Cofnodion cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a gynhaliwyd ar 20 Medi 2007 yng Nghanolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw.

PRESENNOL

Paul E Loveluck, President (Cadeirydd); Susan Davies, Is-lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Peter Morgan, Trysorydd Cysgodol; Iolo ap Gwynn; Brian Willott ; Colin Jones; Gareth Williams; Elisabeth Elias; John Last; Dafydd Bowen Lewis; Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Amgueddfa; Mike Tooby, Cyfarwyddwr Dysgu a Rhaglenni; Jon Sheppard, Cyfarwyddwr Cyllid a TG; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

YMDDIHEURIADAU:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Rhiannon Wyn Hughes a Huw Williams.

477 - CYDYMDEIMLO:

Ar ran yr Ymddiriedolwyr a staff Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, nododd y Llywydd y newydd trist am farwolaeth ddiweddar Jane Peirson Jones a chafwyd munud o dawelwch fel arwydd o barch. Roedd cyfraniad Jane at Fwrdd yr Ymddiriedolwyr bob tro’n graff, eglur ac yn adeiladol ac roedd ei safbwyntiau yn cael eu parchu’n fawr gan y staff a’i chyd-ymddiriedolwyr. Roedd hi’n gydweithiwr hyfryd, bydd colled mawr ar ei hôl a bydd yn cael ei chofio gydag anwyldeb.

488 - LLYWODRAETHU:

 1. Trefniadau Nawdd y Cynulliad - Roedd trefniadau llywodraethu wedi cael eu hegluro bellach ac roedd swyddogion yn CyMAL wedi derbyn cyfrifoldebau am yr Amgueddfa. Byddai’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn cyfarfod gyda swyddogion o CyMAL cyn bo hir i drafod materion polisi a bydd sesiwn friffio i holl dîm CyMAL ddechrau mis Hydref. John Howells yw uwch was sifil y Cynulliad sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am Ddiwylliant a rhagwelir y bydd y Cyfarwyddwr Cyffredinol yn cyfarfod ag ef yn rheolaidd. Roeddent yn disgwyl am gyngor am y posibilrwydd o wrthdaro buddiannau oherwydd bod y Cyfarwyddwr Cyffredinol yn aelod o Fwrdd Cynghori CyMAL.

 2. Penodiadau - Derbyniwyd 16 o geisiadau a chafodd 10 eu dewis i gael gyfweliad. Roedd hyn yn adlewyrchu safon y ceisiadau ac roedd y Llywydd yn hyderus y byddai Ymddiriedolwyr newydd yn cael eu penodi a fyddai’n ategu’r Bwrdd presennol. Y Llywydd oedd Cadeirydd y panel penodi, ac yn ôl ei ddymuniad, ychwanegwyd Roger Thomas, cyn Is-lywydd yr Amgueddfa, i’r panel. Yr aelodau eraill oedd Linda Tomos a Manjula Bray fel yr aelod annibynnol. Byddai’r cyfweliadau terfynol yn cael eu cynnal maes o law ac roedd yn debygol y byddai penderfyniad yn cael ei wneud erbyn diwedd mis Hydref ond y gobaith oedd cael penderfyniad am yr Is-lywydd nesaf cyn hynny. Diolchodd y Llywydd i Linda Tomos am ei gwaith ar y panel a’i chymorth gwerthfawr yn gyffredinol yn y broses.

489 – ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON:

Derbyniwyd: Yr Adroddiad Ariannol a’r Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2007.

Adroddwyd: Bod y Trysorydd wedi crybwyll y ffigyrau allweddol yn y cyfrifon ac wedi dod â barn ddiamod Archwilydd Cyffredinol Cymru i sylw’r Bwrdd sef bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Amgueddfa. Cymeradwyodd y Trysorydd yr adroddiad i’r Ymddiriedolwyr. Mae’r Adroddiad Blynyddol llawn o lwyddiannau a gweithgareddau’r Amgueddfa yn ystod 2005/2006 yn cael ei baratoi ar hyn o bryd a'r gobaith oedd ei lansio yn y Senedd ar 24 Hydref 2007. Penderfynwyd: Bod y Bwrdd yn derbyn y Cyfrifon Blynyddol a’r adroddiad. Diolchodd y Trysorydd i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’i holl staff am eu stiwardiaeth ac i’r Cyfarwyddwr Cyllid a’i dîm yn arbennig am eu gwaith a chymorth yn ystod y flwyddyn. Diolchodd y Llywydd i’r Trysorydd.

