Rydych chi yn:  > 

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2013

Plannu a mesur

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Tachwedd 2013
Cawsom brynhawn hyfryd yn blannu eu bylbiau cennin pedr a crocws. Ysgol SS Philip and James CE Primary
Cafodd y plant amser gwych ac yn wirioneddol gyffrous ac yn frwdfrydig am y prosiect. Ysgol Brunshaw
Roedd y tywydd yn garedig i ni! Edrych ymlaen at ein harsylwadau a chofnodi. Ysgol Stanford in the Vale.
» View full post to see all images

Mae dros chwe fil o fylbiau wedi cael eu plannu ar draws y DU gan y Gwyddonwyr Gwych sydd yn cadw cofnodion tywydd i ymchwilio newid yn yr hinsawdd.

Roedd y tywydd yn ystod yr wythnos plannu yn wlyb iawn, ond er hyn, wnaeth y disgyblion mwynhau garddio yn yr awyr iach. Creodd y disgyblion labeli ar gyfer eu planhigion a mabwysiadu'r bylbiau y bydd yn gofalu am dan wanwyn nesaf. Edrychwch ar rai o'r lluniau a anfonwyd i mewn o ysgolion.

Dechreuodd yr ysgolion i gadw cofnodion tywydd. Maent yn dysgu sut i gofnodi tymheredd a mesur glawiad. Yna, maent yn llwytho cofnodion hyn i'n gwefan gan ddefnyddio eu sgiliau TGCh. Hyd yn hyn, derbyniwyd pum deg pedwar o gofnodion - sydd yn anhygoel!


Hoffwn ddweud helo arbennig i Isaac o Lancashire a ymwelodd ag Amgueddfa Caerdydd dros hanner tymor i ddweud helo. Yn anffodus, roeddwn yn gweithio yn plannu ein Gweirglodd Drefol newydd ar y pryd a ddim wedi cael siawns i gwrdd ag Isaac. Mae'n ddrwg gennym i colli chi Isaac - gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad â Chaerdydd.

Athro'r Ardd.

Eich sylwadau:

SS Philip and James CE Primary School: We're not sure our laminated labels will survive the winter so we wrote our names on the lollypop sticks and on the side of the pots in case the pictures fall off. Any other advice welcome! Here are some comments from the children: "I really liked comparing the size of the bulbs." "I enjoyed seeing the pointy part of the daffodil peeping through the compost." "Putting the soil in and getting my hands messy was the best bit". "It was really cool." Prof.P: Glad you enjoyed planting. Keeping the tags on the labels is tricky. I think what you have done is great. Some schools use a permanent white marker pen to write on the pots.

Kilmaron Special School: This year we have planted our bulbs in 4 different places to see if they grow better at the front of the school or at the back. We have planted some in the bulbs in a new bed and some in old beds to see if the soil makes a difference. Prof P: Great investigative skills Kilmaron - please let us know if you see any changes and if they are as you predict?

Glyncollen Primary School: Our bulbs are in good condition. We enjoyed planting them and can't wait to see them grow. Prof.P: Glad the bulbs are doing well and that you are enjoying the project again at Glyncollen.

Greyfriars RC Primary School: I am really enjoying it thank you for last year. I'm loving the bulbs mine are called Earl and Willum. Prof.P: I'm delighted to hear you enjoyed and are continuing to this year at Greyfriars.

Ladywell Primary School: We are really enjoying looking after the bulbs. We will be a few days behind everyone else as unfortunately they were knocked down and we had to replant the bulbs. We are thankful that you gave us more bulbs because they were destroyed. We are also thankful for including us in the project. Prof.P: Glad you got the bulbs and more importantly that you haven't given up!

Bleasdale CE Primary School: We have been scaring away the slugs! Prof.P: Many gardeners will be very interested to know how you are doing this Bleasdale. Let me know.

Raglan VC Primary: We removed lots of fallen leaves from the top of the pots. No watering required this week.

Ysgol Bro Eirwg: Ar ddydd Mercher cafon ni 19cm o law, sef 190mm - mae'r siart dim ond yn mynd i 100mm! Hefyd ar ddydd Gwener cafon ni 11cm o law, sef 110mm, yr un broblem gyda'r siart! Diolch Athro.Ardd: Llawer iawn o glaw! Wnai newid y furflen we - diolch.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: It's interesting to see the difference between the highest and the lowest temperatures in one week. We are very excited to be taking part in the project. We want to know what will happen. Prof.P: Hopefully in the spring you will have some beautiful flowers!

