Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Côd Ymarfer ar Gyfer Cwynion

Rhan 1: Cyflwyniad

Pwrpas y Côd

1.1 Mae'r Côd yn disgrifio'r trefniadau ar gyfer ymdrin â chwynion o fewn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

1.2 Mae'n ymdrin â threfniadau mewnol yr Amgueddfa ar gyfer ymchwilio i gwynion am weithredoedd a methiannau tybiedig ar ran AOCC. Fodd bynnag, nid yw'n darparu ar gyfer arolygu sylwedd penderfyniadau a wneir gan AOCC wrth weithredu'n briodol o fewn ei bwerau cyfreithiol. Nid yw'n fwriad chwaith iddo ddisodli neu ddiystyru unrhyw ateb cyfreithiol a allai fod ar gael i'r sawl sy'n cwyno

Trefn Gwynion Benodol

1.3 Mae Rhan 2 y Côd yn disgrifio trefn gwynion fewnol AOCC ar gyfer ymdrin â chwynion. Fodd bynnag, nid yw'n disodli unrhyw drefniadau ynghylch cwynion penodol megis y rhai a ddarperir gan, er enghraifft:

Y mae trefniadau penodol ar gyfer ymdrin â chwynion sy'n codi yn sgîl Deddf yr Iaith Gymraeg

Statws y Côd hwn

1.4 Nid yw'r Côd hwn yn ddogfen gyfreithiol

Rhan 2

Trefniadau Mewnol ar gyfer Ystyried Cwynion

2.1 Bydd Cyfarwyddwr AOCC yn sicrhau y sefydlir trefniadau fel bod:

2.2 Bydd y Cyfarwyddwr yn trefnu bod y gweithdrefnau hyn yn cael eu cyhoeddi

2.3 Er mwyn monitro perfformiad a sicrhau bod cwynion yn cael eu trin yn effeithiol, dylid anfon pob cwyn at y Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol a nodir y gŵyn gan aelod staff penodol - sef y Pennaeth Gweinyddu - a fydd yn cyflawni tasg 'Swyddog Cwynion'.

2.4 Er mwyn bodloni'r anghenion hyn, bydd AOCC yn gweithredu system gwynion a fydd yn cwmpasu'r egwyddorion canlynol:

Cwrteisi

Bydd AOCC yn trin pob cwyn yn gwrtais a deallgar

Mynediad Hawdd

Bydd y system yn hawdd ei deall, yn hawdd cael mynediad ati a bydd digon o gyhoeddusrwydd

Amserol a Llawn Gwybodaeth

Bydd terfynau clir ar gyfer gweithredu i ymdrin â chwynion

Bydd yr Amgueddfa yn rhoi gwybod i'r sawl sy'n gwneud cwyn am gynnydd

Tegwch

Hyd y gellir, bydd pob carfan yn cael cyfle i roi tystiolaeth

Arolwg Pellach

Os bydd y gŵyn yn dod o fewn maes llafur y Côd, bydd gan y sawl sy'n gwneud cwyn hawl i ddilyn eu cwyn os na fyddant yn fodlon, hyd nes i'r gŵyn gael ei harolygu gan banel dan gadeiryddiaeth unigolyn sy'n annibynnol ar yr Amgueddfa

Effeithiolrwydd

Bydd AOCC yn archwilio holl agweddau'r gŵyn yn drwyadl. Os bydd y gŵyn yn cael ei chadarnhau, bydd AOCC yn darganfod a gweithredu atebion addas a phriodol cyn gynted â phosibl

Bydd AOCC yn monitro, yn archwilio ac yn adrodd ar ei drefn gwynion fewnol yn rheolaidd.

Bydd AOCC yn rhoi gwybod i'w staff am y gwersi a ddysgwyd

Cwrteisi

2.5 Bydd AOCC yn trin pob un sy'n gwneud cwyn yn gwrtais a deallgar.

Mynediad Hawdd

2.6 Bydd AOCC yn:

Amserol a Llawn Gwybodaeth

2.7 Bydd y drefn gwynion yn gweithredu yn ôl yr amserlen ganlynol:

Tegwch

2.8 Os bydd cwyn yn teilyngu mwy nag esboniad syml neu ymddiheuriad syml, dylid cynnal ymchwiliad trylwyr ar y sail hon:

* Os bydd y gŵyn yn cynnwys honiad am drosedd, dylai'r sawl sy'n gwneud y gwˆyn gael ei gyfeirio ar unwaith at y Cyfarwyddwr perthnasol a fydd yn ei gyfeirio trwy drefniadau cytûn AOCC.

Arolwg Pellach

2.9 Os bydd y sawl sy'n gwneud cwyn yn anfodlon â'r ymddiheuriad/esboniad neu ag unrhyw iawn a gynigir, gall ef/hi droi at gam nesaf y drefn gwynion a fydd yn gweithio fel hyn:

Bydd copi o'r ymateb yn mynd at Gyfarwyddwr AOCC a Phennaeth Adran y maes dan sylw:

Effeithiolrwydd

2.10

Mawrth 2001