Ymunodd Brian Willott â’r cyfarfod ar yr adeg hon

490 – PRYNU CELF:

Adroddwyd: Yn ei gyfarfod ar 14 Medi 2007, teimlai’r Panel Gelf y byddai’n well cael casgliad o waith ceramig gan Picasso a bod tri darn o waith ceramig Picasso ar fin dod ar gael i’w prynu. Argymhellodd y Panel hefyd i brynu llun dyfrlliw gan Kandinsky.

Penderfynwyd: Y dylid prynu’r darnau hyn yn amodol ar bris boddhaol a chydsyniad Ymddiriedolaeth Derek Williams.

Agorwyd y cyfarfod i’r cyhoedd ar yr adeg hon ond nid oedd unrhyw aelod o’r cyhoedd yn bresennol

Ymunodd Linda Tomos ac Ann John â’r cyfarfod ar yr adeg hon

Croesawodd y Llywydd y ddwy ohonynt i’r cyfarfod a diolchodd i Ann am ei gwaith gyda’r Amgueddfa a dymunodd y gorau iddi ar gyfer y dyfodol. Roedd Linda yn gynhyrfus ynglŷn â’r cyfleoedd yr oedd gweithio gyda’r Amgueddfa yn eu cyflwyno ac yn edrych ymlaen at yr heriau oedd o’i blaen.

491 - COFNODION:

Penderfynwyd: Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2007.

492 – MATERION YN CODI:

 1. Rhagor (Amgueddfa Rithiwr) – nodwyd bod Rhagor wedi derbyn 30,000 o ymwelwyr yn ei bythefnos cyntaf o fynd ar-lein. Dywedodd Iolo ap Gwynn ei fod yn teimlo bod y wefan newydd yn gweithio’n dda ac yn gobeithio y byddai’n parhau i dyfu ac y byddai’n cael ei ystyried fel safle amgueddfa ynddo’i hun yn y dyfodol.

 2. Gwrthodwyd y cais am fenthyg darlun gan Rembrandt ond roedd y cais yn cael ei ddilyn.

 3. Llywodraethu - Roedd trefniadau llywodraethu wedi’u hegluro bellach ac roedd y Llywydd a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn cyfarfod â’r Gweinidog newydd y prynhawn yma. Bydd yna sesiwn friffio ar gyfer tîm CyMAL ddechrau mis Hydref. iv) Briffio’r Cynulliad – Bydd adroddiad blynyddol yr Amgueddfa yn cael ei lansio yn y Senedd ym mis Hydref i friffio Aelodau’r Cynulliad.

 4. Oriel Sutherland - Roedd y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo’n dda a byddai’r cytundeb lefel gwasanaeth yn cael ei lofnodi’n fuan. Roedd y Datganiad o Ddiben wedi cael ei gytuno yn ogystal â thema’r rhaglen flynyddol gyntaf. Bwriedir agor yr adeilad newydd ganol haf 2008. Dywedodd aelodau bod hwn yn gyfle i gryfhau cylch gwaith Cymru gyfan yr Amgueddfa a dylid manteisio ar gyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus. Pwysleisiwyd y dylai pobl leol gael y cyfle i gael ymdeimlad o berchenogaeth ac y dylid ystyried cynnwys y Llyfrgell Genedlaethol yn y cynlluniau hyn.

 5. Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Zimbabwe - Roedd Ceidwad Pwll Mawr wedi dychwelyd o’i ymweliad llwyddiannus â Zimbabwe. Roedd y trefnwyr yn ddiolchgar iawn am ei gyfraniad ac roedd y cynllun deongliadol wedi’i newid yn sylweddol o ganlyniad i’w gyngor. Yr Amgueddfa Lofaol Genedlaethol yw’r amgueddfa genedlaethol newydd gyntaf yn Zimbabwe ers i’r wlad gael annibyniaeth ac felly mae wedi cael sylw mawr yn y wlad. Y gobaith oedd bod dau o’u curaduron nhw yn ymweld â Phwll Mawr yn y dyfodol agos a byddai ymweliadau pellach yn cael eu trefnu.

493 – TAITH CASGLIAD Y CHWIORYDD DAVIES:

Derbyniwyd: Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Dysgu a Rhaglenni.

