Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Sut i Archebu

Sut i archebu

Rhaid i grwpiau ysgol archebu ymlaen llaw. Cysylltwch â’r Swyddog Addysg os hoffech chi ragor o wybodaeth, trafod ffyrdd eraill o ddefnyddio’r amgueddfa neu i drefnu ymweliad. Ffoniwch (029) 2057 3070.

Ar ôl i chi archebu’ch lle, byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig o’ch archeb a gwybodaeth ar gyfer cynllunio’ch ymweliad.

Noder ein bod ar gau bob dydd Llun rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Weithgareddau am ddim

Mae mynediad a’r holl weithgareddau AM DDIM diolch i nawdd Llywodraeth Cymru.

Cofiwch fod angen yr wybodaeth ganlynol wrth archebu’ch lle

Oriau agor

Mis Ebrill–Mis Medi: 10am–5pm, bob dydd;

Mis Hydref–Mis Mawrth: 10am–5pm, dydd Mawrth-Sadwrn

Iechyd a diogelwch

Mae gwybodaeth iechyd a diogelwch i’ch helpu i gwblhau asesiad risg ar gael yma.

Rhaid goruchwylio grwpiau 16 oed neu iau drwy’r amser.

Cymarebau oedolyn/plentyn:

Yr Adran Addysg a Sgiliau sydd wedi awgrymu’r cymarebau hyn. Dylai arweinwyr grwpiau asesu’r risgiau ac ystyried lefel oruchwylio ddiogel ar gyfer eu grwpiau nhw.

Ymweld

Os ydych chi’n dod mewn bws, ewch i mewn i’r maes parcio cyntaf, ac ymlaen dros y bont ac i’r maes parcio mawr lle mae digonedd o le. Ar ôl cyrraedd yr Amgueddfa, dylai’r disgyblion aros ar eu heistedd y bws tra bod arweinydd y grŵp yn cofrestru wrth y Ddesg Groeso. Gallwch adael cotiau a bagiau yn ystafell gotiau’r ysgolion cyn mynd ymlaen â’ch ymweliad fel y trefnwyd.

Os byddwch chi’n hwyr yn cyrraedd, rhowch wybod i ni drwy ffonio (029) 2057 3070.

Cyfleusterau i ymwelwyr ag anghenion arbennig

Mae Amgueddfa Wlân Cymru yn gwneud pob ymdrech i ddiwallu gofynion ymwelwyr ag anghenion arbennig. Cysylltwch â ni ymlaen llaw i wybod pa ddarpariaeth sy’n bosib.

Nam corfforol

Nam ar y clyw

Nam ar y golwg

Anawsterau dysgu

Cyfleusterau

Cŵn

Mae’r Canllawiau Mynediad ar gael yma neu drwy ffonio (029) 2057 3070.

Dillad addas

Bydd y rhan fwyaf o’ch ymweliad dan do. Er hynny, cofiwch ddod â dillad addas ar gyfer pob tywydd os ydych chi’n dilyn Llwybr y Pentref.

Ar ôl cyrraedd

Bydd staff yn barod i’ch croesawu wrth brif fynedfa’r Amgueddfa. Byddant yn cadarnhau manylion eich ymweliad ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Byddwn angen gwybod faint yn union o ymwelwyr sydd yn eich grŵp.

Bwyd a diod

Mae amserlen eich ymweliad yn cynnwys seibiant i ginio. Byddwn yn darparu ystafell addas yn yr Amgueddfa er mwyn i grwpiau fwyta cinio. Gallwch fwyta cinio yn yr ardd os yw’n braf. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Dim bwyta nac yfed yn yr Amgueddfa.

Tai bach

Mae tŷ bach â mynediad i bobl anabl yn yr Amgueddfa a’r Ystordy Ymchwil, ein bloc addysg. Mae tai bach ar wahân i ddynion a menywod yn yr Amgueddfa a’r bloc Addysg ac maen nhw’n addas i blant. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn nhai bach dynion a menywod yr Amgueddfa, ac yn y tŷ bach i bobl anabl yn y bloc Addysg.

Map

Mae map ar gael o ddesg y dderbynfa.

Lle i gadw cotiau a bagiau

Byddwn yn neilltuo lle i gadw bagiau a chotiau ar ôl i’r grŵp gyrraedd.

Ffotograffiaeth

Mae croeso i ymwelwyr dynnu lluniau at ddibenion personol gydol yr ymweliad, ar ôl llofnodi ffurflen yn y dderbynfa.

Ffonau symudol

Peidiwch â defnyddio’ch ffôn symudol yn yr Orielau er cwrteisi i ymwelwyr eraill.

Siop yr Amgueddfa

Mae’r siop yn gwerthu pob math o nwyddau amrywiol fel teganau bach, llyfrau a chardiau post. Helpwch i oruchwylio’ch grŵp drwy sicrhau nad oes mwy na 6 phlentyn yn y siop ar y tro.

Canllawiau’r Amgueddfa

Rhaid i blant a phobl ifanc dan 16 oed fod dan oruchwyliaeth drwy’r amser.

Dim ysmygu yn unrhyw un o’r adeiladau.

Ymweliadau rhagflas

Mae’r rhain ar gael i athrawon neu arweinwyr grwpiau sydd am gynefino â’r Amgueddfa. Ffoniwch i drefnu ymlaen llaw os ydych chi’n dymuno siarad ag aelod o’r tîm Addysg ar ddiwrnod eich ymweliad rhagflas.

Cymorth cyntaf ac anghenion meddygol

Os bydd angen Cymorth Cyntaf, cysylltwch ag un o gynorthwywyr neu hwyluswyr yr Amgueddfa, a fydd yn galw am rywun sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf.

Dylai arweinwyr grŵp gysylltu â’r tîm Addysg os oes gan aelod o’r grŵp unrhyw anghenion meddygol penodol.

Tân

Os bydd tân, bydd larwm yn canu. Dylai’ch grŵp adael yr adeilad drwy ddilyn yr arwyddion i’r allanfa dân agosaf. Cewch gyfarwyddiadau gan aelod o’r staff.

Plant ar goll

Dywedwch wrth blant am roi gwybod i aelod o’r staff os ydyn nhw ar goll.

Polisi amddiffyn plant

Mae polisi amddiffyn plant yr amgueddfa ar gael yma.