Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Sut i Archebu

Archebu lle

Rhaid i bob ysgol a grŵp archebu ymlaen llaw.

Ffoniwch (029) 2057 3717 (Llun-Gwener 9am-4pm). Mae ymweliad ysgol arferol yn para tua 3 awr.

Ar ôl i chi archebu’ch lle, byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau. Darllenwch hwn yn ofalus.

Canslo: Os bydd eich amgylchiadau’n newid, cysylltwch â’r tîm addysg ar unwaith fel y gallwn neilltuo’ch lle i grŵp arall.

Pris sesiynau wedi’u hwyluso

Codir tâl am sesiynau dan arweiniad staff yr amgueddfa sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm. Mae pedwar pris gwahanol (heb gynnwys TAW):

Os yw’r Llywodraeth, yn unol â’r ffigurau diweddaraf, yn ystyried fod mwy nag 20% o ddisgyblion eich ysgol yn cael prydau ysgol am ddim, ni chodir tâl am y sesiynau. Mae grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn gymwys i gael sesiynau am ddim hefyd.

Anfonir anfoneb i’ch ysgol ar ôl diwrnod yr ymweliad. Os byddwch yn canslo ar ôl 10am y diwrnod cyn y sesiwn neu os byddwch yn hwyr ac yn colli’ch sesiwn, rhaid talu’r anfoneb. Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW ond mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn gallu ei hawlio’n ôl.

Does dim tâl i’r ysgolion canlynol:

Cofiwch fod angen yr wybodaeth ganlynol wrth archebu’ch lle

Oriau agor

Y Pasg-Hydref: 10am-5pm, bob dydd

Tachwedd-y Pasg: 10am-4pm, ar gau bob dydd Sadwrn.

Iechyd a diogelwch

Mae gwybodaeth iechyd a diogelwch i’ch helpu i gwblhau asesiad risg ar gael yma.

Rhaid goruchwylio grwpiau 16 oed neu iau drwy’r amser.

Cymarebau oedolyn/plentyn:

Ymweld

Mae digonedd o le parcio am ddim i fysiau. Mae’r Amgueddfa ym Mharc Gwledig Padarn, Llanberis.

Mynediad i bobl anabl

Mae modd defnyddio cadair olwyn ar y rhan fwyaf o’r safle, ar hyd pafin o lechi a llwybrau a chanddynt naddion llechi drostynt. Oherwydd natur yr Amgueddfa, mae’n bosib y bydd angen cymorth ychwanegol ar gyfer rhai rhannau o’r Amgueddfa.

Mae toiled i’r anabl yng Nghaffi’r Ffowntan.

Dillad addas

Bydd y rhan fwyaf o’ch ymweliad yn yr awyr agored, felly dewch â dillad addas ar gyfer pob math o dywydd.

Ar ôl cyrraedd

Dylai arweinydd y grŵp gofrestru yn y Siop. Bydd y staff yno’n cadarnhau manylion eich ymweliad ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Byddwn angen gwybod faint yn union o ymwelwyr sydd yn eich grŵp.

Dylai grwpiau aros yn y bws tan fod yr arweinydd wedi cofrestru – os yn bosibl.

Bwyd a diod

O dan dô: Mae dwy ystafell ar wahân ar gael (Elidir ac Elidir Fach) ar gyfer grwpiau sydd am fwyta pecyn cinio. Dylid archebu amser yn yr ystafelloedd ymlaen llaw.

Y tu allan: Mae llefydd picnic awyr agored ar gael (mae rhai'n gysgodol). Gofynnwch i Gynorthwy-ydd Amgueddfa am gyfarwyddiadau. Mae pan picnic ar gael ym Mharc Padarn hefyd.

Caffi: Ffoniwch Gaffi’r Ffowntan ymlaen llaw i archebu pecynnau cinio ar (029) 2057 3715.

Tai bach

Mae tai bach ar gael yn y caffi. Mae bloc o dai bach hefyd ar gael ym maes marcio Parc Gwledig Padarn.

Uned Newid Lleoedd

Mae ‘Uned Newid Lleoedd’ ar gael yn y caffi.

Map

Mae map o’r Amgueddfa ar gael o’r siop.

Lle i gadw cotiau a bagiau

Gofynnwch i aelod o staff yr Amgueddfa am le addas i gadw cotiau a bagiau.

Ffonau symudol

Peidiwch â defnyddio’ch ffôn symudol wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp, er cwrteisi i ymwelwyr eraill.

Siop yr Amgueddfa

Mae’r siop yn gwerthu pob math o nwyddau amrywiol fel teganau bach, llyfrau a chardiau post. Helpwch i oruchwylio’ch grŵp drwy sicrhau mai nifer fach o blant sydd yn y siop ar unrhyw adeg.

Canllawiau’r Amgueddfa

Rhaid i blant a phobl ifanc dan 16 oed fod dan oruchwyliaeth drwy’r amser.

Rhaid i ymwelwyr beidio â:

Ni chaniateir ysmygu ar y safle.

Caniateir cŵn ar y safle ond nid yn y tai ac mae’n rhaid eu cadw ar dennyn ar bob adeg. Mae bagiau pwrpasol ar gael yn y siop er mwyn i berchnogion godi baw eu ci.

Ymweliadau rhagflas

Mae’r rhain ar gael i athrawon neu arweinwyr grwpiau sydd am gynefino â’r Amgueddfa. Ffoniwch i drefnu ymlaen llaw os ydych chi’n dymuno siarad ag aelod o’r tîm Addysg ar ddiwrnod eich ymweliad rhagflas.

Cymorth cyntaf

Os bydd angen Cymorth Cyntaf, cysylltwch ag un o’r Cynorthwywyr Amgueddfa, a fydd yn galw am rywun sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf.

Plant ar goll

Dywedwch wrth blant am roi gwybod i aelod o’r staff os ydyn nhw ar goll. Yna bydd Cynorthwy-ydd Amgueddfa yn dod o hyd i un o arweinwyr y grŵp.

Os bydd arweinydd grŵp yn sylwi fod aelod o’r grŵp ar goll, dylai ddweud wrth aelod o staff yr Amgueddfa fydd yn gweithredu’n briodol.

Unrhyw argyfwng arall

Os bydd unrhyw fath arall o argyfwng, dywedwch wrth Gynorthwy-ydd Amgueddfa.

Polisi amddiffyn plant

Mae polisi amddiffyn plant yr amgueddfa ar gael yma.