Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 7 - Canllawiau i staff wrth ymdrin â myfyrwyr ar brofiad gwaith

Chwefror 1005

O bryd i'w gilydd, bydd gofyn i rai aelodau o staff weithio gydag oedolion ifanc 15-18 oed.

Rydyn ni'n cydnabod bod ysgolion a cholegau'n disgwyl i oedolion ifanc ar brofiad gwaith ddatblygu annibyniaeth, cyfrifoldebau a'r gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain .

Rydyn ni'n cydnabod hefyd nad yw'r ymarferol nad yn angenrheidiol i fyfyrwyr ar brofiad gwaith fod dan oruchwyliaeth neu yng nghwmni dau aelod o staff neu ragor drwy'r amser. Ond i' gyd-fynd â byrdwn y polisi hwn, dylai lles y person ifanc fod yn hollbwysig. Felly er mwyn galluogi i'r aelod o staff a'r myfyriwr ar brofiad gwaith fwynhau profiad positif, dylid cadw'r pwyntiau uchod mewn golwg:

Os ydych chi'n treulio amser gyda myfyriwr ar eich pen eich hun, ystyriwch:

Ar ddechrau unrhyw gyfnod o brofiad gwaith, dylech chi roi amser i esbonio ffurf y lleoliad, gan gynnwys y lle gwaith a'r amodau a sicrhau bod ef/hi yn gyffyrddus â'r trefniadau.

Dylech chi wneud yn siŵr bod y myfyriwr wedi cael digon o amser i drafod y cynlluniau gyda'r coleg neu'r ysgol, neu riant neu warcheidwad fel y bo'n briodol.