Chwefror 1005

1 Cyflwyniad

1.1 Pob blwyddyn, mae miloedd o blant a phobl ifanc yn ymweld ag Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC). Mae llawer o'r plant a'r bobl ifanc hyn yn ymweld mewn grwpiau wedi eu trefnu ymlaen llaw neu gyda'u teulu a'u ffrindiau. Er mai'r oedolyn sy'n goruchwylio sy'n bennaf gyfrifol am les y plentyn, mae AOCC am sicrhau bod yr holl blant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed yn yr amgueddfeydd.

1.2 Bydd AOCC yn cyfeirio unrhyw faterion amddiffyn plant at yr asiantaethau priodol. Yn benodol, os bydd achos yn codi sy'n golygu, neu a allai olygu, achos cyfreithiol yn erbyn plentyn, bydd y Cydlynydd Diogelwch yn cysylltu â'r heddlu.

1.3 Dylid nodi y dylai plant sy'n dod i mewn i adeiladau ac orielau heb oruchwyliaeth uniongyrchol gael croeso os ydyn nhw'n ymddwyn mewn ffordd briodol. Mae AOCC yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw blant o dan 14 oed os nad ydyn nhw yng nghwmni oedolyn.

1.4 Mae AOCC am amddiffyn ei staff rhag honiadau annheg hefyd: bydd y canllawiau yn y polisi hwn yn sicrhau nad oes unrhyw amheuaeth am gyfrifoldebau a safonau.

1.5 Bydd y polisi hwn yn berthnasol i'r holl staff parhaol a dros dro. Lle bo'n briodol, gellir diystyru'r darpariaethau yn achos ymgynghorwyr neu wirfoddolwyr lle bo'r risg yn isel.

1.6 Drafftiwyd y polisi hwn gyda chyngor Tîm Amddiffyn a Lleoli Plant Llywodraeth Cynulliad Cymru, yr NSPCC a Phlant yng Nghymru ? cyfeiriwyd hefyd at "Ganllawiau Amddiffyn Plant Cymru-gyfan".

2 Cefndir cyfreithiol

2.1 Mae Deddf yr Heddlu 1997, Deddf Amddiffyn Plant 1999 a Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000 yn cynnig system integredig ar gyfer amddiffyn plant. Yn ei hanfod, mae'r ddeddfwriaeth yn golygu y gellir gwahardd unigolion rhag gweithio gyda phlant ar sail un neu ragor o restrau swyddogol. Mae'n drosedd i gyflogydd recriwtio unigolyn sydd wedi ei wahardd i swydd sy'n golygu gweithio gyda phlant (D.S. mae hyn yn berthnasol i waith gwirfoddol hefyd).

2.2 Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol (GGC) gyfystyr â'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (SCT) ac mae'r ddau yn gweithredu fel "siop un-stop" i gyflogwyr ddilysu a yw darpar aelod o staff wedi ei [g]wahardd rhag gweithio gyda phlant. Dim ond archwiliadau safonol sydd ar gael o'r GGC, ac mae archwiliadau mwy manwl ar gael drwy'r SCT.

3 Datganiad Polisi

3.1 Fel un o brif sefydliadau diwylliannol ac addysgol Cymru, rydyn ni'n credu bod :

 • Lles y plentyn neu'r person ifanc yn hanfodol bwysig.
 • Bod gan bob plentyn yr hawl i gael ei amddiffyn rhag niwed.
 • Y dylid ymchwilio i unrhyw amheuon a honiadau o gamdriniaeth yn y ffordd gywir ac ymdrin â nhw'n gyflym ac mewn ffordd briodol.
 • Dylai'r holl staff, contractwyr a gwirfoddolwyr ddeall yn glir beth yw ymddygiad ac ymateb priodol. Gellir defnyddio'r drefn ddisgyblu i ymdrin ag unrhyw achosion o fethu â chynnal y safonau priodol.

Felly bydd AOCC yn sicrhau bod

 • Staff yn cael eu dethol yn ofalus, eu hyfforddi o ran materion amddiffyn plant a'u monitro'n gyson.
 • Yr holl staff yn ymwybodol o'r Polisi a'r Trefniadau Amddiffyn Plant.
 • Arweinwyr grwpiau, darparwyr gwasanaethau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn cael gwybodaeth am drefniadau AOCC o ran diogelwch staff yn yr Amgueddfa.
 • Athrawon, arweinwyr grwpiau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn cael gwybodaeth am ddisgwyliadau AOCC am gyfrifoldebau Amddiffyn Plant wrth ymweld â'r amgueddfa.
 • Trefn gwyno AOCC yn agored i'r holl ymwelwyr.

4 Cyfrifoldebau

4.1 Bydd yr adran AD yn gyfrifol am y trefniadau gweinyddol mewn perthynas â dethol a chyflwyno staff a rhoi cyngor ar unrhyw gamau disgyblu.

