Rydych chi yn:  >   > 

Ymweld Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Un o'r amgueddfeydd awyr agored pwysicaf yn Ewrop, yn cynrychioli bywyd a diwylliant Cymru, ac wedi'i lleoli mewn 100 erw o barcdir.

Ar agor

10.00 am - 5.00 pm bob dydd.
Ar agor bob Dydd Llun Gŵyl Banc.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

4 milltir i'r Gorllewin o Ganol y Ddinas, Caerdydd.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Cyfeiriad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3490

Ebost ni

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Mae tir Sain Ffagan yn ymestyn dros 100 erw i gyd, gyda nifer o adeiladau yn yr ardal awyr-agored. Er bod yr amser y bydd ymwelwyr yn ei dreulio ar y safle yn amrywio, rydym yn argymell eich bod yn gadael 2 - 4 awr ar gyfer eich ymweliad.

Gwybodaeth Diogelwch ar gyfer Ymwelwyr

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Dŵr pyllau a llynnoedd
 • Perygl o faglu ar llwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog

Mynediad

Bws

Traveline

Mae bysiau eraill yn rhedeg rhwng Gorsaf Fysiau Ganolog Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru drwy gydol y flwyddyn (rhif 32, 32A a 320). Mae'r rhan fwyaf o fysiau yn aros ger prif fynedfa'r Amgueddfa, ac mae cysgod i deithwyr yno. Mae'r Amgueddfa 20 munud ar fws o ganol dinas Caerdydd.

» Amserlen rhif 32 / 32A/ 320 (PDF)

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir tâl o 10c y funud o ffon cartref).

Trên

Parc Waungron yw'r stesion drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Rhedir y gwasanaethau gan Trenau Arriva Cymru. Mae Parc Waungron ger y brif lwybr bysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu'ch siwrnai. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch siwrnai.

Beic

Llwybr Elái yw'r prif lwybr beiciau i'r Amgueddfa o ganol dinas Caerdydd. Mae arwyddion ar y cymal rhwng y Tyllgoed a’r Amgueddfa, cymal heb draffig yn dilyn llwybr tawel ar hyd yr afon.

Beth am ystyried beicio i'r Amgueddfa o orsaf drenau Parc Waungron ar hyd cymal 2 filltir o Lwybr Elái?

Gallwch chi gloi eich beic yn un o'n llochesi beiciau yn y brif fynedfa, maes parcio a gaiff ei wylio gan staff diogelwch. Ymddiheuriadau, nid ydym ni'n gallu darparu loceri ar hyn o bryd.

Cerdded

Mae nifer o gylchdeithiau cerdded pleserus ar gael yng nghyffiniau'r Amgueddfa. Mwynhewch y golygfeydd wrth grwydro'r ardal fel rhan o'ch ymweliad â'r Amgueddfa.

 • Taith Gerdded Traws Ffiniol Cwm Elái – Cylchdaith Sain Ffagan – Sant Siôr.
 • Sain Ffagan – Cylchdaith.

Car neu Fws

Ceir arwyddion am yr Amgueddfa o gyffordd 33 Traffordd yr M4, gyda mynediad uniongyrchol o’r A4232.

Ydych chi wedi ystyried rhannu car? Os ydych chi’n chwilio am gwmni, am arbed arian ar danwydd neu leihau eich ôl troed carbon, gallech chi ganfod rhywun i rannu'ch siwrnai. Ymunwch â chynllun rhannu ceir lleol am ddim yn www.sewtacarshare.com.

Codir tâl o £3.50 y diwrnod ar bob car mewn mannau Talu ac Arddangos. Gellir prynu tocyn tymor 12 mis gwerth £17.50 o Dderbynfa'r Amgueddfa. Ni chodir tâl ar ddeiliaid bathodynnau anabl na beiciau modur.

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

I archebu neu gael manylion pellach cysylltwch trwy'r dulliau canlynol:

Ffôn: (029) 2057 3500
E-bostwch ni

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

 • Fynediad am ddim
 • Gostyngiad o 10% yn y caffi a'r bwyty os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a'r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr

Am ble i fwyta gwelwch Bwyd a Diod

Nodyn:
Ni chaniateir cŵn yn yr adeiladau hanesyddol, ond caniateir cŵn tywys.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn. Sesiynau trin a thrafod. Mapiau cyffyrddol a thaflenni gwaith mewn braille i rai â nam ar eu golwg. Toiledau i'r anabl mewn dau le ar y safle. Mannau parcio i'r anabl yn y brif fynedfa. Gostyngiad ar dâl mynediad.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.