Adroddwyd: Yn amodol ar gymeradwyo’r contract terfynol, mae Amgueddfa Cymru yn bwriadu mynd ag arddangosfa o tua chwedeg darn o Gasgliad Davies i bum lleoliad yn yr Unol Daleithiau yn ystod 2009 a 2010. Yn wahanol i fenthyciadau a theithiau eraill gan yr Amgueddfa, bydd yr arddangosfa hon yn cael ei threfnu drwy asiantaeth deithio ddielw, yr American Federation of Arts (AFA), a fydd yn darparu arbenigedd a chymorth yn ogystal â diogelwch.

Enw’r arddangosfa fydd ‘From Turner to Cézanne: Masterpieces from the Davies Collection’ a bydd yn cael ei ategu gan gatalog sylweddol, wedi’i ysgrifennu gan staff yr Amgueddfa a thraethodau gan ddau awdur gwadd o UDA. Dyma’r lleoliadau a dyddiadau sydd wedi’u trefnu:

5 Mawrth – 7 Mehefin 2009: Columbia Museum of Art, Columbia, De Carolina

25 Mehefin – 17 Medi 2009: Oklahoma City Museum of Art, Oklahoma

1 Hydref – 27 Rhagfyr 2009: Everson Museum of Art, Syracuse, Efrog Newydd

23 Ionawr – 25 Ebrill 2010: Corcoran Gallery of Art, Washington DC

9 Mai – 1 Awst 2010: Albuquerque Museum of Art, New Mexico

Yn dilyn cwestiwn gan y Bwrdd, cadarnhawyd y byddai’r amgylchedd a chyfleusterau diogelwch yn cael eu gwirio gan Gynghorydd Diogelwch Gwladol y DU. Byddai’r darnau yn cael eu hyswirio drwy gyfuniad o yswiriant Indemniad Llywodraeth UDA ac yswiriant masnachol yn unôl â phrisiadau Christie’s a bydd aelod o staff yn teithio gyda’r darnau ac yn goruchwylio’r gwaith gosod ym mhob lleoliad. Roedd y detholiad yn darparu arddangosfa gref yn yr UDA, ond yn sicrhau bod nifer digonol o ddarnau Argraffiadwyr ar gael i’w dangos yng Nghaerdydd i fodloni disgwyliadau ymwelwyr. Penderfynwyd: Yn unol â hynny.

494 – CRYNODEB GWEITHREDOL:

Derbyniwyd a Nodwyd: Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Adroddwyd: Bod y Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi pwysleisio rhai o brif bwyntiau ei adroddiad trylwyr i’r Bwrdd.

Roedd y Cyfrifon Rheoli ar gyfer pedwar mis cyntaf y flwyddyn ariannol wedi’u hamgáu gyda’r adroddiad hwn ac nid oedd yna unrhyw anghysondebau anesboniadwy yn y gyllideb hyd yn hyn. Roedd y Cyfrifon statudol ar gyfer AGGA Cyfyngedig, Mentrau AOCC Cyfyngedig a chyfrifon cyfunol yr Amgueddfa wedi’u cwblhau ac wedi cyrraedd eu targedau yn ogystal â derbyn Tystysgrif Archwilio lân. Cynhaliodd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi archwiliad cydymffurfiaeth â chynllun Talu Wrth Ennill ac Yswiriant Gwladol ac nid oedd unrhyw faterion wedi codi o’u hadolygiad o drefniadau’r Amgueddfa. Yn ei gyfarfod diwethaf, derbyniodd y Pwyllgor Archwilio adroddiadau ar Gontractau Cyfalaf, Marchnata a Rheoli Casgliadau, ynghyd ag adroddiad cynnydd ar y Cynllun Archwilio Blynyddol a’r newyddion diweddaraf am argymhellion archwilio heb eu gweithredu.

Yng nghyfarfod diwethaf y Grŵp Rheoli Risg, trafododd y Grŵp fod yr Amgueddfa yn dibynnu mwy ar Incwm Masnachol; effeithiau llifogydd diweddar y DU ar yr Amgueddfa; bod yr Amgueddfa yn dibynnu mwy ar systemau TGCh; peryglon iechyd rhwydweithiau diwifr a’r defnydd o dechnoleg y we.