4.2 Bydd rheolwyr safle/llinell yn monitro gweithrediad y polisi ac yn cymryd camau priodol ar unrhyw dor-amod yn eu meysydd cyfrifoldeb.

4.3 Mae cyfrifoldeb ar staff i gynnal safonau ymddygiad priodol a chofnodi unrhyw achosion lle mae pobl eraill yn torri'r safonau. Dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell am unrhyw bryderon neu amheuon rhesymol.

4.4 Dylech roi gwybod i'r Cydlynydd Diogelwch am unrhyw honiadau o ymddygiad amhriodol hefyd er mwyn iddo gysylltu â'r heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol yn ôl yr angen.

4.5 Rôl y Cydlynydd Diogelwch fydd:

 • Asesu gwybodaeth yn brydlon ac yn ofalus, gan ofyn am eglurhad pellach neu rhagor o wybodaeth am y mater fel y bo'n briodol.
 • Ymgynghori ag asiantaeth amddiffyn plant statudol i ddechrau, fel yr adran gwasanaethau cymdeithasol leol, Grŵp Iechyd Lleol, neullinell gymorth yr NSPCC er mwyn pwyso a mesur unrhyw amheuon neu ansicrwydd am y pryderon.
 • Cyfeirio'r mater yn ffurfiol at asiantaeth amddiffyn plant statudol neu'r heddlu.

4.6 Nid swyddogaeth y Cydlynydd Diogelwch yw penderfynu a yw plentyn wedi cael ei gam-drin ai peidio ? gwaith yr adran gwasanaethau cymdeithasol â chyfrifoldeb cyfreithiol neu'r heddlu yw hynny. Mae gan yr NSPCC bwerau i ymchwilio i bryderon ym maes amddiffyn plant hefyd.

5 Dethol

5.1 Bydd unrhyw benodiadau i swyddi yn AOCC yn dibynnu ar archwiliad boddhaol o'r cofnod troseddol. Yn achos y mwyafrif o swyddi, bydd datgeliad safonol trwy'r GGC yn ddigonol er y bydd angen datgeliadau manwl trwy'r SCT ar gyfer swyddi sy'n golygu cysylltiad rheolaidd a/neu heb oruchwyliaeth â phlant.

5.2 Dylai'r rheolwr llinell priodol gyflawni asesiad o risg ar gyfer pob swydd cyn gwneud penodiad er mwyn pwyso a mesur pa lefel o ddatgeliad sydd ei angen. Gellir gofyn am gymorth yr adran AD yn hyn o beth.

5.3 Bydd gofyn i'r holl ymgeiswyr ddatgan unrhyw ddedfrydau blaenorol am droseddau (ac unrhyw rhai cyfoes neu sy'n disgwyl ymchwiliad) cyn y cyfweliad.

5.4 Bydd yr holl benodiadau'n dibynnu ar dystlythyr personol/cyflogwr boddhaol ac ar gyfnod prawf boddhaol.

5.5 Yn y cyfweliad, bydd gofyn i'r ymgeiswyr ateb cwestiynau am unrhyw fylchau yn eu hanes gwaith.

6 Hyfforddiant

6.1 Bydd AOCC yn rhoi copi o'r polisi hwn i'r holl staff newydd yn ystod y broses gyflwyno, ac yn esbonio cynnwys y polisi.

6.2 Caiff yr holl aelodau priodol o staff hyfforddiant sylfaenol am ymwybyddiaeth amddiffyn plant.

6.3 Dylai'r rheolwyr nodi unrhyw anghenion unigol am ganllawiau a hyfforddiant mwy manwl ar gyfer staff hen a newydd, a bydd yr adran AD yn darparu/hwyluso'r hyfforddiant.

6.4 Caiff staff sy'n dod i gysylltiad rheolaidd â phlant hyfforddiant ymwybyddiaeth amddiffyn plant mwy manwl. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio arddangoswyr a chontractwyr allanol lle bo hynny'n briodol ac yn ymarferol.

7 Canllawiau

7.1 Mae canllawiau amddiffyn plant ar gyfer staff blaen tŷ ar gael yn y Llawlyfr Gofalu am Ymwelwyr. Mae fersiwn manylach yn atodiad II i'r ddogfen hon.

Atodiad 1 - Ein Haddewid i Blant
Atodiad 2 - Y Safonau Ymddygiad a Ddisgwylir gan Staff AOCC
Atodiad 3 - Y drefn i staff yr Amgueddfa ei dilyn mewn achosion honedig neu yn achos amheuaeth o gam-drin plant
Atodiad 4 - Y drefn i staff yr Amgueddfa ei dilyn yn achos plant coll
Atodiad 5 - Cyfrifoldebau Arweinwyr/Athrawon wrth ymweld â?r Amgueddfa
Atodiad 6 - Ymddygiad grwpiau yn yr Amgueddfa
Atodiad 7 - Canllawiau i staff wrth ymdrin â myfyrwyr ar brofiad gwaith
Atodiad 8 - Defnyddio Ffotograffau