Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Polisi a Threfniadau Hyfforddiant a Datblygiad Staff

Hydref 2002

POLISI A THREFNIADAU HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD STAFF

Y Polisi

Mae AOCC wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi ar gyfer pob un o'i weithwyr:

Mae'r ddarpariaeth datblygiad a hyfforddiant ym mhob rhan o AOCC wedi'i seilio ar yr arferion canlynol:

Adnabod anghenion datblygu a hyfforddi

Yn AOCC, mae'r prif elfennau sy'n effeithio ar adnabod anghenion datblygu a hyfforddi fel a ganlyn:

Gall anghenion fod yn rhai y mae a wnelont â sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad neu agweddau personol neu rai yn perthyn i grwpiau. Gallant godi yn sgîl technoleg newydd, swydd newydd, newid dyletswyddau neu ryw newid allanol e.e. deddfwriaeth.

Pennu amcanion

Mae unigolion a'u rheolwyr llinell yn gyfrifol am bennu amcanion ar gyfer pob gweithgaredd hyfforddi a datblygu. Fe ddylai'r rhain egluro'r canlyniadau sy'n ddymunol o ran sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth newydd a.y.b. a hefyd sut y byddir yn pwyso a mesur cyn penderfynu a gafwyd y canlyniadau hyn ai peidio.

Hyfforddiant Cychwynnol

Mae'n hanfodol bod pob aelod newydd o staff yn derbyn hyfforddiant cychwynnol ar ôl cael ei b/phenodi ac mae'r rheolwyr atebol yn gyfrifol am sicrhau bod y rhaglen sefydlu'n cael ei gweithredu'n gywir. Dyma sut y daw aelodau newydd o staff i gyflawni eu swyddi newydd yn gwbl effeithiol cyn gynted â phosib.

Mae dwy ran i raglen sefydlu AOCC. Caiff un rhan ei rheoli o fewn adran yr unigolyn ac fe gaiff y rhan fwy cyffredinol yn ymwneud â chyflogaeth ei rheoli gan yr Adran Adnoddau Dynol drwy gynllun darparu mewnol.

Dulliau datblygu a hyfforddi

Unwaith y nodir anghenion datblygu ac unwaith y penderfynir ar flaenoriaethau, mae angen ystyried y dull addas at gwrdd â'r angen, gyda golwg ar yr amcanion y cytunwyd arnynt a blaenoriaethau dysgu'r unigolyn.

Mae cyfleoedd hyfforddi, datblygu a dysgu'n cynnwys:

Fel arfer, caiff cyrsiau allanol eu trefnu gan ar y cyd rhwng yr adran berthnasol a'r yr Adran Adnoddau Dynol. Unwaith y bydd unigolion wedi cael lle ar gyrsiau allanol, ni chânt dynnu'n ôl ond o dan amgylchiadau eithriadol. Os yw tynnu'n ôl o gwrs allanol yn arwain at fforffedu'r tâl am y cwrs, yna codir y tâl ar adran yr unigolyn ei hun.

Defnyddir cyllidebau adrannol er mwyn cwrdd â chostau teithio a chynhaliaeth ar gyfer cyrsiau allanol a drefnwyd gan AOCC.

Er mwyn cofnodi pob gweithgaredd hyfforddi a datblygu yn ganolog, fe ddylai penaethiaid adrannau hysbysu'r Adran Adnoddau Dynol ynghylch unrhyw gyrsiau a drefnir ganddynt hwy eu hunain, pa un a ydynt yn cael eu hariannu gan y gyllideb hyfforddi ganolog ai peidio.

Addysg Bellach ac Astudio Personol

Mae AOCC yn annog aelodau o staff i hybu eu haddysg a'u datblygiad eu hunain drwy ennill cymhwyster pellach, mewn dosbarth nos, drwy ddysgu o bell neu, os yw'n briodol, cyrsiau undydd. Os yw nawdd yn caniatáu, clustnodir cyfran o gyllideb hyfforddiant AOCC i ariannu datblygiad o'r fath a rhoddir absenoldeb i astudio os yw hynny'n cael ei ystyried yn briodol.

Y Drefn Geisiadau:

Nawdd:

Bydd AOCC yn rhoi cymorth ariannol fel a ganlyn, yn dibynnu ar berthnasedd y cwrs a faint o arian sydd ar gael:

Er mwyn cael cymorth ariannol parhaus ar gyfer cwrs sy'n para mwy na blwyddyn bydd yn rhaid wrth ganlyniadau arholiad a/neu adroddiadau cynnydd boddhaol gan y sefydliad y mae'r unigolyn yn astudio ynddo.

Ad-dalu ffioedd:

Rhoddir cymorth ariannol ar yr amod y bydd yr unigolyn ac AOCC yn elwa o'r gwelliant yng ngwybodaeth a sgiliau'r unigolyn. Os bydd unigolion yn gadael eu cyflogaeth yn AOCC o fewn blwyddyn i gwblhau'r cwrs efallai y bydd gofyn iddynt ad-dalu rhywfaint o'r ffioedd. Fel arfer, yr uchafswm y bydd angen ei ad-dalu fydd 50% o ffioedd y flwyddyn derfynol yn unig. O dan amgylchiadau eithriadol, os tybir nad yw AOCC wedi elwa o'r buddsoddiad, efallai y bydd gofyn gwneud ad-daliad mwy.

Mae'r ffurflen gais yn tynnu sylw at y gofyn posib hwn am ad-dalu a thrwy lofnodi mae unigolion yn dynodi eu bod yn cytuno y caiff AOCC gadw'r hawl i ofyn am ad-daliad.

Absenoldeb i Astudio

Gofynion gweithredu AOCC sy'n penderfynu i ba raddau y caiff unigolyn ganiatâd i gael amser o'r gwaith â thâl neu yn ddi-dâl er mwyn ymgymryd â chwrs astudio neu er mwyn astudio ar gyfer arholiadau. Fe ddylid ystyried lefel yr absenoldeb i astudio cyn y cwrs ac fe ddylid nodi'r manylion ar y ffurflen gais. Dylid dilyn y canllawiau canlynol:

Gwerthuso

Fe ddylid gwerthuso effeithiolrwydd pob gweithgaredd hyfforddi a gynhelir o fewn AOCC. Yn dilyn unrhyw weithgaredd hyfforddi, fe ddylai'r unigolyn a'r rheolwr llinell drafod effeithiolrwydd yr hyfforddiant gydag AD yn ogystal ag ystyried pa mor llwyddiannus y bu wrth gyflawni'r amcanion a chael y canlyniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Cyfleoedd Cyfartal

Mae'n rhaid i bob gweithgarwch hyfforddiant a datblygu o fewn AOCC gael ei weithredu yn unol â pholisi cyfleoedd cyfartal AOCC. I'r perwyl hwn, ni chynigir ac ni wrthodir hyfforddiant i'r un unigolyn ar sail ei ryw, statws priodasol, anabledd, lliw, hil neu gefndir ethnig, oedran, tueddfryd rhywiol neu gred grefyddol