Culross Primary School: We are going to send our weather reports on Monday’s. On Friday the rainfall was 10 mm because it was hailstones on Thursday evening. Prof.P: Wow hailstones already! We had some in Cardiff too - I got soaked!

Burscough Bridge Methodist School: There was a high amount of rainfall this week and due to the weather conditions over Wednesday night the gauges tipped and lost the contents. Prof.P: I use a big lump of clay to help keep my rain gauge in place but most days it should be fine in the soil.

 

Hydref 2013

Diwrnod plannu enfawr

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Hydref 2013
Plannu eich bylbiau - Powerpoint

 

Dim ond pum diwrnod tan yr wythnos plannu fawr a fydd yn cael eu cynnal ledled y DU fel rhan o'r ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion!

Gobeithio y bydd y tywydd yn garedig i ni!

Bydd chwech a hanner mil o ddisgyblion yn plannu bylbiau fel y cam 1af yn yr ymchwiliad hinsawdd gyffrous.

Bydd ysgolion Saesneg a Chymraeg yn plannu ar yr 21 Hydref ac yn yr Alban ar 25.

I bawb sy’n plannu:

 • Cofiwch wneud eich labeli cyn plannu!
 • Darllenwch hwn cyn Plannu eich bylbiau i sicrhau brawf-deg!
 • Danfonwch lun neu ‘Tweet’  i mi o'ch dosbarth yn plannu i'w defnyddio yn y blog hwn.


Fy nghyfrif Twitter yn www.twitter.com / professor_plant

Pob lwc!

Athro'r Ardd

Arbrawf oddfog!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Hydref 2013
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
Gwirfyddolwyr addysg: Bethan Lloyd, Liam Doyle a Claire Amundson.
Ystafell llawn bylbiau.
» View full post to see all images

Helo! Fy yw'r Athro'r Ardd a hoffwn groesawu'r chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ar draws y DU sy'n cymryd rhan yn y Bylbiau'r Gwanwyn i Ymchwiliad Ysgolion eleni!

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio!

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 150 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn!

 • Cymerwch olwg ar y map i weld ble mae'r bylbiau yn cael eu hanfon ar draws y DU
 • Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto - dilynwch y ddolen hon.
 • Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorbŷr, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '. Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn ddiogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.”

Dim ond ychydig o wythnosau tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd

Gorffennaf 2013

Gwyddowyr Gwych yng Nghwm Rhondda

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 8 Gorffennaf 2013
Derbyn tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych.
Cystadleuaeth adeiladu nyth mawr.
Hela bwystfilod bach – allwch chi weld y neidr filtroed?
» View full post to see all images

Ysgol Gynradd Williamstown, yng Nghwm Rhondda, ddaeth yn gyntaf o’r chwedeg tri o ysgolion yng Nghymru a gymrodd ran yn ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn yr Amgueddfa eleni.

Enillodd y dosbarth o Wyddonwyr Gwych daith natur i Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, lle cawsant eu tystysgrifau. Fel rhan o'r daith, cawsant gyfle i astudio madfallod dŵr, chwilio am fwystfilod bach, gwylio ystlumod ac adeiladu nythod mawr yn y goedwig!

Athro'r Ardd: ''Cafodd pob un o’r disgyblion ddiwrnod gwych a dylen nhw fod yn falch iawn o'r ffordd maen nhw wedi cynrychioli eu hysgol. Roedd y safon yn uchel iawn eleni; mae’r ysgolion i gyd yn gwella wrth gofnodi eu data. Gwnaeth Williamstown yn arbennig o dda gyda'u cofnodi ac wedi bod yn frwdfrydig iawn o'r cychwyn fis Tachwedd diwethaf tan ddiwedd y gwanwyn – a ddaeth yn hwyr iawn eleni!"

Alison Hall, Athrawes yn Ysgol Gynradd Williamstown: "The pupils said it was the best day out they had ever had - they loved viewing the bat roost in particular! In terms of the investigation, the children have have loved the whole process from planting and recording to measuring and waiting for the first bloom to appear. It has been great for improving their science, numeracy and ICT skills. We are now really enthused about nature and the environment and are keen to set-up more outdoor investigations in our school grounds".

