Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cyfoeth Cymru Gyfan — Sharing Treasures

Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa y Fenni
Amgueddfa y Fenni
Gwyliau i'r Brenin
Gwyliau i'r Brenin
Amgueddfa Llangollen
Amgueddfa Llangollen

Cefnogi’r gwaith o fenthyg y casgliadau cenedlaethol ar draws Cymru yw swyddogaeth y cynllun hwn. Mae’n hybu partneriaethau sefydlog rhwng amgueddfeydd lleol, Amgueddfa Cymru a sefydliadau cenedlaethol eraill, er mwyn cydweithio ar weithgareddau ategol arddangosfeydd yn ogystal â datblygu sgiliau.

Lansiwyd cyfnod prawf yn 2002 gyda phum amgueddfa yn cymryd rhan ac er 2004 mae’r cynllun wedi ei weinyddu gan CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru. Argymhelliad arolwg a gynhaliwyd yn 2010 oedd ehangu’r cynllun gan alluogi llyfrgelloedd ac archifau i gymryd rhan yn ogystal ag amgueddfeydd. Cafodd partneriaid blaenorol eu hannog i wneud defnydd pellach o adnoddau gwell a sefydliadau llai eu cymell i ymgeisio. Gwnaed argymhelliad pellach i ddatblygu projectau gyda sefydliadau Cenedlaethol eraill yn y DU ac i ddatblygu arddangosfeydd teithiol.

Er 2002 mae tair ar ddeg o amgueddfeydd wedi derbyn nawdd a £730,000 a mwy wedi’i fuddsoddi, gyda £630,000 o’r nawdd yn dod o goffrau Llywodraeth Cymru. Yn 2012-2013 yn unig, rhyddhaodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri £100,000 ychwanegol ar gyfer rhaglen Eich Treftadaeth yn ogystal â’r £100,000 a gyfrannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffrwyth cydweithio rhwng Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Wrecsam ym mis Ionawr 2013 oedd arddangosfa lwyddiannus ‘A Holiday of a Lifetime: The Grand Tour, Art & Wales’. Ymchwiliodd y project i ddylanwad diwylliannol taith Syr Watkin Williams-Wynn drwy’r Eidal a Ffrainc yn y 18fed ganrif, a rhan o’r gwaith oedd creu a llwyfannu arddangosfa o weithiau’r artistiaid a noddwyd ganddo wedi dychwelyd. Cynhaliwyd yr arddangosfa rhwng Ionawr ac Ebrill 2013 a denwyd dros 5,000 o ymwelwyr a chryn dipyn o sylw gan y cyfryngau. Gweithiodd staff yr amgueddfa gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i greu chwe arddangosiad Casyn Cymunedol a cyfrannodd tîm o wirfoddolwyr ddeunydd dehongli a chynorthwyo i hyfforddi hwyluswyr oriel. Cyn agor yr arddangosfa, ymwelodd pedwar gwirfoddolwr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ymchwilio i’r casgliadau o gelf y 18fed ganrif gan ymweld â’r stiwdios cadwraeth a chyfarfod staff curadurol. Yn ystod yr arddangosfa, cynhaliodd Ceidwad Celf Amgueddfa Cymru sgwrs yn Amgueddfa Wrecsam ar ‘Gasgliadau Celf Williams-Wynn.

Mae Amgueddfa Cymru wrthi ar hyn o bryd yn cydweithio ag amgueddfeydd Cas-gwent, y Fenni a Llangollen ar brojectau’r dyfodol agos.

Bydd Celf ac Archaeoleg Abatai Sir Fynwy yn edrych ar ddylanwad diwylliannol y ddau safle mewn arddangosfeydd cyfochrog yn Amgueddfa Cas-gwent ac Amgueddfa y Fenni. Mae’r project yn gwneud defnydd o’r orielau a ddiweddarwyd o ganlyniad i waith blaenorol Cyfoeth Cymru Gyfan yn y ddwy amgueddfa, ac yn ategu hyn drwy baratoi rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn yr amgueddfeydd ac mewn lleoliadau cymunedol eraill.

Penodwyd Swyddog Cymuned a Chyfranogiad er mwyn annog aelodau o’r gymuned na fydd fel arfer yn ymwneud ag amgueddfeydd i gyfrannu at ddatblygiad yr arddangosfa. Bydd Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy yn clustnodi a chynllunio cyfres o weithgareddau i ategu’r arddangosfa. Y bwriad yw y bydd y gweithgareddau yn gyfuniad o ddigwyddiadau ymarferol a sgyrsiau academaidd.

Bydd yr arddangosfeydd yn agor ym Mai 2014.

Bydd Hanes Abaty Glyn y Groes a Philer Eliseg yn Amgueddfa Llangollen yn canolbwyntio ar ganfyddiadau gwaith cloddio archaeolegol yn yr Abaty a’r Golofn wedi’u benthyg gan Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Llyfrgell Brydeinig. Bydd yr arddangosfa yn dod â hanes y safle yn fyw drwy gyfrwng gwrthrychau, modelau 3D, a deunydd clyweledol a chyfrifiadurol rhyngweithiol.

Caiff sesiynau addysgiadol eu cynnal ar gyfer ysgolion lleol yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau lleol i hysbysu’r gymuned am y project ac annog pobl i ddysgu mwy am yr Abaty a’r Golofn.

Bydd yr arddangosfa yn agor ym Mehefin 2014.