Roedd y gwaith i orielau’r adain ddwyreiniol yn agos i’w orffen ac roedd gwaith cynllunio wedi parhau ar gyfer ail-agor orielau Celf yr Adain Ddwyreiniol yn raddol gydag orielau 1-3 yn agor ar 22 Tachwedd 2007 a’r orielau eraill i’w cwblhau erbyn 1 Mehefin 2008. Roedd gwaith y prosiect Gwreiddiau yn parhau i fod ar amser, gyda’r dyddiad agor wedi’i gadarnhau fel 7 Rhagfyr 2007. Agorodd yr arddangosfa, Diwydiant, Diwylliant, yn yr orielau Canol ar 14 Gorffennaf a derbyniodd 12,791 o ymwelwyr o fewn y ddau ddeg chwech diwrnod cyntaf iddi agor, sef 34% o holl ymwelwyr cyffredinol yr Amgueddfa.

Derbyniwyd caniatâd cynllunio ar gyfer ailadeiladu Tŷ Masnachwr Hwlffordd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Roedd cynnydd wedi parhau gyda’r cynlluniau ar gyfer gweithgaredd ymgysylltu â’r cyhoedd, yn seiliedig ar ddatblygiad ‘Rhagor’, y Polisi Cydraddoldeb Rhywiol, a grwpiau ffocws ar gyfer yr Adran Ddysgu. Mae’r gweithgareddau hyn ac eraill, tebyg i gynlluniau i ddatblygu ‘Earthscape’ yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a gwaith gwerthuso yn Oriel 1, wedi cael eu cefnogi gan y Fforwm Ymgynghori ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd a’i aelodau.

O ganlyniad i gysylltiadau â’r Rhwydwaith Amgylchedd Pobl Dduon, ymddangosodd Amgueddfa Lechi Cymru a’i Swyddog Addysg mewn llyfryn ar alwedigaethau yn y sector Treftadaeth oedd wedi’i gynhyrchu gan y Rhwydwaith ar gyfer aelodau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Cyfanswm yr ymwelwyr (Ebrill-Awst) oedd 921,815 (yn erbyn targed o 849,500); 72,315 (8.51%) yn uwch na’r targed a 77,185 (9.01%) yn fwy na llynedd.

Roedd y ‘Grŵp Adolygu Gwerthuso’, a sefydlwyd ar gyfer datblygu a chynllunio fframwaith gwerthuso a chynllun gweithredu er mwyn mesur, dathlu ac ystyried perfformiad yr Amgueddfa, wedi cyfarfod ddwywaith.

Roedd cyfarfodydd gyda swyddogion llawn amser yr undeb ynglŷn â thâl yn parhau ac roedd y Pennaeth Adnoddau Dynol newydd, Kaye Blanch wedi dechrau ei swydd ar 20 Awst. Mae adborth o’r arfarniadau ‘360 gradd’ ar gyfer uwch aelodau o staff wedi cael ei gwblhau ac eithrio’r Gyfarwyddiaeth. Byddai hyn yn cael ei wneud gan y Pennaeth Adnoddau Dynol newydd.

Roedd Polisi Caffael Cynaliadwy a Chynllun Gweithredu wedi’u cynhyrchu.

Cyfarfu Grŵp Gweithredol y Staff a’r Grŵp Gweithredol Casgliadau a Gwybodaeth am y tro cyntaf ym mis Medi. Mae’r cyfarfodydd Grŵp Gweithredol cychwynnol hyn wedi bod yn gadarnhaol a chynhyrchiol iawn, gyda thaflenni canlyniadau allweddol ar gael i staff ar y we yn fuan ar ôl bob cyfarfod.

Mae dau aelod newydd o staff wedi ymuno â’r Adran Ddatblygu. Byddant yn datblygu rhaglenni i godi arian o’r sector corfforaethol a chan unigolion. Parhaodd y gwaith ar y strategaeth Codi Arian.

Yn dilyn ymarfer tendro llwyddiannus, dechreuodd weithredwr newydd fasnachu yn Siop Gwalia yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ddechrau mis Gorffennaf. Mae Llyfr y Canmlwyddiant wedi cael ei gwblhau’n llwyddiannus gyda’r llyfrau ar werth yn siopau’r Amgueddfa ac mewn siopau ledled Cymru, drwy Gyngor Llyfrau Cymru.