Os hoffech chi gymryd rhan yn y project hwn y tymor nesaf, llenwch y ffurflen gais ar-lein: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/1738/

I weld ein hadroddiad gwerthuso gan athrawon (Saesneg yn unig), cliciwch ar y ddolen hon: https://scan.wufoo.com/reports/spring-bulbs-for-schools-evaluation-report/

Fel y gwelwch o'r cwestiwn gwerthuso isod mae’r project yn drawsgwricwlaidd:

 

 

 

Mehefin 2013

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2013

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Mehefin 2013

Mae project ‘Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion’ yn gyfle i filoedd o wyddonwyr ysgol weithio gydag Amgueddfa Cymru i archwilio newid yn yr hinsawdd a'i ddeall.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol  wedi bod yn cadw cofnod o'r tywydd a phryd mae eu blodau'n agor, fel rhan o astudiaeth hirdymor o effeithiau'r tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Mae tystysgrifau wedi cael eu hanfon at yr holl ddisgyblion yn 3979 a gwblhaodd y prosiect eleni.

Mae rhagor o fanylion yn adroddiadau Athro'r Ardd neu gallwch chi lawrlwytho'r daenlen i astudio'r patrymau!

 • Gwnewch siartiau amlder a graffiau i ganfod y cymedrau.
 • A wnaeth blodau agor yn hwyr mewn ysgolion oedd yn cofnodi tywydd oer?
 • Sut wnaeth tymheredd, heulwen a glaw effeithio ar ddyddiadau blodeuo ar gyfartaledd?
 • Chwiliwch am dueddiadau mewn gwahanol lefydd yng Nghymru.
 

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

Mai 2013

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2013

Postiwyd gan Catalena Angele ar 23 Mai 2013

Ychydig wythnosau yn ôl dyma fi’n cyhoeddi enillwyr a goreuon y Gystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr, a nawr gall pawb weld y lluniau gwych ar y wefan!

Roeddwn i’n chwilio am ddarluniau botanegol – darluniau gwyddonol o blanhigion. Roeddwn i’n chwilio am luniau prydferth, ond roedd yn rhaid i rannau gwahanol y cennin Pedr fod wedi eu labelu’n glir.

Mae’r 1af, 2il a’r trydydd yn ennill pecyn gwylio adar a binocwlars bach. Bydd y goreuon eraill yn derbyn bag o hadau blodau i’r ardd.

Cliciwch yma i weld Enillwyr a Goreuon eleni.

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/3956/

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Gardd Ysgol SS Philip and James

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School yn mesur ei genhinen Bedr.
Disgyblion ysgol SS Philip and James Primary School yn Lloegr yn cofnodi tymheredd.
» View full post to see all images

Diolch i Ysgol SS Philip and James am y lluniau ardderchog hyn.

Eich gardd yn edrych yn hyfryd!

Diolch yn fawr,

Athro’r Ardd

Addewid Athro’r Ardd: Fydda i ddim yn anghofio’r blodau hwyr

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Nick a Pat Bean mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod ar eu fferm Springfields Fresh Produce ym Maenorbŷr, ger Dinbych-y-pysgod. Dyma o ble daeth eich cennin Pedr chi!
Nick a Pat Bean
Blodau yn Ysgol Gynradd Rogiet, Cymru.

Helo na Wyddonwyr Gwych,

Mae 4116 ohonoch chi wedi helpu gydag ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn eleni – mae’n ANHYGOEL! Rydw i’n chwysu chwartiau’r wythnos hon yn ceisio paratoi’r tystysgrifau i gyd i chi!

Ond dyw ymchwiliad pawb heb orffen eto, mae rhai blodau yn dal heb agor.

Beth i’w wneud os nad yw’r blodau wedi agor eto?

Daliwch ati i anfon cofnodion aton ni! Os ydy’ch blodau chi yn dal heb agor mae daliwch ati i ymchwilio! Pan fyddan nhw’n agor, gallwch chi gofnodi’r dyddiad a thaldra’r planhigyn ar y wefan.

Pam fod dyddiad cau felly?

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i fi ysgrifennu adroddiad arbennig sy’n crynhoi’r holl ddata fyddwch chi’n ei anfon ata i. Mae’r amser wedi dod i fi ysgrifennu’r adroddiad nawr. Bydd yr holl gofnodion a gyrhaeddodd cyn y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn adroddiad eleni.

Beth sy’n digwydd i’r cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau?

Bydda i’n ychwanegu cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau i’r bas data ac yn eu cynnwys yn adroddiad y flwyddyn nesaf. Mae pob un o’ch cofnodion chi’n bwysig iawn a byddan nhw’n helpu’r ymchwiliad i fod yn fwy cywir yn y dyfodol. Fydd eich data chi ddim yn cael ei golli neu ei wastraffu, rwy’n addo.

Pwy sydd yn y llun??

Gadewch i fi eich cyflwyno i Nick a Pat Bean, perchnogion fferm Springfields Fresh Produce, o ble daeth bylbiau eich cennin Pedr! Yn y llun, maen nhw’n sefyll mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod sydd yn tyfu ar eu fferm.

