Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - 27 Mai 2004

Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 27 Mai 2004 yng Ngwesty'r Imperial, Llandudno.

- YN BRESENNOL: Paul E Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Peter Warren; Huw Williams; Dafydd Bowen Lewis; Jane Pierson Jones; Mike Salter; Rhiannon Wyn Hughes; Brian Willott; Iolo ap Gwynn; David Egan; Colin Jones; Mair Waldo Thomas; Frances Lynch; J Geraint Jenkins; Win Griffiths AS; Malcolm Parry.

- YN MYNYCHU: Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gweithredu; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu; Mike Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru a Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

- YMDDIHEURIADAU:
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb o'r Llys oddi wrth Jonathan Jones, Murray McLaggan, Joan Raum, Anthea Wellington, Linda Quinn, Paul Thomas, R Cass, John King, Brinley Jones, Hefin Looker, Colin Rowlands, David Rogers, Mathew Prichard, John Last a Wynford Evans.

- COFNODION:
Penderfynwyd: Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Llys a'r Cyngor a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2003 ar ôl ei diwygio i ddangos bod Linda Quinn a Brian Willott yn bresennol.

223 - LLYWODRAETH:
Adroddwyd: Atgoffodd y Llywydd y Llys bod yr Adolygiad Pum-mlynedd wedi argymell adolygu'r system llywodraethu a sefydlu corff arall yn lle'r Llys a fyddai'n adlewyrchu anghenion budd-ddeiliaid AOCC yn well. Cytunwyd ar gynnig y gweithgor i ddiddymu'r Llys a chreu grŵp budd-ddeiliaid ym mis Mai 2002, gan gloriannu'r penodiadau o blaid yr Amgueddfa. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud cynnig i AOCC a'r Llyfrgell Genedlaethol oedd yn awgrymu cloriannu'r penodiadau o'u plaid nhw, ar gyfradd o 9:7 yn achos AOCC, a fydd yn cynnwys yr holl Swyddogion. Ynghyd â'r cynnig hwn, cynigiodd y Cynulliad y dylid talu aelodau'r Cyngor. Cytunodd aelodau'r Cyngor yn hwyrfrydig i drafod tâl gyda'r Comisiwn Elusennau, ond roedd nifer o aelodau'r Cyngor wedi datgan eu bwriad i wrthod y taliad. Nid oedd y Comisiwn Elusennau yn teimlo bod unrhyw reswm dros dalu'r aelodau, na dros newid y system benodi sy'n bodoli ar hyn o bryd. Mae'r Cynulliad yn rhoi ystyriaeth bellach i'r mater ac felly mae'r cynlluniau'r Amgueddfa i ddisodli'r Llys yn cael eu dal yn ôl am y tro, ond mae'r gwaith yn parhau. Roedd cyfarfod wedi bod gyda phartneriaid a budd-ddeiliaid AOCC yn y gogledd. Byddai unrhyw newidiadau yn creu pecyn o ddiwygiadau i'r Siarter a fyddai'n gofyn am gymeradwyaeth y Cyfrin Gyngor, a byddai hyn yn cymryd amser. Felly mae angen cadw'r Llys a chynnal cworwm. Mae'r perygl o fethu â chael cworwm yn cael ei ystyried fel risg gan Grŵp Rheoli Risg yr Amgueddfa.
Penderfynwyd: Yn unol â hynny.

224