Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Datganiad Diogelu Data

(mewn perthynas â'r ymgynghoriad Gweddnewid Dyfodol Plant — Chwefror 2012)

Deddf Diogelu Data, 1998

Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, bydd Amgueddfa Cymru yn gwahodd unigolion a sefydliadau i ymateb i'n dogfen strategaeth. Rydym yn bwriadu casglu'r wybodaeth ganlynol: enw'r sefydliad neu'r unigolyn, y wlad/sir a manylion cyswllt (cyfeiriad ebost neu post). Bydd y data cyswllt yn galluogi Amgueddfa Cymru i gysylltu â'r sefydliad neu unigolyn i gadarnhau ei sylwadau neu ofyn am ganiatâd i gyhoeddi'r sylwadau.

Caiff y cyfraniadau eu dadansoddi a'u dehongli gan Amgueddfa Cymru. Rydym yn bwriadu cyhoeddi gwybodaeth gyfanredol o ganlyniad i'r broses ymgynghori; ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw sylwadau na gwybodaeth bersonol heb ofyn am ganiatâd yr ymatebydd.

Caiff y data personol a gesglir ei brosesu gan Amgueddfa Cymru ac ni fydd ar gael i drydydd parti.

Dylech fod yn ymwybodol o'r canlynol:

Caiff yr wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ei phrosesu yn unol ag wyth egwyddor Diogelu Data y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Os hoffech gael mynediad at eich ymateb, ei newid neu ei ddileu anfonwch neges at judith.ingram@amgueddfacymru.ac.uk

Os ydych o'r farn nad yw'ch gwybodaeth wedi cael ei phrosesu yn unol â'r ddeddfwriaeth, dylech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Ail Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2HH.