Roedd hi’n debygol y byddai fformat yr adroddiad hwn yn cael ei newid cyn cyfarfod nesaf y Bwrdd a byddai’n cynnwys adran oedd yn edrych i’r dyfodol. Penderfynwyd: Yn unol â hynny a diolchodd yr Ymddiriedolwyr i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol am ei adroddiad cynhwysfawr. Byddai Aelodau’r Gyfarwyddiaeth nawr yn defnyddio’r Grynodeb Gweithredol i friffio ei holl staff ym mhob safle.

495 – STRATEGAETH FASNACHU:

Derbyniwyd: Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cyfathrebu.

Adroddwyd: Bod yr adroddiad yn crynhoi dull marchnata’r Amgueddfa dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn amlinellu’r broses ar gyfer cynhyrchu strategaeth flynyddol, swyddogaethau’r strategaeth, ei chynulleidfaoedd targed amrywiol, a heriau a chyfleoedd allweddol i gynorthwyo’r gwaith o gynllunio ar gyfer gwaith marchnata’r flwyddyn nesaf. Roedd y strategaeth bellach yn cwmpasu marchnata cangen fasnachol yr Amgueddfa, Mentrau, yn ogystal â marchnata ysgolion ac roedd rhaid i’r gyllideb ddarparu ar gyfer y meysydd hyn yn effeithiol. Teimlai’r Bwrdd bod angen adolygu adnoddau staff yn erbyn costau asiantaeth yn gyson ac i sicrhau y gellir mesur llwyddiant a phrofi effeithiolrwydd marchnata. Cafwyd sawl awgrym ynglŷn â sut i gynorthwyo’r gwaith marchnata, yn cynnwys defnyddio darllediadau teledu.

Penderfynwyd: Cytuno i’r strategaeth yn dilyn sylwadau’r cyfarfod. Dylai esblygu a dylai’r adroddiad nesaf gynnwys blaenoriaethau yn erbyn y gyllideb a pha ddulliau gwerthuso oedd ar gael a sut roeddent yn cael eu defnyddio. Dylai Strategaeth Twristiaeth Ddiwylliannol y Cynulliad gael ei defnyddio fel fframwaith a dylai’r adroddiad ddangos sut y datryswyd rhai o’r gwendidau a nodwyd.

496 – CYNHADLEDD Y CANMLWYDDIANT

Derbyniwyd: Adroddiad gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol

Adroddwyd: Mai’r thema gyffredinol ar gyfer y flwyddyn oedd ‘Hunaniaeth’ ac agorwyd arddangosfa led-barhaol ar y thema ‘Perthyn’ gydag arddangosfa arall o’r enw ‘Gwreiddiau’ yn cael ei hagor ym mis Rhagfyr. Yn sgil gwaith adeiladu a chyfyngiadau eraill, roedd y Ddarlith Ganmlwyddiant wedi cael ei symud yn ôl a byddai nawr yn cael ei chynnal ar 6-7 Rhagfyr 2007, ac yn cyd-fynd ag agoriad yr arddangosfa ‘Gwreiddiau’. Y thema fyddai ‘Amgueddfeydd Cenedlaethol a Gwledydd Bach’. Nod y gynhadledd oedd archwilio cyfraniad amgueddfeydd at greu a chynnal hunaniaeth genedlaethol, a’u rhan wrth ddatblygu ymwybyddiaeth genedlaethol a dinasyddiaeth, yn enwedig mewn gwledydd bach fel Cymru. Roedd cynllun marchnata yn cael ei baratoi a byddai’r gwaith marchnata yn cael ei wneud ar y cyd ag amgueddfeydd, cynadleddau ac asiantaethau eraill, gan ddefnyddio taflenni ac e-farchnata. Penderfynwyd: Yn unol â hynny

497 – CASGLIADAU A GWEITHGAREDDAU YMCHWIL:

Derbyniwyd a Nodwyd: Yr adroddiad ar Gasgliadau a Gweithgareddau Ymchwil rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2007 gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol.

498 - BENTHYCIADAU TRAMOR:

Penderfynwyd: Caniatáu’r benthyciadau tramor fel y’u cyflwynwyd, yn unol ag argymhellion y Panel Gelf.

499 – ARDDANGOS CELF:

Adroddwyd: Er mwyn gwella’r gwerthusiad o opsiynau ar gyfer arddangos celf yng Nghymru yn y dyfodol, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sefydlu grŵp llywio i oruchwylio’r broses o benodi ymgynghorwyr. Roedd y grŵp yn cynnwys aelodau o uwch dimau rheoli Cyngor Celfyddydau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn ogystal ag uwch swyddogion yn yr Is-adran Ddiwylliant, gydag un ohonynt yn cadeirio’r grŵp llywio. Yn dilyn ymarfer tendro, derbyniwyd 3 tendr dilys ac yn amodol ar werthusiad, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ddechrau mis Hydref.

