Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ar agor

Ar agor 10am–5pm bob dydd.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Bydd Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf ar gau ddydd Sadwrn 29 a dydd Sul 30 Tachwedd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwol
Abertawe SA1 3RD

Ffôn: (029) 2057 3600
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ebost ni

Rydym yn argymell eich bod yn gadael o leiaf 1 awr ar gyfer eich ymweliad.

Dod o hyd i ni

Mae’r Amgueddfa yn Ardal Forwrol Abertawe, pum munud o ganol y ddinas ar droed.

Ar y bws

Mae Gorsaf Fysiau Abertawe yn newid, ond bydd gwasanaeth bysiau yn parhau i ac o ganol y dre. Am y wybodaeth ddiweddaraf, amserlenni bysiau a lleoliadau arosfannau ewch i www.firstgroup.com.

Ar y ffordd

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 42 tua'r gorllewin neu gyffordd 47 tua’r dwyrain, a dilynwch yr arwyddion brown. Mae’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, drws nesaf i LC, sef Canolfan Hamdden Abertawe. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA1 3ST.

Ar y trên

Mae Abertawe ar brif lein Paddington Llundain. Mae cysylltiadau gwych hefyd i Gaerfyrddin a'r gorllewin, ac i orsafoedd y canolbarth ar lein Calon Cymru.

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, a mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur.

Codir tâl o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 6.30am a 10.30pm. Mae parcio am ddim ar ddydd Sul.

Cynigir gostyngiadau i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae mannau parcio wedi'u cadw ar gyfer deiliaid bathodynnau glas ar East Burrows Place; gellir archebu'r mannau parcio ymlaen llaw drwy ffonio (029) 2057 3600 cyn ymweld.

Parcio bysiau

Mae chwe man parcio bysiau arbennig. Hyd at 2 awr - £2.50. Diwrnod llawn - £5.50

Ymweliad Grwp

Mae’r Amgueddfa mewn lleoliad ardderchog ar gyfer diwrnod allan. Yn ogystal ag ymweld â ni, gallwch fynd i siopa yng nghanol y dre, sydd bum munud i ffwrdd ar droed, neu grwydro’r promenâd a mwynhau golygfeydd bae Caerdydd.

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Am ragor o fanylion ac i archebu’ch ymweliad ymlaen llaw ffoniwch (029) 2057 3600 neu ebostiwch amgueddfayglannau@amgueddfacymru.ac.uk

Pethau i’w gwneud a’u gweld mewn...

Hanner awr
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gweld ein 5 uchaf, mae pob un wedi’u dangos ar Fap a Chanllaw’r Amgueddfa.

1 awr
Ewch yn syth i fyny’r grisiau i Oriel y Warws a chael cip ar yr arddangosiadau Pobl, Y Môr, Sefydliadau, Cymunedau a Cyflawnwyr cyn croesi’r mezzanine i’r Oriel Newydd lle gallwch chi weld siop rithwir, ffilm gerddoriaeth, replica o’r locomotif stêm cyntaf yn y byd, un o’r esiamplau cynharaf o awyren yn y DU, a wagen lo oedd yn un o brif gludwyr glo stêm yn Ne Cymru.

1 - 2 awr
Cymerwch eich amser yn archwilio’r arddangosfeydd parhaol yn ogystal â mwynhau’r arddangosfeydd dros-dro newidiol yn y Brif Neuadd, Oriel y Wal Goch a’r Golofnres. Gallwch chi gloi’ch ymweliad drwy fwynhau coffi arbennig a crêpe cartref yn y caffi cyn prynu anrheg yn siop.

Diwrnod cyfan
Yn ogystal â threulio amser yn dysgu am ddiwydiant a blaengaredd Cymru dros y 300 mlynedd diwethaf, beth am ymweld hefyd ag Amgueddfa Abertawe – amgueddfa hynaf Cymru – sydd dafliad carreg i ffwrdd, neu ddysgu ffeithiau diddorol am Dylan Thomas, y bardd byd enwog o’r ddinas yng Nghanolfan Dylan Thomas. Mwynhewch daith ar Masterblaster yn yr LC, ymlacio yn un o’r tai coffi neu fwytai niferus yn y Ardal Forwrol neu fwynhau hufen ia wrth grwydro promenâd Bae Abertawe. Mae canol y dref ochr draw i’r ffordd hefyd, os bydd yr awydd i siopa yn eich taro!

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk