Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 3 - Y drefn i staff yr Amgueddfa ei dilyn mewn achosion honedig neu yn achos amheuaeth o gam-drin plant

Chwefror 1005

Rhaid i aelod o staff sy'n amau bod plentyn wedi cael ei gam-drin ddilyn y drefn isod. Ni ellir gwarantu cyfrinachedd i'r aelod o staff na'r plentyn mewn sefyllfa o'r fath, er y bydd rheolau cyffredinol yr Amgueddfa ar amddiffyn data sensitif yn berthnasol. Dim ond ar sail angen y dylai unrhyw wybodaeth a gesglir wrth weithio gyda phlant neu deuluoedd gael ei rannu fel a nodir isod.

Gall plentyn olygu unrhyw berson hyd at 18 oed.

Gellir diffinio camdriniaeth fel camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol. Gall diofalwch fod yn fath o gamdriniaeth hefyd.

Gallai camdriniaeth gynnwys;

Dylai unrhyw aelod o staff sy'n:

Dylai'r rheolwr asesu'r sefyllfa a chymryd unrhyw gamau priodol i atal neu rwystro'r camdriniaeth neu'r posibilrwydd o gamdriniaeth. Os oes modd, dylai ef neu hi ofyn am gyngor y Cydlynydd Diogelwch. Os nad yw'r Cydlynydd Diogelwch ar gael ar y pryd, dylai'r rheolwr gymryd y camau priodol a rhoi gwybod i'r Cydlynydd Diogelwch beth wnaed cyn gynted â phosibl. Mae'n bwysig bod unrhyw honiadau'n cael ei cofnodi'n ysgrifenedig a bod y Cydlynydd Diogelwch yn cael gwybod amdanyn nhw.

Dylai'r rheolwr gymryd manylion cyswllt yr achwynydd hefyd.

Os yw'r honiad yn ymwneud ag aelod arall o'r staff, dylai'r rheolwr gysylltu â'r Adran AD yn ôl trefn ddisgyblu yr Amgueddfa cyn ystyried ei [d]diarddel (neu, yn achos contractwr, ei [g]wahardd o'r safle fel bod modd cyflawni ymchwiliad priodol, o dan y Drefn Ddisgyblu. O dan amgylchiadau eithriadol, gallai aelod o staff deimlo nad yw'n gallu codi pryderon drwy'r hierarchaeth ffurfiol, ac os felly, mae yna ddarpariaeth nodi pryderon trwy'r polisi datgelu ? ac yn benodol Llinell Gymorth gyfrinachol Expolink (0800 374199).

Gallwch nodi eich pryderon trwy ffonio Rhif Amddiffyn Plant yr NSPCC (0808 100 2524 yn ystod oriau gwaith) neu'r llinell 24 awr (0808 800 5000)

Os yw'r honiad yn ymwneud ag ymwelydd neu aelod o'r cyhoedd, dylai'r rheolwr ystyried a oes yna sail resymol dros wahardd y person hwnnw o'r safle nes bod modd cyflawni archwiliad priodol. O dan rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen tynnu'r heddlu i mewn i'r mater ar unwaith.

Os yw'r plentyn yn perthyn i grŵp ffurfiol, dylai'r rheolwr ymgynghori ag arweinydd y grŵp a gwneud pob ymdrech i gytuno ar ffordd briodol o ddelio â'r mater.

Os yw'r plentyn gydag aelod o'i deulu neu unrhyw oedolyn cyfrifol arall, dylai'r rheolwr ymgynghori â'r person hwnnw a gwneud pob ymdrech i gytuno ar ffordd briodol o ddeilio â'r mater.

Ymateb i wybodaeth gan blentyn neu berson ifanc

Os oes rhywun yn dweud wrthoch chi eu bod nhw, neu blentyn neu berson ifanc arall yn cael ei gam-drin;