Pwy sydd wedi anfon cofnodion blodau am y tro cyntaf?

Diolch i’r ysgolion canlynol am anfon eu cofnodion blodau cyntaf: Gladestry C.I.W. School, Williamstown Primary, St Athan Primary, Ysgol Hiraddug and Bwlchgwyn CP School yng Nghymru, Hawthornden Primary School, Ladybank Primary School, Tynewater Primary School ac Torbain Primary School yn yr Alban, ac Larkrise Primary School, Britannia Community Primary School ac Thorneyholme RC Primary School yn Lloegr.

Diolch hefyd i’r ysgolion sy’n dal i anfon mwy a mwy o gofnodion – mae ein hymchwiliad yn mynd yn fwy ac yn fwy cywir bob tro!

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 

Ebrill 2013

Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2013

Postiwyd gan Catalena Angele ar 22 Ebrill 2013
Disgyblion Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg, de Cymru
Disgyblion Ysgol Gynradd Babyddol St Josephs ym Mhenarth, de Cymru

Bydd Amgueddfa Cymru yn dyfarnu Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych i wyth deg pump o ysgolion ar draws y DU eleni, i gydnabod eu cyfraniad i Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn – Newid Hinsawdd.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion! Mae rhestr o’r enillwyr isod, ydy’ch ysgol chi yno?

Roedd mwy na dwywaith cymaint o ysgolion yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad eleni, sy’n newyddion gwych. Mae’n hyfryd bod cymaint ohonoch chi’n helpu gyda’r ymchwiliad pwysig yma.

Diolch i bob un o’r 4116 disgybl a helpodd eleni! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi, mesur a chofnodi – rydych chi i gyd yn Wyddonwyr Gwych! Bydd pob un yn derbyn tystysgrif a phensel Gwyddonydd Gwych, ac fe fyddan nhw’n cyrraedd eich ysgol tua canol mis Mai.

Diolch yn fawr i Edina Trust am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r holl broject!

Enillwyr 2013

Diolch i’r tri enillydd wnaeth anfon y nifer fwyaf o ddata tywydd.  Bydd pob un yn derbyn trip ysgol llawn hwyl i atyniad natur.

 • SS Philip and James Primary School yn Lloegr
 • Ysgol Gynradd Williamstown yng Nghymru
 • Wormit Primary School yn yr Alban

Ail safle

Bydd pob ysgol yn derbyn tocyn anrheg i brynu offer ar gyfer eich projectau garddio.

 • Balcurvie Primary School yn yr Alban
 • Ysgol Gynradd Sofrydd yng Nghymru
 • Stanford in the Vale Primary School yn Lloegr

Clod uchel

Bydd pob ysgol yn derbyn tystysgrifau, pensiliau, hadau blodau’r haul a hadau perlysiau.

 • Balmerino Primary School
 • Blaenycwm Primary School
 • Britannia Community Primary School
 • Coed-y-Lan Primary School
 • Coppull Parish Primary School
 • Dunbog Primary School
 • Freuchie Primary School
 • Glyncollen Primary School
 • Henllys CIW Primary School
 • Oakfield Primary School
 • St Athan Primary School
 • St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • St Roberts Roman Cathlic Primary School
 • Torbain Primary School
 • Tynewater Primary School
 • Westwood CP School
 • Ysgol Gynradd Talybont
 • Ysgol Nant y Coed
 • Ysgol y Ffridd

Cydnabyddiaeth arbennig

Bydd pob ysgol yn derbyn tystysgrifau, pensiliau a hadau blodau’r haul.

 • Brynhyfryd Junior School
 • Bwlchgwyn CP School
 • Darran Park Primary
 • Gladestry CIW School
 • Greyfriars RC Primary School
 • Hawthornden Primary School
 • Kilmaron Special School
 • Lakeside Primary School
 • Llangan Primary School
 • Magor Church in Wales Primary School
 • Milford Haven Junior School
 • Newburgh Primary School
 • Newport Primary School
 • Rhydypenau Primary School
 • Rogiet Primary School
 • St Mary's Catholic Primary School (Wales)
 • St Mary's RC Primary School (England)
 • Stepping Stones Short Stay School
 • Thorneyholme RC Primary School
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Bryn Garth
 • Ysgol Clocaenog
 • Ysgol Deganwy
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Porth y Felin

Ysgolion i dderbyn tystysgrifau

Bydd pob ysgol yn derbyn Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych a phensiliau.

