein hystlumod pedol lleiaf yn clwydo ar ein camera is-goch a hyd yn oed cymryd golwg i mewn i'r pyllau d?r i weld madfallod d?r a chreaduriaid eraill sydd wedi ei gwneud yn eu cartref ynddynt. 

Trwy gydol yr amgueddfa mae adar yn nythu, boed yn rhai o'r hen adeiladau, mewn coed neu yn rhai o'r blychau nythu yr ydym wedi'u rhoi i fyny. Drychwch ar y gnocell fraith fwyaf (yn y llun) yn nythu mewn coeden. Gallwch hyd yn oed wylio teulu o ditw Tomos las yn nythu yn un o'n blychau nythu yn fyw ar ein gwefan.

Gwyliwch teulu'r Titw Tomos Las yn few ar ein gwylltgamera fyw

Gobeithio bydd y tywydd hyfryd rydym wedi cael yn ddiweddar yn dychwelyd oherwydd byddaf yn treulio amser yr wythnos nesaf yn dangos rhai o'n huchafbwyntiau bywyd gwyllt. O ddydd Mercher i ddydd Gwener yr wythnos nesaf (Mehefin 6-8) byddaf yn y guddfan adar rhwng 11-1 a binocwlars a thaflenni adnabod ac yna yn y Tanerdy rhwng 2-4 yn dangos ein hystlumod gyda'r camera. Os ydych yn cael y cyfle, dewch draw, codwch un o’n llwybrau natur a dewch i ddweud helo!

Video Clip, taken 30/05/2012

bird-nest.mp4

[delwedd: ]

Titw Tomos Las yn ymddangos allan o un o'n blychau nythu!

[delwedd: ]

Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo cyw sy'n nythu tu fewn i'r goeden.

Y peth cyntaf i’w wneud eleni yw dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Roedd 2011 yn flwyddyn brysur iawn i’r project Archwilio Natur yma yn Sain Ffagan. Cafodd y project ei lansio’n swyddogol ym mis Ebrill, gydag amserlen lawn o ddigwyddiadau drwy gydol y gwanwyn a’r haf oedd yn cymryd golwg fanylach ar fywyd gwyllt diddorol yr Amgueddfa. 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gymryd rhan yn ein digwyddiadau gan wylio adar yn y guddfan, chwilio am fadfallod d?r yn y pwll neu wylio’r ystlumod pedol lleiaf drwy ein camera is-goch. Peidiwch â phoeni os methoch chi’r digwyddiadau, bydd cyfleon eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos ar dudalennau Digwyddiadau. http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/digwyddiadau/?site=stfagans 

 

Mae’r guddfan adar yn dal yn agored i ymwelwyr wrth gwrs. Mae’n leoliad gwych i ymlacio a gwylio adar y goedwig yn bwydo wrth i chi gerdded llwybr y goedwig. Dwi’n si?r bod yr adar yn gwerthfawrogi’r bwyd gan ei bod hi’n aml yn anodd iddyn nhw ganfod bwyd yn y gaeaf, â hithau mor oer hefyd! Os yw’r guddfan braidd yn oer, gallwch chi wylio rhai o’r adar yn bwydo o gynhesrwydd y Cwt Natur yn Oriel 1, neu o gartref hyd yn oed. http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/coedwig/gwylltgamerau/Bwydo_adar_gam/ 

Mae mis Ionawr yn amser delfrydol i chi ddysgu pa adar sy’n ymweld â’ch gerddi chi. Bydd yr RSPB yn cynnal eu Big Garden Bird Watch dros benwythnos 28-29 Ionawr. Beth am gymryd awr i wylio’r ardd a chofnodi pa adar sy’n ymweld. Gallwch chi gofrestru a dysgu rhagor ar wefan yr RSPB. http://www.rspb.org.uk/birdwatch/ 

Dyma ni’n manteisio ar y tywydd sych, ond gwyntog iawn y bore ‘ma i osod blychau nythu. Rydyn ni’n gobeithio denu Titwod Mawr i un blwch, a Robiniaid i’r llall. Mae camera yn y ddau, felly dylen ni gael lluniau da o unrhyw wyau a chywion os bydd yr adar yn cael eu denu. Byddwn ni’n rhannu unrhyw luniau gyda chi wrth gwrs! 

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein bywyd gwyllt ni a digwyddiadau natur yn yr Amgueddfa, gallwch chi ein dilyn ni ar Twitter ar www.twitter.com/Nature_StFagans neu anfonwch ebost at natur.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

[delwedd: ]

Archwilio Natur yn Sain Ffagan

[delwedd: ]

Cnocell Fraith Fwyaf ffoto gan G Bonello

Blog adar

Danielle Cowell, 11 Tachwedd 2011

Coch y Berllan Benyw yn bwydo yn ein coedwigoedd heddiw. Dewch i weld yn ein cuddfan adar www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/coedwig/neu gwyliwch nhw o'ch gartref www.amgueddfacymru.ac.uk/coedwig/gwylltgamerau/

[delwedd: ]

Da na na na na... bat cam! bat cam!

Danielle Cowell, 26 Gorffennaf 2011

Dewch i weld camera ystlumod Sain Ffagan, lle gallwch chi wylio Ystlumod Pedol Lleiaf yn magu eu cenawon. Mae’r camera yn adeiladau’r Tanerdy a gellir ei weld bob dydd o fis Ebrill hyd fis Hydref.

Neu beth am alw draw i un o’n Diwrnodau Gweithgaredd Archwilio Natur pan fydd Hywel Couch wrth law i ateb cwestiynau am ystlumod ac adar. http://tinyurl.com/3z5a2q5

Os taw gwylio ystlumod wedi iddi nosi sy’n mynd â’ch bryd, archebwch le ar ein taith ystlumod deuluol. http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/digwyddiadau/?event_id=5029

Heddiw, ar ôl gosod goleuadau Is-goch newydd i wella’r ddelwedd ar y camera, llwyddom i gyfri tua 50 ystlum, ac roedd 20 yn fabanod a anwyd dros yr haf.

Yr wythnos diwethaf, mynychodd tîm o arbenigwyr ystlumod gwrs arbenigol dan arweiniad Wildwood Ecology. Yn ystod y cwrs, recordiwyd 6 math gwahanol o ystlum sy’n byw ar y safle yn cynnwys: Ystlum Pedol Lleiaf, Ystlum Natterer, Ystlum Adain-lydan, Ystlum Soprano Lleiaf, Ystlum Hirglust ac Ystlum y D?r.

[delwedd: ]

Ystlum Pedol Lleiaf — hedfan yn y Tanerdy yn y nos.

[delwedd: ]

Ystlum Pedol Lleiaf — gorffwys yn y Tanerdy

[delwedd: ]

Ystlum Pedol Lleiaf — gorffwys yn y Tanerdy.

[delwedd: ]

Llun aneglur iawn o ystlum ifanc yn dysgu hedfan. Os edrychwch chi'n ofalus, gallwch chi weld ei fam yn ei ddal wrth iddo gryfhau ei adenydd. Dewch i'w gweld gyda'ch llygaid eich hun!

[delwedd: ]

Ystlum Soprano Lleiaf. Un o tua 400 sy'n clwydo uwchben swyddfeydd Sain Ffagan.

[delwedd: ]

Ystlumod Soprano Lleiaf yn dychwelyd i'w man clwydo wedi cael eu harchwilio gan arbenigwyr ystlumod.

[delwedd: ]

Ystlum Mawr – un o’r ystlumod mwyaf yn y DU. Mae i’w weld yn aml yn hedfan dros Sain Ffagan yn y cyfnos.