Penderfynwyd: Yn unol â hynny

500 – CYNLLUN YMGYNGHORI A CHYNLLUN GWEITHREDU PERCHNOGAETH:

Derbyniwyd: Cynllun Ymgynghori a Chynllun Gweithredu Perchnogaeth drafft gan y Pennaeth Polisi a Chynllunio. Adroddwyd: Bod y Cynllun Ymgynghori a Chynllun Gweithredu Perchnogaeth ar gyfer 2007/08 yn pennu’r gwerthoedd, egwyddorion a’r technegau cyfranogi allweddol a fyddai’n galluogi Amgueddfa Cymru i ‘roi’r flaenoriaeth i ddinasyddion’. Ystyriwyd fersiwn drafft cyntaf o’r cynllun gan y Bwrdd ym mis Mehefin ac roedd y diwygiadau a ofynnwyd amdanynt wedi cael eu hymgorffori. Yn absenoldeb Huw Williams, mynegodd yr Is-lywydd ei bryder nad oedd hyn yn adlewyrchu gofynion y Siarter yn llawn. Cytunwyd y byddid yn tynnu casgliadau o’r adroddiad a fyddai’n ffurfio penderfyniad y Bwrdd a gellir mabwysiadu’r penderfyniad yn unol â’r Siarter. Penderfynwyd: Yn unol â hynny ac yn y cyfamser gall y Cynllun a’i gynllun gweithredu perchenogaeth fynd ymlaen.

501 – STRATEGAETH BRIF-FFRYDIO’R IAITH GYMRAEG:

Derbyniwyd a Chymeradwywyd: Strategaeth Brif-ffyrdio’r Iaith Gymraeg 2007 - 2008.

502 – MATERION PWYLLGOR:

Derbyniwyd a Nodwyd;

 1. Cofnodion drafft cyfarfod YmddiriedolwyrCynllun Pensiwn Amgueddfa Genedlaethol Cymru a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2007.
 2. Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Adolygu Perfformiad a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2007 a
 3. Chofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2007 ynghyd ag Adroddiad y Cadeirydd.

503 – EITEMAU AR GYFER CYFARFODYDD Y DYFODOL:

Derbyniwyd a Nodwyd: Yr Eitemau ar gyfer Cyfarfodydd y Dyfodol a fyddai’n cael eu diweddaru i gynnwys adroddiadau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod heddiw.

504 – UNRHYW FATER ARALL:

 1. Roedd yna dri digwyddiad yn ddiweddar lle cafodd bagiau siopwyr eu dwyn o’r bwyty yn AGC. Mae’r heddlu wedi cael eu hysbysu.

 2. Yn dilyn symudiadau diweddar yn y farchnad stoc, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid na effeithwyd yn ormodol ar arian yr Amgueddfa oedd wedi’i fuddsoddi.

 3. Hwn oedd cyfarfod olaf y Bwrdd cyn i’r Is-lywydd, y Trysorydd, y Llywydd Diwethaf a Dafydd Bowen Lewis ymddeol, a diolchodd y Llywydd yn fawr iddynt am eu cyfraniad ar waith yr Amgueddfa.

 4. Penodiadau – penderfynwyd bod Wyn Howells yn cael ei benodi i’r Bwrdd Datblygu a bod Peter Morgan yn cael ei benodi’n ffurfiol fel y Trysorydd o 1 Tachwedd 2007.

 5. Yn dilyn y cyfarfod, cymeradwyodd y Bwrdd drosglwyddiad 50 o gyfranddaliadau yng nghwmni Mentrau gan enwebai’r Amgueddfa, Dafydd Bowen Lewis i Gareth Williams pan mae’n cymryd yr awenau fel Cadeirydd y cwmni ar 1 Tachwedd 2007. Yn ogystal, cymeradwyodd y Bwrdd mai Cadeirydd y Cwmni a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol fydd yn dal y cyfranddaliadau yn y dyfodol.

505 – DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF:

Penderfynwyd: Bod cyfarfod nesaf Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i’w gynnal ar 13 Rhagfyr 2007 yn Ystafell y Llys, AGC.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.