 • Archbishop Hutton's Primary School
 • Auchtertool Primary School
 • Cadoxton Primary School
 • Christchurch CP School
 • Duloch Primary School
 • Eyton Church in Wales Primary School
 • Freckleton CE Primary School
 • Fulwood and Cadley Primary School
 • Harwell Primary School
 • Holy Family RC Primary School
 • Hywel Da Primary School
 • Ladybank Primary School
 • Ladygrove Park Primary School
 • LasswadePrimary School
 • Lever House Primary School
 • Manor Primary School
 • Medlar with Wesham CE Primary School
 • Nether Kellet Primary School
 • Northbourne CE Primary School
 • Park Primary School
 • RAF Benson Primary School
 • Rishton Methodist Primary School
 • Sherwood Primary School
 • St John's Catholic Primary School
 • St Nicholas Primary School
 • Stepaside CP School
 • Tor View Community Special School
 • Weeton Primary School
 • Windale Primary School
 • Ysgol Capelulo
 • Ysgol Gymunedol Dolwyddelan
 • Ysgol Iau Hen Golwyn
 • Ysgol Morfa Rhianedd
 • Ysgol Pencae

Da iawn, rydych chi wedi gwneud gwaith ANHYGOEL.

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2013

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am creu darluniau botanegol ardderchog!

 • 1st: Oliver – Stanford in the Vale Primary School
 • 2nd: Sam – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • 3rd: Daniel (age 6) – Stanford in the Vale Primary School

Goreuon y Gweddill

 • Etward? (age 6) – Stanford in the Vale Primary School
 • Finlay (age 7) – Stanford in the Vale Primary School
 • Jemima – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joe – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joshua – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joshua (age 7) – Stanford in the Vale Primary School
 • Larson (age 11) – Stanford in the Vale Primary School
 • Leo – Stanford in the Vale Primary School
 • Nathan – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • William (age 5) – Stanford in the Vale Primary School

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Cofiwch anfon eich cofnodion blodau

Postiwyd gan Catalena Angele ar 17 Ebrill 2013
Mae anifeiliaid sy'n gaeafgysgu fel ystlumod, brogaod a madfallod wedi dihuno a mynd yn ôl i gysgu am ei bod hi'n rhy oer! Image courtesy of Bat Conservation Trust
Broga cyffredin, Rana temporaria

Y dyddiad cau estynedig i chi anfon eich cofnodion blodau ata i yw dydd Gwener 19 Ebrilldydd Gwener yma blantos y bylbiau! Cofiwch anfon eich cofnodion ata i ar y wefan.

Cofiwch hefyd edrych ar y blog bylbiau wythnos nesaf pan fydda i’n cyhoeddi enillwyr y Cystadlaethau! Bydd enillwyr y Gystadleuaeth Tynnu Llun Blodau ac enillwyr y Daith Gweithgaredd Natur yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 22 Ebrill.

Blodau pwy sydd wedi agor yr wythnos hon?

Yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside, Ysgol Bryn Garth, Ysgol Christchurch ac Rhydypenau Primary School, yn Lloegr Manor Primary School and Coppull Parish Primary School ac yn yr Alban Wormit Primary School i gyd wedi anfon eu cofnodion blodau. Da iawn a diolch yn fawr i’r ysgolion yma!

Mae tipyn o sôn ar y newyddion yn ddiweddar am yr oerfel a’r eira, a pa mor hwyr mae’r planhigion yn blodeuo eleni.  Oeddech chi’n gwybod taw dyma’r mis Mawrth oeraf ym Mhrydain ers dros 50 mlynedd? Roedd hi’n oerach ym mis Mawrth na misoedd y gaeaf hyd yn oed – Rhagfyr, Ionawr a Chwefror! Does dim rhyfedd bod rhai o’n blodau ni’n hwyr yn agor eleni.

Edrychwch ar wefannau Newyddion y BBC* neu Met Office News* am ragor o wybodaeth am y straeon oerllyd yma.

Ym mis Mawrth, adroddodd papur newydd y Guardian bod planhigion yn blaguro ac yn blodeuo’n hwyr eleni, yn enwedig yn yr Alban, a bod anifeiliaid sy’n gaeafgysgu fel ystlumod, brogaod a madfallod wedi dihuno a mynd yn ôl i gysgu am ei bod hi’n rhy oer!

Yn anffodus, gall tywydd oer arwain at fwy o lygredd yn yr aer*. Byddwn ni’n cynhyrchu mwy o lygredd drwy gynhesu ein tai, ond mae’r awyr oer, llonydd hefyd yn golygu bod gronynnau yn casglu yn yr atmosffer yn lle anweddu neu gael eu chwythu i ffwrdd.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

*Erthyglau allanol yn Saesneg yn unig

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.